Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandeet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 6  6 11 10 17 6 22  11 42
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1981,7 1779,9  1723,8 2241,9 1791,2 1667,2 1265,5 1797,5  2775,9 1906,1
  Planteprodukter 1000 NOK  20,6 13,0  7,0 27,1 13,0 12,4 8,1 13,3  33,2 18,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1113,9 1201,5  1036,7 1438,2 1023,0 962,6 723,7 1063,7  1816,4 1160,4
  Tilskudd 1000 NOK  797,2 555,3  660,6 743,6 731,8 669,8 512,3 697,1  880,6 699,4
  Andre inntekter 1000 NOK  49,9 10,1  19,5 33,0 23,4 22,3 21,4 23,3  45,7 28,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  609,2 575,6  677,7 882,0 625,9 591,9 365,4 646,8  1063,9 682,1
  Såvarer 1000 NOK  8,8 10,5  4,7 10,9 13,4 9,3 3,6 12,6  14,3 11,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  79,5 71,4  48,4 80,9 79,2 72,3 47,2 71,2  117,2 76,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,1 2,4  2,5 3,1 1,8 1,4 0,8 1,8  4,5 2,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  1,7 8,8  5,6 6,2 5,4 6,3 9,5 7,0  4,2 6,4
  Fôrmidler 1000 NOK  347,0 375,8  429,4 590,5 399,2 370,1 232,1 401,8  679,3 429,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  60,2 62,2  48,3 70,4 54,8 55,6 46,0 51,5  99,1 60,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  36,5 7,0  87,6 67,4 40,4 47,4 6,0 60,3  72,6 51,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  72,3 37,7  51,2 52,4 31,7 29,5 20,2 40,7  72,5 44,4
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid 1000 NOK  278,2 161,8  136,1 166,5 146,0 139,3 84,8 149,5  299,9 174,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  52,7 51,1  49,4 48,1 54,6 47,4 34,9 54,4  60,7 50,7
  Traktor 1000 NOK  43,4 15,9  21,9 24,0 12,1 14,4 20,2 16,6  32,6 21,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  69,7 66,3  52,9 67,6 39,4 44,9 43,3 44,9  92,5 56,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,1 10,0  10,6 8,7 8,9 8,5 0,3 9,0  14,0 8,8
  Drivstoff 1000 NOK  60,9 27,2  46,5 46,8 32,1 29,3 25,3 41,5  52,8 40,3
  Maskinleie 1000 NOK  65,7 69,9  69,4 111,1 35,2 38,2 29,5 45,0  133,7 64,1
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  47,7 52,3  58,1 63,2 6,7 7,3 22,3 32,1  65,8 37,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  155,2 111,4  125,1 143,9 115,8 107,4 95,9 123,1  165,0 126,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1390,6 1141,5  1247,7 1562,0 1076,8 1028,6 722,0 1162,9  1980,8 1261,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  591,1 638,3  476,1 679,9 714,4 638,6 543,5 634,6  795,1 644,7
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  48,0 29,5  35,0 36,8 56,8 48,6 19,8 50,7  55,3 44,8
  Traktor 1000 NOK  49,6 21,9  36,1 28,9 50,1 45,0 29,1 46,4  37,6 38,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  52,5 92,2  89,4 127,4 85,4 67,5 63,8 87,4  117,0 86,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   5,8  0,6 2,1 2,7 2,1 0,4 2,2  3,9 2,3
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  74,5 103,1  95,6 130,6 85,6 78,9 76,5 95,2  141,3 99,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  441,0 488,9  315,1 484,7 519,4 475,4 430,3 447,9  581,3 472,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -4,4 3,8  -7,6 -6,4 0,4 0,6 1,5 -3,3  -0,8 -2,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  127,2 41,1  29,3 61,3 32,3 31,3 48,4 46,2  85,7 57,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  57,2 6,9  0,1 0,3 -4,2 -0,4  11,4  11,8 9,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  7,9 9,4  28,3 18,7 2,6 4,5 10,5 11,0  7,7 9,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  206,5 473,0  350,5 323,0 205,4 217,5 342,9 279,6  211,8 273,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  179,2 33,0  11,3 14,8 34,4 26,5  41,7  99,8 53,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   7,0  17,9 17,9   2,5 8,1  10,6 7,4
+Renteinntekter 1000 NOK  6,5 17,9  8,9 9,6 7,1 10,4 23,5 12,6  4,4 12,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  109,0 85,5  122,2 116,8 52,8 53,5 42,5 98,1  124,0 92,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  912,3 995,4  631,5 807,2 744,8 712,3 817,0 757,0  888,5 800,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  425,6 217,3  94,9 170,8 206,8 157,5 76,5 225,5  308,7 223,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  944,5 785,1  337,4 57,9 650,5 795,1 1129,2 669,9  342,6 652,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -133,3 -136,4  -42,5 -596,0 26,0 38,5 16,0 -54,9  -620,7 -191,9
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk 1000 NOK  2505,1 3566,2  3372,5 4710,3 2898,2 2658,7 2527,5 3313,0  5020,2 3452,4
  Skogbruk 1000 NOK  128,2   98,3 84,4 25,2 107,6 253,6 84,6  66,4 101,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1120,6 438,7  151,6 292,9 572,6 485,7 398,0 467,0  761,3 511,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  748,8 849,7  1733,3 1220,1 732,1 690,3 800,6 967,4  709,7 844,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  668,4 1021,5  661,9 856,2 702,7 763,0 998,6 766,2  948,2 846,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5171,1 5876,1  6017,6 7163,9 4930,8 4705,2 4978,4 5598,2  7505,8 5756,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  756,6 563,8  651,9 1202,2 391,0 280,2 136,4 514,5  1297,1 644,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1744,0 2116,7  2789,5 2772,4 1257,2 1252,7 961,7 1882,9  2975,5 1931,9
  Egenkapital 1000 NOK  2670,5 3195,6  2576,1 3189,3 3282,6 3172,3 3880,3 3200,7  3233,2 3180,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015