Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17d, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  Alle

 

Antall bruk    10 10  19 13 54 10 12 27  11
Produksjonsinntekter i alt NOK  154253 252904  423529 789573 417055 184651 262347 255482  332010
  Planteprodukter NOK  107788 187489  302120 583014 303235 119078 178954 171781  205983
  Husdyrprodukter NOK  37 900   1122 444  233 104  
  Tilskudd NOK  38372 54111  90043 169848 90302 40564 70307 64516  116938
  Andre inntekter NOK  8057 10404  31366 35588 23074 25010 12852 19081  9088
Variable kostnader i alt NOK  38426 55697  89602 168418 90095 34361 60491 54006  66832
  Såvarer NOK  11837 13932  27816 58704 28925 12924 17468 19042  15910
  Handelsgjødsel og kalk NOK  16427 27247  41331 66258 38859 16225 30629 24590  34206
  Plantevernmidler NOK  7280 9342  15992 29790 15948 3993 8963 8007  14447
  Konserveringsmidler NOK     126 15 48     
  Fôrmidler NOK  1033 300  861 3427 1375  886 446  
  Diverse til husdyrholdet NOK  18     3     
  Innkjøp av dyr NOK  650 1098   3038 1055  118 52  
  Andre forbruksartikler NOK  1181 3779  3475 7186 3882 1220 2428 1869  2269
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid NOK  6432 656  12319 40171 15318 10084 5816 6531  19223
  Maskiner og redskaper NOK  9188 10448  18576 45488 21151 7867 12648 10429  16204
  Traktor NOK  6609 5578  6620 14450 8078 6049 8570 7144  8171
  Driftsbygninger NOK  5463 4192  10248 13997 8764 6661 5281 5906  5596
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2961 4201  6090 16440 7452 3613 4379 4884  3303
  Drivstoff NOK  8653 10851  20476 41979 21003 9761 11618 11185  12917
  Maskinleie NOK  6301 10880  7383 21023 11112 4251 5368 4855  4281
  Jordleie NOK  2640 5194  10265 39596 14637  6963 4091  1849
  Andre faste kostnader NOK  40079 37102  48172 82310 51674 30865 35914 34416  42580
Registrerte kostnader i alt NOK  126752 144798  229753 483872 249284 113513 157048 143448  180956
Resultat før avskrivning NOK  27501 108105  193776 305700 167771 71138 105298 112034  151054
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper NOK  13815 15874  24919 56661 27933 7019 17934 15695  26894
  Traktor NOK  9520 13223  24126 35650 21283 17484 12480 12922  16239
  Driftsbygninger NOK  12940 27220  21839 30719 22671 9824 8521 11162  10453
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2564 683  3561 4320 2895 1048 721 1809  1716
Kalkulert rente 7,0 % NOK  39665 64966  87463 134305 82782 33515 37550 41326  63388
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  -11338 51105  119330 178350 92989 35763 65642 70446  95751
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  9166 11316  25629 34598 21159 39176 70658 63848  10521
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  14704 31842  67916 61951 47454 35978 15566 33302  18752
+Driftsoverskudd annen næring NOK  1800   50490 39756 30593 5057 40507 19876  37858
+Aksjeutbytte NOK  1156 3362  19242 3699 8497 4382 -925 3344  -1395
+Lønnsinntekter NOK  382895 396991  328514 262816 334525 225292 202210 193675  358028
+Pensjoner/sykepenger NOK  42799 25630  31688 16853 29360 13698 46316 28207  60508
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  656 3278  7245 2017 3763     
+Renteinntekter NOK  15838 12138  17668 25124 17569 42055 11675 24574  14488
-Gjeldsrenter og kår NOK  57428 37397  61288 83946 60016 46153 44113 41325  57153
=Nettoinntekt NOK  400247 498264  606432 541218 525893 355248 407536 395948  537358
Endring i egenkapital (sparing) NOK  5637 -202  135713 28249 55122 -3172 -9342 19609  -27750
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  306662 309950  440102 917678 494536 843525 186566 520090  499021
  Endring i arbeidskapital NOK  -22420 -73863  -40943 78263 -14299 -22962 -48531 -19888  -85987
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk NOK  551522 969178  1239875 1882912 1175275 462694 540237 580408  926699
  Skogbruk NOK  88377 91475  180847 169545 139200 475640 358415 463293  70086
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  106759 106771  504186 334755 298011 190744 196746 209787  245433
  Hovedbygning og privat NOK  353843 421476  750705 875610 628622 490719 437845 511735  586249
  Krav og kontanter NOK  314797 293282  360463 613387 392481 815427 235635 480392  328714
  Eiendeler i alt NOK  1415297 1882181  3036075 3876208 2633590 2435224 1768877 2245615  2157180
  Kortsiktig gjeld NOK  95604 168077  248690 351934 222340 158416 209652 170035  168298
  Langsiktig gjeld NOK  507444 482711  646356 1098913 682444 424761 442731 439926  708231
  Egenkapital NOK  812250 1231393  2141029 2425361 1728806 1852047 1116494 1635654  1280651

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015