Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 11  7 19 6 15 20 46
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2038,0 1963,5  1812,8 1764,9 1357,4 1769,4 2673,3 2012,8
  Planteprodukter 1000 NOK  9,2 35,1  5,8 5,6 8,5 21,6 19,1 17,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1441,6 1142,0  1034,2 1024,7 775,2 1062,8 1683,9 1226,9
  Tilskudd 1000 NOK  582,5 772,8  748,9 712,1 558,7 665,3 952,5 752,4
  Andre inntekter 1000 NOK  4,7 13,7  23,9 22,5 15,0 19,7 17,8 16,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  622,5 687,6  608,7 599,3 411,2 572,9 925,2 670,1
  Såvarer 1000 NOK  7,2 10,2  3,4 3,6 8,8 6,0 9,4 7,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  82,7 91,7  69,3 64,1 33,2 75,5 109,3 79,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,0 3,3  1,9 1,5 2,3 3,6 2,5 2,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  13,9 6,1  13,6 9,0 7,9 12,9 9,0 9,9
  Fôrmidler 1000 NOK  386,0 397,8  379,4 387,2 253,2 352,5 573,9 413,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  83,4 69,1  63,6 65,0 50,0 55,8 107,6 74,8
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  2,8 42,0  37,9 32,3 18,9 19,9 43,9 30,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  42,5 67,5  39,6 36,6 37,0 46,8 69,5 52,7
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  158,0 111,2  166,7 152,1 81,8 132,0 246,4 169,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  59,0 65,4  60,5 52,7 52,3 62,8 65,8 59,1
  Traktor 1000 NOK  14,8 21,2  22,8 17,7 10,9 18,7 32,4 22,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  65,8 51,7  49,2 43,4 50,2 51,5 69,8 56,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  12,3 17,8  8,8 9,8 12,9 10,6 12,5 11,8
  Drivstoff 1000 NOK  17,2 34,8  23,8 25,6 23,0 24,4 38,2 29,0
  Maskinleie 1000 NOK  87,2 99,3  71,4 53,8 29,8 69,1 130,2 84,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  72,7 46,3  12,3 15,7 18,6 24,4 69,4 40,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  120,0 126,0  109,5 112,2 104,4 115,5 153,7 126,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1229,6 1261,3  1133,7 1082,2 795,1 1082,0 1743,6 1269,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  808,4 702,2  679,1 682,7 562,3 687,4 929,7 743,3
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  52,1 41,0  44,7 52,5 46,2 47,1 62,2 51,3
  Traktor 1000 NOK  26,4 34,9  47,4 43,1 42,3 40,2 36,4 36,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  107,7 117,9  67,7 68,6 74,8 72,2 139,4 97,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,0 1,3  1,9 2,4 2,4 1,8 2,9 2,2
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  80,5 89,0  50,4 55,6 56,0 56,7 102,7 72,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  617,3 507,1  517,5 516,1 396,5 526,1 688,8 555,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  7,8 1,9  -0,1 11,7 -0,2 2,4 12,1 6,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  -26,7 50,6  24,7 32,8 -16,5 21,5 38,5 25,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  1,5   69,3 25,9  33,2 2,8 12,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK  4,8 6,4  17,3 12,9 5,6 13,1 6,2 9,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  431,1 424,0  344,9 364,9 364,6 405,2 246,0 339,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   59,1  1,4 24,6 8,0 13,8 113,0 62,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   4,9   2,1 9,0  2,0 2,0
+Renteinntekter 1000 NOK  14,8 4,4  3,0 7,4 7,2 5,8 9,8 7,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  109,5 113,0  54,9 47,1 80,9 78,1 113,0 88,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  941,1 945,4  923,0 951,2 693,4 942,8 1006,2 932,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  164,6 404,2  175,0 274,3 155,0 279,6 444,3 342,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1268,6 823,8  288,6 1185,6 1063,9 703,9 1390,8 1148,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -152,0 286,6  -85,6 40,9 -65,5 66,3 24,4 16,6
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  4043,3 4776,8  2534,2 2814,3 2781,3 2854,3 5384,9 3749,8
  Skogbruk 1000 NOK  0,1 62,1  20,6 101,7 252,1 48,4 71,3 85,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  910,5 331,2  609,1 538,7 983,3 545,3 702,5 649,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1167,7 1953,4  1132,5 996,1 639,3 1914,1 883,5 1228,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  1309,9 806,6  723,7 1170,9 914,5 854,4 1301,3 1117,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7431,5 7930,0  5020,1 5621,7 5570,6 6216,5 8343,5 6831,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  629,3 486,4  734,0 415,4 323,4 578,8 726,7 567,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3139,8 3522,3  1232,8 1239,4 2032,8 2212,3 3088,9 2389,9
  Egenkapital 1000 NOK  3662,4 3921,4  3053,3 3966,9 3214,4 3425,5 4527,9 3874,0