Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle

 

Antall bruk    14 9 22  10 56 13 9 28 9
Brukers alder år  51 49 49  48 49 49 51 50 49
Jordbruksareal daa  157 225 377  641 339 146 249 217 290
  Leid daa  17 45 37  113 46 6 20 28 3
Eiendeler i jordbruket NOK  509550 514673 1153950  1654935 962136 396392 501666 520285 674061
  Varelager NOK  58439 72721 160935  335048 149351 40741 55150 55779 102426
  Maskiner og redskap NOK  23603 25153 104215  177429 82765 26064 42668 47862 70184
  Skurtresker NOK  19943 14536 55985  77745 43199 10055 9409 20978 27519
  Traktor NOK  46728 43539 129184  182212 102005 87470 54678 66504 80465
  Driftsbygninger NOK  225298 215429 308052  396877 285186 122774 185965 185268 120716
  Jord, veg, osv. NOK  135540 143295 395578  485625 299629 109288 153796 143895 272750
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  719 868 1180  1995 1145 714 1143 873 1072
  Familien timer  623 830 1074  1685 1017 650 1083 820 1000
Arealbruk:             
  Bygg daa  65,6 106,1 140,6  239,7 131,5 58,1 76,1 83,0 246,9
  Havre daa  41,9 61,4 103,2  201,8 98,0 67,8 148,3 103,7 37,4
  Hvete daa  27,8 48,9 88,7  114,4 70,1 10,3 13,3 20,5 5,0
  Poteter daa  0,1 1,3   7,3 1,5 0,1 0,1 0,1 0,2
  Grovfôr og beite daa  1,4 4,6 3,1  0,6 2,4 6,2 2,6 3,7 
  Annet daa  20,1 2,2 41,3  77,3 35,4 3,2 8,6 6,3 
Avlinger pr daa:             
  Bygg kg  365 401 366  406 383 322 414 355 363
  Havre kg  415 412 404  454 425 403 368 380 434
  Hvete kg  435 390 459  493 458 403 448 407 511
  Poteter kg  1000 2650   2712 2684 2333 2083 2222 1500
  Grovfôr og beite FEm  341 335 269  249 299 255 311 267 
  I alt FEm  361 374 363  398 376 326 345 334 356
Kornproduksjon, priser:             
  Bygg NOK/kg  1,97 2,04 1,99  1,98 1,99 1,99 1,94 1,97 2,01
  Havre NOK/kg  1,78 1,74 1,79  1,78 1,78 1,79 1,75 1,78 1,75
  Hvete NOK/kg  2,22 2,15 2,25  2,33 2,26 2,19 2,11 2,25 2,26
Variable kostnader NOK/daa  269 251 264  237 254 241 216 238 205
Produksjonsinntekt bygg NOK  47517 69088 99070  193809 96522 38258 62277 58868 179183
Produksjonsinntekt havre NOK  31027 44279 75873  180800 77830 49089 94035 69628 27909
Produksjonsinntekt hvete NOK  27435 59768 84881  142384 75236 9232 13364 18480 6499
Produksjonsinntekt oljefrø NOK  1589  15345  36708 12981  6269 2932 
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  260 250 267  317 281 323 180 235 258
Dekningsbidrag/daa NOK  979 842 862  981 913 910 899 878 932
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 113596 102358 179030  227099 173488 85218 169787 147947 245335
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 106281 98185 178447  240162 174141 74285 170292 146209 247156
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  23484 42381 67145  143330 79004 8304 132156 85764 175198

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015