Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    7 6  11 10 19 6 21 12  44
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2135,9 1507,2  1887,7 1855,0 1698,5 1323,2 1773,7 2971,2  1932,4
  Planteprodukter 1000 NOK  37,0 28,3  22,6 6,1 7,4 9,7 19,2 39,7  22,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1466,0 821,8  1104,3 1039,7 983,3 762,2 1013,2 1937,0  1163,9
  Tilskudd 1000 NOK  624,0 645,0  726,3 760,9 677,9 543,0 709,5 952,0  717,9
  Andre inntekter 1000 NOK  8,9 12,1  34,5 48,3 30,0 8,2 31,8 42,6  28,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  701,8 533,6  673,7 622,8 593,1 398,8 573,5 1110,9  658,9
  Såvarer 1000 NOK  8,1 8,1  7,2 4,2 4,0 4,1 6,0 10,7  6,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  86,3 100,8  89,6 72,7 68,4 38,6 79,6 117,4  78,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,3 3,5  3,3 2,6 1,9 2,1 2,6 2,4  2,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  15,9 7,7  6,3 8,0 7,2 6,7 8,7 8,4  8,0
  Fôrmidler 1000 NOK  411,9 271,2  385,2 413,6 382,5 250,3 352,9 680,0  404,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  90,1 39,9  53,0 57,1 56,2 48,0 53,2 106,8  63,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  35,4 53,5  68,4 26,8 35,4 20,9 29,4 96,2  43,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  51,6 48,9  60,7 37,8 37,7 28,1 41,1 89,1  50,9
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  166,9 106,1  140,5 123,2 123,5 110,3 127,8 252,9  152,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  53,4 61,1  55,1 63,0 54,8 27,1 62,6 60,3  54,2
  Traktor 1000 NOK  14,3 16,4  12,2 10,8 15,5 -5,4 18,0 36,1  18,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  67,6 39,1  53,8 47,6 51,5 44,9 49,5 90,0  57,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  11,3 16,7  16,7 10,3 12,1 7,5 13,5 25,7  14,8
  Drivstoff 1000 NOK  28,4 36,2  37,8 33,6 30,3 25,0 36,0 53,2  36,5
  Maskinleie 1000 NOK  83,1 38,4  79,7 49,7 38,6 32,6 46,0 135,3  64,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  88,7 39,7  36,1 10,1 9,0 12,2 25,5 84,5  37,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  118,7 112,4  137,3 116,6 105,5 102,6 116,2 180,6  126,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1334,3 999,6  1242,8 1087,9 1034,0 755,6 1068,7 2029,3  1221,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  801,6 507,6  644,9 767,1 664,5 567,6 705,1 941,9  711,0
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  51,8 35,8  36,1 53,2 48,5 44,1 49,0 57,8  47,4
  Traktor 1000 NOK  27,0 23,7  26,5 49,0 46,3 44,9 42,1 29,7  36,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  115,9 62,4  91,2 75,2 63,4 70,8 77,2 122,4  83,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  6,2 0,6  1,6 2,3 1,6 0,9 2,3 3,4  2,1
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  86,3 72,3  78,9 57,3 51,6 54,7 64,5 95,3  66,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  600,7 385,0  489,6 587,4 504,9 406,8 534,6 728,6  542,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  32,9 11,2  7,0 2,0 0,6 6,7 7,2 10,8  7,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  8,0 20,6  21,1 20,8 25,1 16,3 26,0 40,8  30,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  11,6    33,4 34,2  24,7 15,4  23,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,9 4,8  5,1 16,4 14,7 5,9 14,0 7,9  11,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  367,4 403,5  374,8 278,1 360,3 324,0 331,2 247,9  331,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  37,8 25,0  13,6 19,8 17,7  34,4 96,1  48,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     14,3 12,4 6,5 26,3 5,9 0,9  6,7
+Renteinntekter 1000 NOK  11,9 7,3  6,5 11,0 14,0 11,7 11,6 8,1  11,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  134,2 111,1  95,0 49,4 48,0 86,8 63,6 141,0  85,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  943,1 746,3  837,2 931,8 929,9 711,0 926,0 1015,5  927,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  314,1 367,3  300,0 147,9 186,3 81,5 292,9 281,5  259,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  850,6 412,6  463,7 624,6 1027,1 805,4 857,5 820,5  912,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -162,0 -564,9  -447,7 -109,3 -130,5 -140,7 -223,7 -303,7  -213,7
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  4370,4 3748,4  4051,6 2904,5 2634,4 2819,5 3283,9 4821,3  3377,0
  Skogbruk 1000 NOK   80,5  64,2 24,0 101,0 252,5 53,9 98,3  93,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  825,8 201,2  251,3 599,6 532,2 877,6 557,7 647,8  595,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  834,8 3431,5  2116,4 1037,1 945,8 603,9 1673,8 799,3  1240,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  997,9 1012,6  963,9 817,9 1070,6 754,3 1012,8 1177,0  1053,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7029,0 8474,0  7447,5 5383,0 5284,0 5307,8 6582,2 7543,6  6359,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  647,5 915,7  859,7 561,0 447,7 375,5 631,5 1032,2  648,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3010,9 4305,3  3281,4 1097,9 1081,7 1838,5 1949,3 3207,1  2121,3
  Egenkapital 1000 NOK  3370,6 3253,0  3306,3 3724,2 3754,6 3093,8 4001,4 3304,4  3590,3