Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17d, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    13 12  20 15 63 6 6 18  6 13
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  183,1 263,5  502,2 978,0 485,4 174,4 240,5 329,4  295,4 387,1
  Planteprodukter 1000 NOK  119,1 167,1  335,2 666,6 323,3 78,8 131,2 188,3  143,0 222,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,4   0,2 4,1 1,1  6,0 2,0   
  Tilskudd 1000 NOK  56,0 78,6  129,1 270,5 133,0 81,0 102,2 119,6  151,3 163,3
  Andre inntekter 1000 NOK  7,6 17,8  37,8 36,8 28,0 14,6 1,1 19,4  1,2 1,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  51,9 57,2  112,7 221,1 110,7 43,7 72,0 77,8  36,7 71,4
  Såvarer 1000 NOK  14,7 16,9  30,6 52,9 28,8 12,0 21,7 18,8  7,5 18,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  25,3 31,1  58,5 107,5 55,6 18,7 35,9 38,1  21,3 39,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,6 7,3  20,0 49,4 21,3 5,1 10,7 14,9  2,4 8,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK            0,2 0,1
  Fôrmidler 1000 NOK  0,1   0,2 3,0 0,8  0,6 0,2   
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK     0,1 0,4 0,1  0,2 0,1   
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,3     0,1  0,4 0,1   
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  2,9 1,9  3,3 8,0 4,0 7,9 2,6 5,6  5,2 4,6
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid 1000 NOK   0,4  5,3 14,7 5,3  1,3 3,5  3,9 11,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  12,7 12,3  17,0 45,7 21,8 11,5 16,5 17,1  13,8 13,8
  Traktor 1000 NOK  8,7 6,7  17,4 19,3 13,4 5,2 1,9 7,6  16,0 11,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  8,0 6,7  11,2 12,6 9,8 9,4 14,0 12,5  12,4 9,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,8 10,0  7,5 8,4 7,3 5,9 1,7 3,3  3,5 3,5
  Drivstoff 1000 NOK  7,9 11,9  17,9 46,8 20,8 18,5 9,2 18,1  17,1 15,2
  Maskinleie 1000 NOK  9,4 21,6  34,3 48,0 28,6 34,6 15,2 26,6  24,8 26,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  1,6 4,4  23,4 88,5 29,7  6,8 18,5  1,0 3,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  34,9 42,1  49,4 86,7 53,3 38,8 34,7 41,6  50,6 53,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  139,9 173,3  296,2 591,8 300,7 167,6 173,2 226,4  179,8 219,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  43,2 90,2  206,0 386,1 184,7 6,9 67,2 102,9  115,6 167,8
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  15,2 13,5  19,4 58,0 25,8 18,6 10,1 15,1  16,8 19,7
  Traktor 1000 NOK  12,9 16,7  23,3 25,5 19,8 9,6 13,8 17,0  19,1 20,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  21,1 20,7  23,4 40,1 25,7 17,7 9,7 15,9  17,1 17,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,3 1,3  1,5 3,2 1,8 1,5 1,4 1,8  2,1 1,5
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  50,8 47,5  72,1 121,7 72,1 44,8 28,9 43,7  47,4 53,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -7,3 38,0  138,2 259,3 111,6 -40,5 32,2 53,1  60,6 109,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  62,2 5,8  9,2 74,8 35,5 144,4 80,9 112,5  44,8 20,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  7,2 41,7  263,9 104,3 117,7 17,9 23,3 25,2  145,8 80,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  93,3 42,1  46,6 59,3 56,3 11,4  26,3  8,8 2,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  1,1 7,2  3,7 5,9 4,3 12,4 3,9 6,3  -81,8 -29,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  564,3 555,3  466,8 318,8 462,4 470,1 566,5 439,6  531,2 546,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  20,6 58,6  44,3 27,1 46,3 11,8 6,7 15,9  42,0 55,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,9 2,5    1,5   1,2  0,5 1,4
+Renteinntekter 1000 NOK  40,7 35,7  8,7 26,1 24,5 23,4 15,7 18,6  6,3 17,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  65,3 81,7  78,5 69,5 71,7 89,9 59,2 59,1  132,4 86,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  721,7 705,3  902,9 806,2 788,4 560,8 670,0 639,6  625,8 717,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  119,1 104,4  179,6 161,1 134,7 200,4 37,8 110,0  -99,3 -5,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  591,1 604,6  513,3 1249,1 714,5 1151,4 527,8 766,2  591,3 650,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  260,0 -26,5  8,0 15,3 54,5 -43,4 -37,4 -62,9  50,5 -9,0
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk 1000 NOK  1014,3 927,8  1434,5 2472,4 1446,6 870,0 582,9 862,1  984,1 1068,1
  Skogbruk 1000 NOK  180,8 142,5  154,8 340,5 197,2 392,5 505,4 486,2  169,6 124,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  293,7 310,0  279,8 302,6 287,4 699,4 152,4 394,0  815,6 487,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  947,0 612,3  1032,0 1171,9 973,3 667,1 1159,1 764,2  1060,7 890,7
  Krav og kontanter 1000 NOK  465,9 533,7  536,1 967,8 611,8 857,0 456,7 615,1  430,4 529,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2901,7 2526,3  3437,1 5255,1 3516,3 3486,0 2856,5 3121,6  3460,4 3099,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  100,5 100,7  208,4 358,2 194,2 127,9 74,3 128,3  129,4 127,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1111,2 1146,1  1447,4 1053,7 1214,9 1445,9 968,4 928,3  2358,9 1483,5
  Egenkapital 1000 NOK  1690,0 1279,4  1781,4 3843,2 2107,1 1912,2 1813,7 2065,0  972,0 1488,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015