Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandeet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 6  6 11 10 17 23 10  42
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2101,9 1824,6  1531,9 1782,8 1758,2 1687,2 1755,1 2653,8  1835,6
  Planteprodukter 1000 NOK  32,4 8,9  27,8 50,3 21,8 19,8 24,2 47,9  28,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1106,1 1206,6  827,8 998,1 976,2 950,5 989,2 1613,5  1051,7
  Tilskudd 1000 NOK  881,9 599,2  649,9 707,5 731,7 694,3 712,7 940,5  725,1
  Andre inntekter 1000 NOK  81,5 9,9  26,4 27,0 28,6 22,6 29,0 51,9  30,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  656,4 574,8  512,3 603,2 601,7 588,2 577,8 968,0  612,7
  Såvarer 1000 NOK  11,6 6,0  10,4 8,8 5,5 6,1 9,7 12,2  9,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  78,5 76,5  76,0 66,1 77,5 70,3 76,1 100,7  72,2
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,1 1,5  3,6 2,2 1,6 1,6 2,1 3,3  2,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,4 13,0  5,6 5,3 8,9 8,3 8,3 5,9  7,2
  Fôrmidler 1000 NOK  393,4 372,1  308,1 402,6 393,4 373,6 371,6 628,8  394,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  76,3 68,5  42,7 55,4 58,7 59,2 53,8 106,5  62,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  36,6 2,9  24,7 19,0 18,0 33,1 17,0 53,1  24,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  51,5 34,4  41,3 43,7 38,0 36,1 39,2 57,4  40,6
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  150,1 165,1  113,5 129,9 145,5 143,2 139,0 233,0  148,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  45,7 49,1  34,8 51,7 59,3 66,0 53,4 82,4  57,9
  Traktor 1000 NOK  37,4 13,8  12,2 15,0 13,7 15,8 17,4 34,5  20,2
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  41,7 58,7  38,4 59,5 37,0 46,0 43,9 84,6  51,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  24,6 8,8  3,3 9,4 9,3 10,2 9,9 19,4  11,4
  Drivstoff 1000 NOK  60,0 30,1  37,0 38,2 36,8 34,1 41,7 53,5  40,4
  Maskinleie 1000 NOK  102,5 96,9  18,5 49,5 44,5 38,3 36,7 129,1  57,1
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  49,5 54,7  34,5 30,6 14,7 11,6 30,7 51,4  31,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  168,7 118,7  108,1 127,4 116,7 110,3 122,8 168,0  126,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1336,8 1170,7  912,6 1114,4 1079,2 1063,7 1073,4 1823,8  1158,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  765,1 653,9  619,2 668,5 679,0 623,5 681,8 830,0  677,1
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  39,2 32,1  31,7 32,4 50,4 47,8 47,6 53,7  42,7
  Traktor 1000 NOK  37,2 22,6  20,5 25,7 43,1 41,3 38,4 34,3  34,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  59,1 97,3  57,0 77,9 71,9 61,4 80,2 94,0  75,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,5 6,1  0,6 1,6 2,3 1,9 2,0 3,7  2,1
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  69,2 107,7  93,9 104,4 83,7 78,1 96,5 116,8  92,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  629,2 495,7  509,3 530,9 511,3 471,0 513,5 644,4  521,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  13,6 2,1  -0,5 0,5 0,8 1,4 -1,0 8,3  2,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  67,0 49,5  11,8 21,7 26,5 27,9 33,7 29,0  36,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  38,6 25,7    31,7 20,3 26,9 11,0  17,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  16,6 4,6  15,1 10,2 16,8 12,5 21,7 8,4  14,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  208,4 489,1  228,5 260,2 262,7 273,1 274,5 186,4  281,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  125,6   8,8 5,5 26,6 25,6 36,4 62,4  42,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,0 1,3   11,8    5,2  3,4
+Renteinntekter 1000 NOK  8,2 18,2  7,2 8,5 16,8 15,0 16,6 10,5  13,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  102,8 97,2  119,2 102,1 55,8 58,3 85,1 123,6  87,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  1005,6 989,1  661,0 747,2 837,5 788,5 837,1 841,9  845,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -96,9 133,5  -73,2 85,6 185,0 119,2 120,0 6,9  89,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  512,9 740,3  612,8 582,4 775,5 980,3 796,9 717,5  801,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -42,7 118,5  64,9 -0,7 3,6 -20,6 26,4 -87,0  -0,4
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  2349,5 3621,6  3152,1 3657,2 2833,6 2636,1 3238,9 4048,8  3146,5
  Skogbruk 1000 NOK  139,2   80,0 62,9 24,6 106,7 78,3 59,8  97,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  626,5 476,0  201,5 236,1 522,6 470,8 404,8 587,0  436,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1227,2 802,3  1509,7 1077,7 986,4 833,8 1023,6 809,9  925,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  704,5 841,3  643,3 665,9 890,5 987,1 895,9 905,2  876,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5047,0 5741,1  5586,5 5699,7 5257,8 5034,5 5641,5 6410,7  5482,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  767,2 441,5  390,6 471,7 453,6 346,9 452,8 778,5  468,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1936,7 1961,0  2246,2 2211,6 1236,4 1289,9 1605,4 2895,8  1800,1
  Egenkapital 1000 NOK  2343,1 3338,6  2949,7 3016,4 3567,8 3397,7 3583,3 2736,3  3214,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015