Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 11  18 8 13 19 45
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1989,6 2156,3  1745,1 1544,4 1836,4 2858,2 2111,5
  Planteprodukter 1000 NOK  14,0 24,8  5,6 14,3 24,2 19,3 18,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1352,6 1308,9  981,4 923,6 1067,7 1807,9 1283,2
  Tilskudd 1000 NOK  620,1 814,8  738,3 598,8 713,5 1011,5 790,8
  Andre inntekter 1000 NOK  2,9 7,9  19,8 7,7 31,1 19,4 18,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  646,4 841,9  608,7 505,0 607,9 1053,6 738,0
  Såvarer 1000 NOK  6,7 8,5  3,2 7,9 5,2 11,2 8,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  61,2 84,7  57,2 43,8 69,3 98,6 72,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,6 2,4  0,4 1,3 1,4 2,8 1,8
  Konserveringsmidler 1000 NOK  13,8 5,4  6,7 10,9 9,4 6,7 8,3
  Fôrmidler 1000 NOK  423,5 543,2  407,9 326,3 384,3 696,1 479,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  88,8 90,2  66,3 67,9 67,6 112,6 82,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  3,0 41,5  27,8 6,1 24,4 49,4 30,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  48,9 66,0  39,1 40,7 46,3 76,2 55,6
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  141,3 158,3  138,2 79,3 116,2 265,0 167,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  49,4 54,6  58,5 54,2 70,0 54,3 55,6
  Traktor 1000 NOK  17,8 16,3  14,4 14,9 17,7 27,7 20,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  57,1 84,1  36,9 43,5 48,4 83,0 60,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,5 10,8  6,8 9,3 8,3 11,3 9,1
  Drivstoff 1000 NOK  27,0 43,8  29,2 26,2 31,9 58,7 40,2
  Maskinleie 1000 NOK  77,3 70,9  46,0 47,4 73,6 122,8 82,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  59,9 70,1  15,3 30,5 25,3 82,9 48,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  130,1 151,2  115,4 121,3 134,7 175,1 142,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1213,9 1502,1  1069,3 931,5 1133,8 1934,4 1363,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  775,7 654,2  675,8 612,9 702,6 923,8 747,7
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  54,3 38,7  54,7 46,7 46,3 63,3 51,2
  Traktor 1000 NOK  29,6 32,2  43,8 48,6 38,8 33,2 36,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  114,4 151,0  71,8 91,1 101,0 156,3 114,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,5 2,3  2,5 2,7 2,0 3,5 2,5
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  80,1 110,8  57,8 68,2 67,0 113,4 81,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  572,0 430,0  502,8 423,7 514,6 667,5 543,2
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  7,0 5,5  3,3 1,7 6,4 5,0 4,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  -1,8 48,1  30,7 -1,6 37,4 25,8 25,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  0,4 2,0  3,2  3,5 8,2 4,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  -20,7 8,8  19,6 11,1 11,4 4,4 10,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  322,1 333,7  348,1 299,1 293,9 224,0 289,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  72,9 81,3  35,9 40,3 81,6 95,7 81,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   2,2  3,4   3,3 1,9
+Renteinntekter 1000 NOK  15,1 6,2  7,7 7,3 6,3 9,7 8,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  118,5 138,3  41,0 87,9 68,3 143,2 99,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  848,4 779,5  913,8 693,7 886,9 900,3 868,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  170,7 5,9  237,6 29,7 169,7 -251,5 -21,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1445,5 604,5  1313,6 1241,4 379,4 896,1 917,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -89,8 52,0  -169,4 -69,0 -556,4 -132,9 -219,3
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  3961,4 5537,4  3009,3 3399,4 3499,0 5782,0 4171,8
  Skogbruk 1000 NOK  0,1 75,3  106,5 190,1 63,8 70,7 88,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  981,8 278,8  634,7 932,7 629,4 437,4 583,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1143,6 903,4  1089,5 946,4 961,5 1011,3 1009,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  1402,4 584,8  1302,8 981,5 938,2 1224,9 1127,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7489,4 7379,9  6142,8 6450,1 6091,9 8526,3 6980,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  589,9 429,7  460,1 320,6 949,8 903,8 724,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3069,9 3566,0  1190,2 2482,9 1661,9 3564,0 2482,8
  Egenkapital 1000 NOK  3829,6 3384,1  4492,4 3646,6 3480,2 4058,4 3773,0