Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østl.   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

 

 

  

 

 

 

   A, bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 8  13 8 29 21 15 12  52
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  795,6 821,9  632,9 682,5 656,5 624,0 796,2 945,3  738,9
  Planteprodukter 1000 NOK  7,1 5,6  5,1 1,7 4,0 4,0 19,3 8,6  9,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  416,6 487,3  332,1 347,8 337,6 331,4 441,8 524,0  400,8
  Tilskudd 1000 NOK  365,6 319,9  282,9 325,6 305,8 279,7 328,1 404,9  320,9
  Andre inntekter 1000 NOK  6,2 9,1  12,8 7,3 9,2 8,9 7,0 7,8  7,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  219,6 283,8  209,0 184,6 196,7 199,8 246,8 268,3  225,4
  Såvarer 1000 NOK  2,2 3,3  3,0 3,0 2,3 2,6 4,4 2,1  2,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  25,6 32,5  19,5 22,4 20,9 19,0 29,6 30,1  24,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  -0,1 0,8  1,2 1,7 1,1 0,9 1,7 0,1  0,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,1 10,2  7,6 6,0 6,9 6,9 7,3 9,2  7,5
  Fôrmidler 1000 NOK  133,8 171,4  125,2 113,1 121,3 123,0 143,8 173,7  138,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  20,3 31,9  21,8 20,9 20,3 19,6 25,8 28,9  23,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  12,0 15,9  14,6 2,7 9,8 12,5 10,3 7,6  10,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  20,7 17,9  16,2 14,9 14,1 15,2 23,8 16,7  17,5
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  63,8 63,4  63,1 80,3 66,0 59,0 68,6 74,3  63,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,5 28,6  27,9 26,9 27,0 23,1 26,8 30,1  25,1
  Traktor 1000 NOK  14,5 10,5  9,2 11,2 9,3 9,2 11,2 13,2  10,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  19,4 32,7  21,8 21,7 21,3 22,5 23,6 28,6  23,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,2 6,9  1,2 2,1 2,0 1,4 4,7 3,8  3,1
  Drivstoff 1000 NOK  14,7 11,0  9,0 10,6 9,5 8,8 13,0 12,9  10,8
  Maskinleie 1000 NOK  25,4 22,0  6,1 8,0 7,5 7,8 12,6 25,4  13,3
  Jordleie 1000 NOK  7,6 12,7  4,1 7,6 5,3 4,3 8,7 8,5  6,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  79,2 62,3  51,5 61,4 54,9 55,5 66,5 69,5  61,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  465,9 533,8  402,8 414,4 399,2 391,4 482,4 534,7  444,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  329,6 288,1  230,1 268,1 257,3 232,6 313,8 410,6  294,7
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,2 14,2  15,0 18,8 17,2 12,1 17,6 21,4  15,7
  Traktor 1000 NOK  30,9 13,3  21,6 18,4 19,8 20,6 19,7 20,9  20,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  24,9 31,3  29,8 33,3 28,9 26,5 32,4 38,9  29,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 3,5  3,0 1,4 2,4 2,3 1,5 3,5  2,4
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  58,2 71,0  54,6 61,8 57,5 48,5 69,7 82,5  60,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  253,8 225,8  160,7 196,1 188,9 171,1 242,6 325,9  226,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -0,4 7,3  3,9 1,3 2,3 4,0 4,1   2,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  27,0 22,7  33,6 25,5 53,2 35,9 20,4 72,4  38,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -0,8 20,5   19,0 5,2 1,6 21,0 -0,5  6,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  1,4 0,3  0,8  0,4 0,6  1,1  0,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  69,4 134,6  217,4 129,5 170,7 187,6 93,5 163,5  148,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  45,9   14,5 61,5 25,9 10,3 43,0 19,3  22,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  3,2   0,5 18,2 5,3 0,3 12,1 2,4  4,2
+Renteinntekter 1000 NOK  16,1 6,7  17,6 10,9 16,0 17,4 8,7 9,5  13,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  44,5 48,0  36,7 49,5 32,2 38,5 45,6 50,7  40,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  370,9 369,9  412,4 412,6 435,7 390,5 399,7 542,8  423,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  99,4 -60,3  18,7 87,8 66,4 -4,4 105,0 79,9  50,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  437,1 113,9  588,5 337,7 535,9 506,2 266,8 275,2  394,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  78,2 -46,4  -36,1 -32,4 -37,3 -4,4 -27,2 -18,0  -14,6
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  1164,4 1418,6  1093,4 1244,2 1160,2 963,3 1403,4 1684,1  1224,0
  Skogbruk 1000 NOK  48,4 59,1  15,0 49,9 26,3 16,8 40,0 52,8  32,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  156,9 113,6  228,2 136,7 174,5 210,6 105,5 123,6  146,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  670,8 408,6  558,6 459,7 528,2 504,3 483,6 775,3  540,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  437,9 196,4  510,9 355,2 510,0 469,4 305,1 357,0  411,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2478,4 2196,2  2406,2 2245,7 2399,3 2164,4 2337,6 2992,7  2355,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  174,3 212,4  150,4 116,7 129,8 148,6 156,8 257,6  171,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  532,4 698,3  596,2 731,8 533,8 563,6 715,0 562,7  582,9
  Egenkapital 1000 NOK  1771,7 1285,5  1659,6 1397,2 1735,7 1452,1 1465,8 2172,4  1601,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015