Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    10 8  7 16 6 14 18 40
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  3090,5 3571,6  2545,8 2469,5 1842,5 2433,8 4106,5 3026,4
  Planteprodukter 1000 NOK  46,7 59,6  20,9 17,4 12,5 23,8 50,7 33,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2185,6 2259,4  1574,8 1466,3 998,8 1493,2 2750,8 1930,0
  Tilskudd 1000 NOK  797,6 1200,8  933,2 965,9 818,7 905,8 1231,0 1023,4
  Andre inntekter 1000 NOK  60,6 51,8  16,9 19,9 12,6 11,1 74,0 39,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1034,2 1314,4  772,8 743,6 563,8 781,8 1381,3 990,9
  Såvarer 1000 NOK  10,6 11,6  3,6 2,9 3,5 5,7 14,1 8,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  126,9 106,0  57,1 57,4 44,9 68,6 137,2 93,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,5 4,8  2,1 1,2  1,7 7,2 3,8
  Konserveringsmidler 1000 NOK  19,9 6,6  15,5 11,3 7,1 11,3 18,1 13,4
  Fôrmidler 1000 NOK  653,1 893,9  539,1 513,1 357,4 526,4 914,7 655,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  107,4 124,0  60,1 70,1 55,7 77,2 130,0 95,8
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  35,1 82,8  42,4 38,4 47,0 30,8 63,7 46,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  72,7 84,7  52,9 49,1 48,1 60,1 96,4 73,3
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  176,0 166,9  177,7 163,5 200,3 141,7 229,7 186,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  109,9 81,6  77,4 67,9 50,9 62,6 105,5 77,9
  Traktor 1000 NOK  18,2 16,9  8,9 13,8 19,1 11,1 27,8 19,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  138,0 130,0  51,5 64,6 66,2 71,7 147,8 103,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  20,0 25,2  7,8 9,3 5,1 19,5 19,3 16,3
  Drivstoff 1000 NOK  69,0 86,7  43,5 42,1 34,9 43,5 84,7 59,6
  Maskinleie 1000 NOK  124,2 240,4  99,8 73,9 41,4 102,9 252,1 157,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  98,6 120,8  30,2 24,8 19,7 52,1 121,7 75,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  233,3 237,9  170,8 160,3 139,3 178,3 255,3 203,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  2021,6 2420,8  1440,2 1363,8 1140,6 1465,2 2625,2 1890,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1068,9 1150,8  1105,6 1105,8 701,9 968,6 1481,4 1135,8
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  83,4 65,4  60,1 71,4 59,2 55,8 99,7 73,9
  Traktor 1000 NOK  40,3 45,3  35,8 52,6 46,5 34,1 60,0 46,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  208,6 228,0  132,5 138,4 96,4 153,9 251,1 182,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  11,5 11,1  5,2 3,4 4,9 7,6 7,3 6,7
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  133,3 150,2  112,7 108,8 58,1 109,3 170,5 124,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  725,0 801,0  872,0 840,0 494,9 717,1 1063,2 826,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  4,6 4,5  6,0 5,1 3,9 24,0 3,5 10,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  1,7 58,3  2,2 23,0 20,3 11,7 38,9 27,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  72,7   106,6 58,8 19,7 53,3 44,7 41,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,1 4,8  9,2 10,6 26,2 5,5 6,8 9,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  400,1 334,4  334,4 367,7 510,3 356,5 284,6 348,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  143,4 80,7  27,6 108,1 63,5 79,9 143,4 111,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  82,8 3,3  39,3 17,2  19,7 48,6 28,7
+Renteinntekter 1000 NOK  7,1 3,0  26,6 14,3 1,9 16,2 5,4 8,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  161,8 175,1  69,8 58,7 91,0 88,7 157,5 118,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  1280,7 1114,9  1353,9 1386,2 1049,6 1195,0 1481,5 1294,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  554,3 361,6  753,0 674,3 849,4 689,5 492,7 610,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1355,5 485,8  1524,2 1583,4 1082,5 1378,6 1167,1 1213,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -390,3 -132,2  -46,9 -1,8 -254,1 -149,0 -45,9 -109,6
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  7463,6 7864,3  5857,5 5574,4 3040,8 5682,7 9131,7 6613,1
  Skogbruk 1000 NOK  0,1 205,8  80,9 143,8 253,5 65,1 127,8 124,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  686,0 336,1  807,7 965,1 1146,6 575,0 654,5 688,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1967,3 1438,5  944,0 1288,3 1990,7 1199,3 1442,1 1445,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  1679,0 825,1  1484,2 1353,9 1360,0 1428,8 1165,6 1258,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  11796,1 10669,8  9174,5 9325,6 7791,5 8951,0 12521,7 10130,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1103,4 1058,4  581,4 520,4 830,5 591,1 959,4 774,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  5827,2 6171,4  2287,6 2638,6 3266,8 2885,3 6158,7 4334,5
  Egenkapital 1000 NOK  4865,4 3440,0  6305,5 6166,6 3694,2 5474,5 5403,6 5020,8