Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle

 

Antall bruk    11 9 23  10 55 12 9 25 9
Brukers alder år  45 50 48  47 48 49 52 50 50
Jordbruksareal daa  164 222 376  684 353 147 256 217 290
  Leid daa  21 35 47  161 60 6 27 30 3
Eiendeler i jordbruket NOK  643402 676673 1185486  1885275 1082290 429513 560612 569123 691307
  Varelager NOK  60867 106747 178105  431612 182731 51469 93246 86669 124970
  Maskiner og redskap NOK  37790 25790 98202  200356 89452 20345 80743 52183 56271
  Skurtresker NOK  16604 17673 62965  95583 49924 7229 20495 16188 39073
  Traktor NOK  42806 51656 144694  233801 120090 93068 98197 98024 81702
  Driftsbygninger NOK  296574 329103 312221  434385 325061 139213 134004 170450 116891
  Jord, veg, osv. NOK  188762 145704 389300  489537 315032 118189 133928 145608 272399
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  679 1026 1131  2054 1163 701 1352 960 987
  Familien timer  456 919 1042  1745 1006 598 1260 864 928
Arealbruk:             
  Bygg daa  77,3 81,8 127,6  185,7 117,6 42,9 78,4 65,9 237,7
  Havre daa  35,9 72,3 108,6  180,7 97,9 74,8 138,2 106,2 38,8
  Hvete daa  38,4 54,4 99,0  196,2 93,7 17,2 15,0 25,8 13,0
  Poteter daa   1,0 0,8  19,6 4,1 0,1 5,8 2,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  0,8 4,6 1,7  13,5 4,1 6,3  3,3 
  Annet daa  11,3 8,3 38,3  88,4 36,1 5,4 18,2 13,9 
Avlinger pr daa:             
  Bygg kg  371 434 393  466 416 335 411 394 387
  Havre kg  451 481 472  460 467 414 409 417 347
  Hvete kg  423 525 500  495 494 437 487 432 393
  Poteter kg   1333 2500  3092 2973 2000 2751 2736 2000
  Grovfôr og beite FEm   309 266  360 328 243  236 
  I alt FEm  355 421 407  419 408 339 367 356 365
Kornproduksjon, priser:             
  Bygg NOK/kg  1,80 1,91 1,87  2,18 1,96 1,81 1,80 1,80 1,92
  Havre NOK/kg  1,54 1,62 1,68  1,78 1,70 1,69 1,66 1,68 1,59
  Hvete NOK/kg  2,38 2,24 2,30  2,24 2,28 2,00 2,38 2,31 2,17
Variable kostnader NOK/daa  247 232 211  211 217 210 206 203 207
Produksjonsinntekt bygg NOK  44754 64400 83961  171057 86905 21372 55559 42890 171475
Produksjonsinntekt havre NOK  20013 53514 80116  135967 71436 50837 90746 72218 20032
Produksjonsinntekt hvete NOK  34170 54100 112196  236946 105686 15990 16050 23466 10683
Produksjonsinntekt oljefrø NOK    10282  40088 11588 1193 9565 4016 
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  316 262 292  378 320 374 300 318 286
Dekningsbidrag/daa NOK  864 928 963  1084 991 803 889 904 919
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 23811 110080 236065  262650 199917 20058 102760 105569 205932
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK -69006 103988 240265  276086 201140 -15041 93491 92727 204144
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  -178885 39171 121800  176346 98843 -83924 51408 27505 131279

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015