Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    10 8  16 6 15 16 42
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2402,6 2358,2  1790,0 1246,1 1976,3 3513,5 2324,5
  Planteprodukter 1000 NOK  69,7 51,1  27,8 24,4 26,0 92,3 49,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1611,8 1317,9  924,4 609,6 1127,6 2186,3 1361,9
  Tilskudd 1000 NOK  684,4 939,5  826,0 580,4 805,9 1190,2 885,2
  Andre inntekter 1000 NOK  36,6 49,7  11,8 31,8 16,8 44,7 28,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  829,0 1002,1  580,2 391,2 734,1 1269,3 828,0
  Såvarer 1000 NOK  10,8 10,2  3,3 6,7 7,8 14,2 9,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  89,8 103,7  55,7 36,2 86,8 120,7 84,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,8 2,9  2,4 1,1 1,8 5,8 3,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  21,8 4,1  5,3 9,2 12,0 13,7 11,7
  Fôrmidler 1000 NOK  544,4 662,5  380,2 239,6 453,6 852,3 534,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  88,2 97,1  61,5 45,3 74,2 130,5 87,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  7,6 58,1  34,1 11,9 47,3 43,7 37,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  63,7 63,6  37,7 41,2 50,6 88,5 60,7
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  132,7 157,2  137,0 82,2 120,1 226,2 149,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  69,4 81,2  52,7 62,1 57,1 82,4 63,6
  Traktor 1000 NOK  19,7 30,6  13,9 18,4 17,7 41,8 26,0
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  78,4 80,9  37,7 30,5 53,9 111,2 69,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  16,9 5,4  12,7 9,1 11,4 14,2 11,0
  Drivstoff 1000 NOK  49,1 68,9  35,9 30,7 40,0 81,6 51,8
  Maskinleie 1000 NOK  122,6 112,2  63,5 34,1 67,1 260,5 132,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  57,4 78,4  16,2 6,6 56,5 93,2 56,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  189,3 177,4  132,9 125,1 157,0 230,5 171,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1564,4 1794,4  1082,7 790,2 1314,7 2410,9 1559,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  838,2 563,8  707,3 456,0 661,6 1102,6 764,7
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  74,4 56,4  58,5 52,7 52,5 96,2 64,2
  Traktor 1000 NOK  35,0 23,9  42,8 39,0 31,2 47,6 36,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  159,0 157,8  83,6 59,8 138,1 189,7 132,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,7 7,2  2,8 1,9 5,0 5,5 4,3
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  106,1 110,5  72,6 52,6 96,0 132,8 94,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  562,0 318,4  519,5 302,6 434,7 763,6 526,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,8 22,0  2,1 12,8 9,5 -2,2 4,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  15,4 57,5  26,6 35,0 26,2 77,4 50,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  3,8   -54,3 6,4 -61,6 24,1 -11,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  34,5 3,8  27,7 65,8 4,4 27,4 22,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  473,7 362,8  396,0 571,2 370,4 231,1 348,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  89,4 106,5  29,0  79,2 111,6 81,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     3,5  2,1 2,1 1,6
+Renteinntekter 1000 NOK  13,7 5,3  10,8 8,5 10,3 8,7 9,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  140,8 129,1  68,1 97,4 121,0 157,7 121,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  1053,7 747,2  893,0 904,8 754,2 1086,2 912,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  825,2 -12,9  -12,3 106,9 -38,6 543,6 221,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  2866,7 537,6  1156,5 1574,7 841,3 1844,0 1367,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  84,4 -101,7  -45,7 50,5 -123,9 63,0 -10,7
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  5390,4 5509,5  3941,9 2604,6 5131,4 6840,3 4910,0
  Skogbruk 1000 NOK  0,1 101,6  129,6 258,1 92,9 66,7 100,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1856,5 267,6  809,0 1398,7 629,5 1005,7 902,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1368,4 715,0  1190,0 901,1 1075,5 1173,7 1081,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  1869,6 575,3  1121,6 1057,3 942,6 1434,9 1155,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  10485,0 7169,0  7192,2 6219,9 7872,0 10521,3 8150,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  646,1 451,5  425,8 258,3 556,6 766,7 545,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3455,9 3528,8  2223,5 2519,4 3226,5 4218,8 3216,4
  Egenkapital 1000 NOK  6383,0 3188,7  4543,0 3442,1 4088,9 5535,8 4388,6