Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandeet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    7 7  6 12 8 17 7 21  13 45
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1936,8 1934,1  1730,3 2108,2 1766,9 1532,1 1225,5 1723,5  2649,7 1826,9
  Planteprodukter 1000 NOK  41,1 14,9  10,5 34,1 8,0 6,9 7,8 15,7  41,9 21,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1044,5 1325,4  1040,3 1285,6 1045,8 897,6 682,6 1018,4  1691,5 1096,9
  Tilskudd 1000 NOK  787,6 562,0  655,5 741,9 679,5 604,1 517,5 661,6  846,1 671,0
  Andre inntekter 1000 NOK  63,5 31,8  23,9 46,5 33,7 23,5 17,6 27,8  70,2 37,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  591,5 588,7  646,9 796,3 638,6 550,9 347,9 595,0  981,3 629,9
  Såvarer 1000 NOK  6,8 5,1  8,3 10,6 7,3 5,8 2,7 6,2  12,5 7,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  65,5 74,9  57,3 78,1 83,9 71,6 53,2 73,5  103,9 73,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,3 1,7  2,6 6,3 1,9 1,8 2,2 1,9  6,7 3,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  6,0 16,0  7,9 6,7 8,3 9,1 12,4 10,4  8,8 9,7
  Fôrmidler 1000 NOK  317,2 380,7  377,7 503,5 420,3 348,9 211,6 370,8  607,9 390,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  57,0 60,6  73,4 80,2 54,7 50,2 34,5 58,2  91,4 61,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  73,3 16,6  65,2 52,2 33,0 35,1 12,5 33,2  82,1 41,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  62,4 33,1  54,6 58,9 29,3 28,3 18,8 40,7  67,9 43,7
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid 1000 NOK  212,2 167,4  111,1 141,6 137,5 129,2 115,3 128,3  233,0 154,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  43,7 37,9  53,5 49,3 48,1 43,2 43,4 48,7  48,7 44,9
  Traktor 1000 NOK  24,9 13,3  21,7 28,8 20,2 21,6 18,7 22,4  31,4 23,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  68,7 42,8  54,6 59,2 60,6 53,8 31,2 55,9  75,6 55,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  14,8 10,8  7,6 19,4 21,2 12,4 4,5 12,7  23,1 13,9
  Drivstoff 1000 NOK  50,9 24,4  32,8 43,9 39,7 31,5 23,8 38,0  55,3 38,5
  Maskinleie 1000 NOK  54,4 104,0  79,3 111,8 26,7 29,2 29,8 44,8  137,7 65,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  37,1 78,3  64,5 62,6 11,7 9,4 18,2 34,4  73,9 40,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  137,9 111,4  126,4 128,6 107,9 96,5 91,4 117,8  140,4 115,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1235,9 1179,0  1198,3 1441,6 1112,3 977,7 724,4 1098,0  1800,4 1181,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  700,8 755,2  532,0 666,5 654,6 554,4 501,1 625,5  849,3 645,2
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  47,2 28,3  28,0 32,4 60,1 45,0 19,3 48,8  49,1 41,1
  Traktor 1000 NOK  43,3 13,6  31,9 24,4 42,8 36,5 30,2 37,6  29,6 31,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  54,4 89,2  74,9 92,2 97,4 66,0 58,8 81,1  89,1 73,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,4 5,0  0,6 2,3 2,6 2,0 0,7 2,1  3,6 2,2
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  74,6 104,4  89,6 115,1 93,3 75,8 73,8 92,4  125,5 92,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  555,5 619,0  396,5 515,2 451,6 404,8 392,1 455,9  677,9 496,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -4,8 3,0  5,4 5,2 -5,0 -0,7 4,0 -2,7  2,2 0,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  98,4 12,6  28,7 43,3 23,5 35,2 43,5 39,8  60,6 46,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  65,4 12,8   0,2 19,8 16,9 2,1 29,5  15,5 18,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,5 1,3  4,5 3,3 10,0 6,6 3,7 6,0  3,4 4,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  218,0 418,7  313,7 287,6 172,2 211,8 327,6 258,4  233,7 259,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  79,7 25,9  11,8 27,6 21,3 16,6 15,1 20,3  58,3 34,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  13,3 0,3       5,0  3,4 3,3
+Renteinntekter 1000 NOK  17,7 8,4  16,8 12,8 6,8 9,2 8,7 16,8  6,6 12,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  80,1 81,2  99,4 97,2 56,2 49,7 37,1 79,9  103,1 75,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  968,6 1020,7  678,0 798,1 644,0 650,8 759,9 749,1  958,5 800,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  146,2 133,3  -32,5 -62,3 279,7 166,8 82,8 176,8  -12,5 99,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  682,7 774,8  217,8 405,8 487,6 728,7 860,5 653,4  515,7 682,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -182,7 56,4  -32,6 30,6 -82,5 -65,2 -40,4 15,9  -103,9 -32,0
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk 1000 NOK  2540,0 3425,6  3000,8 3853,2 3119,9 2523,6 2405,2 3170,6  4214,9 3118,0
  Skogbruk 1000 NOK  122,8   100,0 91,5 23,1 105,7 218,1 90,4  70,5 100,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  501,8 512,4  90,3 230,1 620,6 438,2 347,8 466,1  442,7 407,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  724,7 798,8  1792,9 1386,5 577,7 645,3 953,8 932,2  851,3 867,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  828,1 902,7  587,9 648,6 625,0 760,3 764,5 768,9  772,0 798,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4717,3 5639,5  5572,0 6209,9 4966,3 4473,0 4689,3 5428,0  6351,6 5291,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  616,2 484,0  621,5 569,0 464,4 298,4 147,6 464,7  665,5 445,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1403,5 2114,2  2739,6 2710,7 1288,1 1122,5 856,6 1914,9  2699,7 1837,8
  Egenkapital 1000 NOK  2697,6 3041,3  2210,8 2930,3 3213,9 3052,1 3685,2 3048,5  2986,4 3008,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015