Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandeet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  100-200  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    9 7  6 12 6 22 10 8  9 25 8 51
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1359,7 1858,6  1804,8 1577,8 738,5 1496,0 1216,7 781,0  1131,9 1521,2 2184,2 1420,0
  Planteprodukter 1000 NOK  22,2 27,8  8,5 13,5 1,1 7,6 7,4 5,2  17,9 13,2 24,6 14,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  773,6 1353,6  1162,1 968,5 348,4 885,2 700,0 386,2  700,4 915,7 1464,8 867,4
  Tilskudd 1000 NOK  534,3 471,8  623,0 574,8 384,2 562,0 487,9 385,0  409,2 562,1 666,6 517,4
  Andre inntekter 1000 NOK  29,6 5,4  11,1 21,0 4,7 41,3 21,5 4,5  4,4 30,1 28,3 20,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  455,8 620,7  634,8 531,8 168,2 580,6 422,7 188,3  350,6 531,0 813,6 482,0
  Såvarer 1000 NOK  7,8 3,9  3,6 7,4 0,6 3,4 3,0 0,9  3,4 4,6 14,1 5,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  56,7 74,1  57,7 62,0 25,0 77,0 53,8 28,0  47,2 68,6 78,5 59,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,3 2,5  2,0 3,0 0,1 4,4 2,7 0,1  2,2 2,6 4,9 2,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK  9,0 15,4  11,8 10,6 9,2 10,0 10,2 8,6  11,3 10,3 12,9 10,6
  Fôrmidler 1000 NOK  211,2 374,5  389,5 306,6 91,4 348,2 252,3 107,1  201,7 315,7 429,6 275,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  35,6 54,9  65,2 54,5 19,9 47,0 37,8 21,2  36,9 48,5 62,2 43,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  82,9 56,6  67,5 52,2 5,1 55,6 35,7 4,4  24,5 43,1 154,5 50,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  51,4 38,8  37,4 35,5 16,9 35,1 27,2 18,0  23,4 37,5 57,0 34,7
Faste kostnader, registrerte:                 
  Leid arbeid 1000 NOK  114,0 125,5  130,1 115,0 88,0 92,7 91,0 81,2  88,5 111,2 146,8 106,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  25,7 45,0  42,5 40,1 29,2 36,1 40,4 28,1  40,0 33,7 63,4 38,1
  Traktor 1000 NOK  34,0 23,9  9,1 16,3 10,9 15,1 12,2 11,4  19,6 16,6 31,4 18,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  32,8 57,4  74,8 59,1 18,2 33,6 30,0 24,4  31,9 45,3 56,6 40,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,6 45,6  16,5 11,3 1,6 7,2 7,2 2,1  10,0 18,5 14,1 13,4
  Drivstoff 1000 NOK  35,4 41,1  24,7 26,3 17,4 25,6 22,3 17,1  21,2 26,9 55,6 28,5
  Maskinleie 1000 NOK  65,7 74,5  57,3 36,3 4,4 35,8 22,1 11,5  22,8 45,8 74,9 40,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  26,8 50,9  24,0 24,1 1,1 9,8 8,3 2,1  16,0 19,0 53,8 21,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  106,5 105,1  122,6 119,4 63,8 90,2 79,0 69,1  81,7 100,3 139,9 97,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  904,3 1189,8  1136,4 979,8 402,7 926,8 735,2 435,2  682,2 948,2 1450,2 886,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  455,4 668,9  668,4 598,1 335,7 569,3 481,5 345,8  449,7 573,0 734,0 533,7
Avskrivninger:                 
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  23,1 20,7  22,2 27,3 12,7 45,5 30,2 11,2  15,7 32,3 43,6 27,4
  Traktor 1000 NOK  19,6 16,6  18,0 23,7 23,8 32,6 28,7 17,9  24,4 26,5 24,3 24,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  44,7 58,3  110,6 74,8 34,0 72,2 53,2 27,5  48,2 70,2 61,9 57,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,6 3,8  3,2 2,3 1,6 3,2 2,3 1,5  1,9 2,8 1,1 2,1
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  54,6 93,2  129,2 91,1 32,5 74,2 59,7 28,1  58,9 80,6 104,4 70,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  367,4 569,5  514,4 470,0 263,6 415,8 367,1 287,7  359,5 441,0 603,2 422,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  7,4 4,6  -2,5 0,9 1,5 8,6 4,4 3,4  6,9 4,7 -0,5 4,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  81,3 -3,0  27,5 27,0 20,4 25,6 24,7 44,8  20,8 27,6 47,9 32,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  33,0 -2,9  0,3 -0,3  -11,0 -4,5 -5,9  1,2 9,4 -0,6 3,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  1,4    0,1  0,1  0,1  0,3 0,6 -0,1 0,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  170,8 258,9  339,8 307,3 237,6 211,4 200,3 250,6  170,5 253,8 202,7 225,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  55,5 27,5  50,2 35,9 20,1 6,4 23,1 15,1  49,4 26,1 51,7 32,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  23,8    1,3  5,6 2,5    3,5 25,0 5,6
+Renteinntekter 1000 NOK  14,0 3,5  6,7 5,5 13,3 8,8 11,8 10,5  6,7 10,3 5,1 10,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  55,5 106,5  95,4 92,1 54,3 54,8 51,7 53,1  59,4 62,1 125,7 69,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  699,1 751,7  841,0 755,6 502,3 616,5 577,8 553,2  556,0 714,9 808,6 667,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  145,8 70,8  301,8 154,8 44,7 218,7 149,8 32,0  110,4 166,8 180,4 136,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  649,0 308,2  632,7 322,6 912,5 505,3 678,4 700,5  353,8 596,4 280,9 556,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -75,4 -58,5  176,8 36,3 17,0 70,7 34,1 6,8  -7,1 51,0 -143,9 1,9
Balanse pr 31/12:                 
  Jordbruk 1000 NOK  1952,9 3086,5  4471,3 3161,7 1076,1 2518,9 2025,8 943,1  1986,7 2760,6 3648,5 2431,5
  Skogbruk 1000 NOK  87,9 0,1  159,6 87,6 13,7 21,5 20,1 12,9  15,9 68,1 48,7 45,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  352,6 382,9  246,2 201,4 216,0 304,6 213,5 215,0  85,3 343,3 361,4 273,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  611,9 714,3  1245,0 1280,8 1075,7 729,5 759,9 846,8  1050,9 836,8 712,6 841,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  666,5 532,6  658,5 479,5 796,5 514,2 630,6 640,0  442,7 594,7 539,9 603,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3671,7 4716,4  6780,6 5210,9 3178,0 4088,6 3649,8 2657,8  3581,6 4603,5 5311,1 4195,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  371,5 627,9  394,3 435,5 104,7 213,6 154,8 131,4  283,1 319,7 593,2 321,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  884,1 1892,0  2876,9 2285,3 993,8 1150,0 1084,7 910,0  1056,8 1375,9 2762,7 1437,1
  Egenkapital 1000 NOK  2416,1 2196,6  3509,5 2490,1 2079,5 2725,0 2410,3 1616,4  2241,6 2908,0 1955,1 2436,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015