Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandeet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 6  12 6 9 24 7 8  13 20 9 51
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1189,5 1724,4  1444,2 716,2 929,9 1356,5 1030,5 758,4  942,0 1370,4 2045,8 1266,2
  Planteprodukter 1000 NOK  34,2 13,6  24,2 14,4 11,0 19,8 15,0 17,6  12,2 19,9 37,4 20,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  645,8 1274,5  908,0 350,9 514,0 811,9 585,7 385,7  542,2 840,4 1369,7 774,2
  Tilskudd 1000 NOK  489,1 431,6  490,0 346,9 379,5 510,1 410,0 351,3  369,8 493,8 600,6 453,4
  Andre inntekter 1000 NOK  20,4 4,8  22,0 4,1 25,4 14,8 19,8 3,8  17,8 16,3 38,1 18,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  327,2 606,3  504,1 176,7 278,5 484,8 325,2 202,3  278,4 461,8 768,7 421,8
  Såvarer 1000 NOK  5,1 6,8  5,1 1,6 2,6 2,1 2,6 1,9  2,5 2,8 11,1 4,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  44,9 75,9  61,5 22,2 33,7 60,6 40,1 23,4  34,4 58,7 89,7 51,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,2 1,9  1,1 0,7 1,3 0,5 1,0 0,5  1,5 0,5 2,0 1,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  6,5 32,7  6,4 10,7 8,8 9,5 9,8 9,5  8,8 11,0 17,5 11,3
  Fôrmidler 1000 NOK  183,6 369,0  290,5 98,4 153,5 303,0 189,5 122,4  153,8 277,4 424,2 243,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  30,8 52,7  51,2 20,0 30,7 41,1 30,6 22,7  29,6 44,9 55,0 38,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  24,1 33,3  55,6 12,7 17,3 38,4 25,6 10,0  19,6 36,2 117,2 41,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  32,0 33,9  32,7 10,4 30,4 29,6 25,9 11,9  28,1 30,3 52,1 30,7
Faste kostnader, registrerte:                 
  Leid arbeid 1000 NOK  111,3 100,0  97,0 93,8 68,0 130,0 91,8 82,5  65,3 116,6 122,2 97,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  27,3 37,9  35,0 35,9 28,8 51,5 39,4 29,6  34,1 35,0 56,4 37,0
  Traktor 1000 NOK  18,2 16,1  25,3 6,4 15,1 6,8 10,0 10,5  17,0 15,7 22,3 16,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  36,9 47,9  53,5 12,3 29,4 56,0 33,0 19,1  28,6 51,1 60,9 41,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,5 15,8  16,4 5,4 2,4 13,6 7,5 16,9  6,6 9,3 17,3 11,0
  Drivstoff 1000 NOK  34,4 43,6  29,4 13,9 23,5 35,4 24,4 14,6  25,7 28,5 54,6 29,8
  Maskinleie 1000 NOK  60,0 76,8  34,1 12,2 22,4 49,2 27,0 11,4  20,8 46,8 78,2 39,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  23,0 57,4  30,2 6,6 9,4 9,0 7,8 6,2  10,3 19,9 56,0 21,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  98,5 105,0  108,3 64,7 75,7 82,1 75,9 67,3  77,7 92,9 133,4 91,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  745,4 1106,5  933,4 427,9 553,1 918,5 642,1 460,5  564,4 877,5 1370,0 806,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  444,1 617,9  510,8 288,3 376,7 438,0 388,4 297,8  377,6 492,8 675,8 459,6
Avskrivninger:                 
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  17,8 20,4  25,3 12,1 14,9 40,8 22,6 10,3  15,0 28,1 33,3 22,5
  Traktor 1000 NOK  20,1 15,4  22,6 19,6 22,5 34,6 26,3 14,7  24,5 26,2 20,2 23,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  36,8 50,8  66,9 25,7 37,9 43,8 36,3 21,2  38,3 48,8 88,7 48,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 4,2  2,1 1,0 2,9 3,5 2,4 1,0  2,6 3,2 1,1 2,3
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  90,9 174,2  159,4 58,5 85,2 124,3 95,4 50,6  88,0 128,9 241,9 124,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  368,6 527,0  393,8 229,9 298,5 315,2 300,8 250,6  297,2 386,5 532,6 363,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  35,4 9,5  10,4 3,7 -0,3 1,2 1,2 6,9  16,3 5,8 12,2 9,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  86,6 19,1  38,8 25,2 43,3 26,6 32,5 45,2  43,8 24,6 66,1 40,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  40,3 34,2  1,6   106,2 31,0 -4,6   65,4 2,1 25,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  3,1 0,2  -3,3 1,5 0,4 0,4 0,7 1,8  -3,4 1,5 0,4 0,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  158,2 271,9  314,0 268,6 248,7 114,7 204,4 271,9  224,1 239,0 230,8 234,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  42,9 3,2  31,5 15,9 37,3 101,8 47,7 11,9  32,4 64,7 8,2 36,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,9   32,0 7,7 3,2  3,1 7,5  5,9 2,4 31,4 9,2
+Renteinntekter 1000 NOK  22,2 14,1  9,1 24,5 20,2 19,8 25,4 19,6  22,0 17,8 6,9 19,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  54,0 151,3  93,7 55,6 54,4 59,4 59,9 54,7  60,7 63,3 198,8 84,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  704,3 728,0  734,2 521,6 596,9 626,6 586,9 556,0  577,7 744,2 691,8 654,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  144,8 194,4  210,8 -27,3 -22,9 201,2 79,1 -30,8  12,4 213,1 275,9 134,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  615,2 262,3  237,6 937,6 470,2 520,2 682,6 730,5  413,5 468,5 319,5 506,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -48,3 -178,7  -76,3 -32,4 -50,2 -82,6 -39,5 -17,2  -72,0 -109,7 -13,9 -65,6
Balanse pr 31/12:                 
  Jordbruk 1000 NOK  1537,5 2945,5  2898,4 997,1 1486,5 2142,7 1653,9 863,5  1518,6 2245,2 4282,1 2166,3
  Skogbruk 1000 NOK  84,3 0,2  87,1 3,5 19,3 28,9 18,1 5,3  15,9 72,0 52,6 42,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  357,2 244,0  201,2 200,7 57,5 359,5 180,6 206,4  62,0 247,3 409,7 217,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  602,2 618,7  1005,2 1015,5 795,3 682,8 778,9 805,6  1004,8 710,6 705,7 786,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  594,2 483,9  453,4 840,3 524,9 618,3 699,2 678,8  543,4 563,6 443,6 590,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3175,3 4292,3  4645,3 3057,1 2883,6 3832,3 3330,7 2559,5  3144,6 3838,7 5893,7 3803,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  305,3 634,6  491,5 111,7 231,7 317,6 211,9 129,9  285,2 416,4 521,2 349,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  668,0 1881,2  1870,0 886,9 818,4 817,6 906,8 826,5  990,5 804,8 3365,0 1291,6
  Egenkapital 1000 NOK  2202,1 1776,5  2283,8 2058,5 1833,5 2697,1 2211,9 1603,1  1868,9 2617,5 2007,5 2162,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015