Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17d, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    15 10  19 13 59 7 16 7  15
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  226,1 281,0  557,8 1159,4 543,8 303,7 342,1 392,8  519,3
  Planteprodukter 1000 NOK  154,8 187,4  377,8 862,9 384,4 171,0 198,1 226,6  331,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,3   0,3 0,3 0,2 5,6 2,5 0,2  0,1
  Tilskudd 1000 NOK  59,5 82,1  139,7 278,8 135,9 114,5 129,7 155,7  180,5
  Andre inntekter 1000 NOK  11,5 11,5  40,0 17,5 23,3 12,5 11,9 10,2  7,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  48,0 59,2  126,2 263,7 121,6 76,3 71,6 52,6  72,6
  Såvarer 1000 NOK  13,7 16,9  33,7 67,6 32,3 20,8 16,6 21,3  24,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  22,8 34,1  64,8 128,9 61,2 38,8 39,8 19,4  34,2
  Plantevernmidler 1000 NOK  9,2 6,3  20,2 61,5 23,5 10,1 9,3 3,5  8,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK            
  Fôrmidler 1000 NOK     0,8  0,3 0,7 1,2   -0,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK     0,1   0,6 0,3   
  Innkjøp av dyr 1000 NOK            
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  2,2 1,9  6,6 5,7 4,3 5,3 4,4 8,3  6,1
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK   0,2  4,5 14,1 4,6 4,0 3,5 4,7  10,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,9 24,1  17,8 39,8 21,9 14,0 17,4 20,5  22,8
  Traktor 1000 NOK  7,2 9,7  11,6 18,3 11,5 3,7 10,3 10,0  12,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  10,2 5,0  21,3 24,6 16,4 13,5 10,1 13,7  12,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,4 4,4  10,4 16,8 9,5 3,3 4,3 5,1  2,5
  Drivstoff 1000 NOK  9,7 18,0  32,6 67,9 31,1 16,8 19,3 20,5  17,7
  Maskinleie 1000 NOK  23,8 12,4  29,7 61,8 31,6 18,2 30,2 25,2  23,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   6,9  18,0 92,3 27,3 9,4 8,1 3,6  5,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  36,7 42,5  63,8 94,7 58,8 43,5 43,3 49,4  57,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  153,0 182,4  335,9 693,9 334,3 202,7 218,2 205,3  235,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  73,1 98,5  221,9 465,5 209,5 101,0 124,0 187,4  283,7
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,8 11,0  21,6 55,1 26,1 11,5 15,4 16,5  20,7
  Traktor 1000 NOK  13,1 17,3  22,5 25,3 19,5 21,0 17,8 21,5  23,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  20,1 23,3  21,5 47,2 26,6 11,0 14,9 31,1  24,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,5 0,7  2,6 2,9 2,0 2,3 2,1 1,8  1,4
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  59,7 56,2  84,1 162,9 88,6 41,0 51,9 71,3  74,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  18,6 46,3  153,8 335,0 135,3 55,2 73,7 116,5  213,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  29,8 -1,3  24,0 64,9 31,6 124,4 108,5 -16,7  -5,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  6,4 45,7  75,5 175,3 72,5 24,8 336,6 181,1  97,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  133,6 -0,4  33,6 112,5 70,3 17,9 9,7 47,1  23,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  1,4 2,2  1,6 6,4 2,8 5,0 7,2 -23,3  -10,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  572,8 602,1  361,9 291,5 445,3 585,5 527,4 565,5  580,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  51,0 32,7  61,5 28,4 48,8 7,8 9,1   26,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,0   7,4  2,6  5,0 0,1  0,1
+Renteinntekter 1000 NOK  23,9 22,6  34,9 55,6 33,8 32,4 33,2 12,2  22,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  69,5 89,0  94,9 81,2 83,4 63,4 61,4 150,0  105,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  768,9 660,9  659,2 988,4 759,5 789,7 1049,0 732,6  843,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  55,5 177,8  -160,4 493,8 106,2 277,1 504,4 -184,9  130,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  718,1 745,1  480,3 1619,2 840,6 977,0 1176,0 568,0  644,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -29,0 -1,3  -23,9 -70,9 -32,6 -49,0 -66,4 -14,4  17,9
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  994,1 906,9  1481,0 2792,2 1513,0 726,1 903,0 1212,2  1268,5
  Skogbruk 1000 NOK  178,1 140,2  187,3 344,7 207,0 481,1 444,6 146,3  112,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  350,0 184,2  517,6 398,8 381,1 205,7 402,9 697,8  452,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  847,9 670,5  971,2 1059,1 901,2 993,8 783,0 1044,4  1057,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  625,8 618,7  481,0 1313,0 725,5 838,9 982,1 375,2  487,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2995,8 2520,5  3638,1 5907,8 3727,7 3245,7 3515,6 3476,0  3378,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  136,4 62,3  246,3 462,2 228,7 96,3 136,9 140,7  129,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1018,2 1153,1  1338,4 1028,2 1148,4 766,3 651,5 2275,4  1438,7
  Egenkapital 1000 NOK  1841,3 1305,0  2053,4 4417,4 2350,6 2383,0 2727,2 1060,0  1810,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015