Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandeet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    8 10  10 24 8 9 13 22  48
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1093,8 1274,6  857,4 1201,2 908,2 689,5 878,1 1302,6  1078,0
  Planteprodukter 1000 NOK  14,6 26,7  8,8 5,5 7,3 12,4 7,8 16,7  12,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  612,6 781,2  453,1 703,0 500,4 374,9 480,4 789,7  634,9
  Tilskudd 1000 NOK  451,7 433,6  376,3 477,1 386,5 298,8 375,1 473,6  413,5
  Andre inntekter 1000 NOK  14,9 33,1  19,1 15,6 14,0 3,3 14,9 22,6  16,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  314,2 456,9  230,7 403,9 268,2 183,8 253,9 427,0  337,9
  Såvarer 1000 NOK  5,7 3,6  2,1 1,8 1,6 1,3 2,4 3,3  3,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  39,3 48,7  30,6 42,8 30,5 20,6 36,5 47,5  40,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,4 1,6  2,7 1,7 1,7 0,3 2,5 2,0  1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  2,4 9,4  8,7 7,6 7,6 5,7 8,4 8,4  7,8
  Fôrmidler 1000 NOK  180,4 243,6  122,8 223,6 147,9 109,0 138,9 238,3  188,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  35,2 46,5  26,4 38,0 29,4 24,5 25,9 43,8  35,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  20,3 72,4  7,9 56,7 23,6 10,7 9,8 50,5  32,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  28,8 31,2  29,6 31,6 25,8 11,7 29,5 33,1  29,4
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  107,7 92,5  60,8 95,2 74,7 66,2 61,5 102,5  85,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,5 27,7  25,7 49,9 34,4 28,4 25,2 38,6  33,2
  Traktor 1000 NOK  20,3 14,0  9,9 26,8 14,6 8,1 10,2 19,9  15,2
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  34,2 48,3  21,3 36,9 24,5 18,7 25,6 39,4  32,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  9,2 5,4  4,7 2,9 3,9 5,6 5,0 4,3  5,0
  Drivstoff 1000 NOK  20,6 17,0  16,4 27,2 19,6 13,9 16,1 20,9  20,1
  Maskinleie 1000 NOK  49,6 42,4  25,2 39,9 24,5 11,5 22,6 41,2  32,8
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  23,5 24,7  12,2 9,5 9,7 7,1 11,7 21,8  18,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  89,5 93,8  68,3 82,9 68,0 54,0 74,6 91,3  80,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  697,5 822,7  475,4 775,1 542,1 397,2 506,2 806,8  661,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  396,3 451,8  382,0 426,0 366,1 292,2 371,9 495,8  417,0
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,7 19,9  15,0 35,5 20,1 7,5 15,7 27,1  19,7
  Traktor 1000 NOK  23,0 13,9  20,4 33,6 24,3 15,0 20,6 26,1  21,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  35,8 54,0  35,8 38,0 33,1 24,9 34,4 55,8  42,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 2,5  2,6 1,8 2,0 1,5 2,3 2,6  2,2
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  72,6 103,1  62,6 110,0 72,7 40,7 67,7 114,6  87,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  320,1 361,6  308,3 317,1 286,4 243,4 298,9 384,1  331,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,1 2,8  -0,4 25,9 9,1 3,2 0,3 8,9  5,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  60,0 22,3  33,1 8,0 23,0 48,9 27,4 11,7  25,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  35,2   -14,9 59,2 13,6 -3,7 -11,2 43,5  16,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,9 1,1  4,0 0,5 2,2 1,7 3,1 4,6  3,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  127,9 315,7  225,7 135,5 197,7 283,0 267,1 186,9  223,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  37,7 23,9  10,4 0,3 6,2 6,9 13,3 19,7  15,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,9 4,1  31,4  13,1  24,2 4,2  8,5
+Renteinntekter 1000 NOK  12,3 7,3  11,3 8,8 13,3 8,2 11,4 10,0  10,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  51,8 68,4  40,3 67,7 44,3 26,8 50,8 72,4  62,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  544,2 670,3  568,5 487,7 520,3 564,9 583,6 601,3  576,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  120,6 149,7  155,6 110,0 129,0 84,9 156,2 138,8  132,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  454,8 263,0  497,6 418,0 579,0 448,5 460,8 448,1  461,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  92,1 -99,1  24,0 244,9 81,1 -5,0 15,7 120,9  80,4
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  1502,0 2347,2  1238,8 2221,8 1459,1 824,0 1350,9 2491,0  1858,2
  Skogbruk 1000 NOK  81,8 50,4  16,2 21,2 15,8 11,5 14,6 46,4  32,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  328,2 235,9  156,5 204,6 179,0 183,0 129,8 266,6  229,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  613,0 885,6  793,2 615,8 652,9 404,0 1012,1 723,2  699,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  449,2 422,6  497,2 495,8 575,1 373,1 474,8 480,7  490,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2974,3 3941,8  2701,9 3559,2 2881,9 1795,5 2982,1 4007,8  3310,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  261,3 418,7  145,7 212,4 153,1 103,4 151,2 333,8  256,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  670,8 1553,3  715,5 1149,7 788,1 486,6 907,3 1343,6  1128,1
  Egenkapital 1000 NOK  2042,1 1969,8  1840,7 2197,1 1940,6 1205,6 1923,6 2330,4  1925,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015