Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 10  15 6 13 18 40
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2499,8 2633,0  1893,2 1243,5 2085,0 3390,2 2452,2
  Planteprodukter 1000 NOK  20,6 40,6  15,1 24,5 24,2 25,8 23,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1700,7 1462,8  1013,6 629,7 1179,4 2065,1 1431,4
  Tilskudd 1000 NOK  729,2 1034,2  832,5 577,0 867,0 1199,7 945,4
  Andre inntekter 1000 NOK  49,3 95,4  32,1 12,4 14,4 99,7 51,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  936,4 1013,1  684,2 414,7 758,3 1304,7 912,1
  Såvarer 1000 NOK  12,7 8,6  4,3 6,5 8,0 13,9 9,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  92,2 102,1  50,2 27,4 78,8 112,1 81,7
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,7 2,0  1,3 1,5 1,2 2,2 1,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  20,2 4,6  8,5 12,0 9,9 12,9 11,2
  Fôrmidler 1000 NOK  667,0 723,0  457,0 259,4 491,2 923,5 623,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  83,1 92,3  67,2 50,5 74,6 112,3 85,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  6,1 20,6  52,7 16,8 34,7 58,5 40,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  53,4 59,9  43,0 40,6 59,9 69,1 59,1
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  114,7 155,4  140,2 69,8 121,4 214,1 151,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  56,5 62,9  52,5 51,5 66,3 65,2 59,7
  Traktor 1000 NOK  22,5 29,4  18,9 12,8 18,3 36,3 25,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  104,0 87,6  36,0 30,7 54,1 103,8 70,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  20,5 18,5  8,1 3,0 10,7 21,7 13,7
  Drivstoff 1000 NOK  54,3 57,1  38,1 29,2 44,2 73,4 52,7
  Maskinleie 1000 NOK  103,6 132,6  55,0 55,5 50,9 201,1 116,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  57,7 82,1  23,8 19,1 50,7 90,9 60,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  169,0 160,0  131,2 130,8 162,1 197,4 166,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1639,2 1798,8  1188,0 817,1 1337,0 2308,6 1628,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  860,6 834,2  705,3 426,4 747,9 1081,6 823,5
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  73,5 45,4  57,5 47,6 51,8 81,2 61,0
  Traktor 1000 NOK  33,8 35,6  45,6 36,4 40,5 41,0 38,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  165,1 156,1  88,5 58,4 149,5 176,7 137,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  6,8 6,2  2,0 0,7 4,7 4,5 3,6
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  106,1 115,6  70,7 43,8 97,1 125,8 95,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  581,4 591,0  511,7 283,3 501,3 778,3 583,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  8,0 5,7  39,9 5,4 6,7 32,3 17,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  -61,7 22,2  34,5 -72,5 30,1 34,9 19,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  3,5   -12,2 -25,2 -4,8  -3,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  -44,8 6,5  11,3 12,3 5,6 -17,8 -3,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  328,8 381,7  310,3 306,4 391,9 216,2 296,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  48,8 56,7  22,5 25,7 43,5 75,3 62,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,6   5,5  7,9  2,6
+Renteinntekter 1000 NOK  16,5 4,5  10,2 7,9 8,4 8,8 8,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  131,5 148,2  60,8 114,5 106,2 151,9 122,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  751,4 920,1  872,8 428,9 884,5 976,0 861,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -300,3 166,4  234,0 -196,0 79,3 122,3 70,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1130,6 517,2  1340,7 969,0 721,1 1080,4 968,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -237,0 -11,5  152,8 -207,0 612,5 125,2 221,3
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  5240,6 5830,3  3644,5 2205,9 4886,0 6372,8 4828,7
  Skogbruk 1000 NOK  0,1 82,2  133,0 267,3 68,0 70,9 98,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  782,8 311,4  788,3 1182,7 583,4 547,7 634,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1490,8 785,2  1166,8 1160,2 1025,1 1160,3 1103,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  1359,5 541,9  1209,1 825,5 763,9 1220,6 1011,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  8873,8 7551,0  6941,7 5641,7 7326,3 9372,3 7677,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  756,6 448,9  425,8 538,6 427,7 745,6 566,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3807,4 3880,6  1684,3 2742,2 2774,4 4069,8 3186,7
  Egenkapital 1000 NOK  4309,7 3221,5  4831,6 2360,9 4124,3 4556,9 3924,7