Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17d, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    14 13  19 17 65 12 6 16
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  285,2 485,8  635,1 1915,3 850,1 459,2 278,0 491,9
  Planteprodukter 1000 NOK  179,9 366,5  445,7 1496,9 637,5 293,9 139,3 311,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1,5 1,7  0,2  0,7   0,1
  Tilskudd 1000 NOK  68,9 91,4  139,3 372,0 171,8 140,0 124,4 165,7
  Andre inntekter 1000 NOK  34,8 26,2  49,8 46,3 40,1 25,2 14,3 14,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  64,5 116,7  156,6 386,2 185,5 116,4 89,4 124,7
  Såvarer 1000 NOK  17,9 25,8  38,3 89,6 44,0 34,8 19,9 31,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  33,9 63,0  81,5 213,5 100,2 60,7 53,0 73,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,3 22,2  27,2 74,8 33,8 14,2 11,2 14,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK          
  Fôrmidler 1000 NOK  1,9 1,6  1,1  1,1   0,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,3 0,1    0,1   
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,1 0,6    0,2   
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  3,1 3,5  8,4 8,2 6,1 6,7 5,3 4,9
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  0,6   2,2 42,5 11,9 0,3 5,3 16,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,9 32,6  30,2 74,9 37,6 23,7 19,8 22,9
  Traktor 1000 NOK  7,0 6,3  14,3 15,0 10,9 8,7 9,1 11,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  7,2 10,2  26,7 55,2 26,0 12,2 12,2 12,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,4 4,0  16,5 17,3 10,5 5,5 2,5 6,4
  Drivstoff 1000 NOK  15,2 21,4  27,9 91,8 40,1 21,0 15,6 22,8
  Maskinleie 1000 NOK  18,3 14,0  44,4 100,6 47,0 27,9 38,6 64,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  10,5 8,1  22,1 140,5 47,1 22,7 4,1 10,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  47,8 61,6  73,4 118,6 75,9 59,0 56,5 72,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  184,4 275,0  414,2 1042,7 492,4 297,3 253,2 365,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  100,8 210,8  220,9 872,6 357,7 161,9 24,8 126,8
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  20,0 22,5  33,9 98,6 44,5 18,4 30,1 36,0
  Traktor 1000 NOK  14,0 25,9  32,1 35,3 27,2 27,7 25,2 27,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  23,4 21,3  39,5 65,2 38,2 22,3 23,4 31,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 0,2  0,6 6,0 2,0 1,3 0,6 1,4
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  21,1 29,3  44,1 83,7 45,5 24,6 27,4 32,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  42,5 140,9  114,8 667,6 245,8 92,1 -54,5 30,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -5,7 12,0  115,6 2,4 35,5 118,9 -6,6 11,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  24,5 40,4  109,9 113,9 75,4 61,8 44,0 56,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  142,1 29,0  0,5 187,3 85,6 13,8 127,7 98,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  11,4 37,4  151,2 23,4 69,6 26,7 4,8 8,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  756,2 531,5  624,3 628,5 647,4 729,7 903,9 742,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  72,8 99,9  86,5 19,8 67,7 39,2 59,2 99,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   7,2  6,0 0,3 3,3 2,1  
+Renteinntekter 1000 NOK  10,6 23,7  7,1 22,7 15,1 15,4 15,9 11,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  83,9 68,0  86,4 102,6 84,5 70,4 85,8 80,9
=Nettoinntekt 1000 NOK  970,6 854,0  1129,6 1563,3 1160,9 1029,1 1008,6 978,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -25,8 184,0  433,2 602,4 320,1 364,9 192,7 61,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  724,5 1762,2  1825,2 2124,1 1641,5 1570,8 1250,0 911,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -7,2 -55,8  8,5 107,0 17,4 -129,5 -34,6 -43,0
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  1044,2 1454,8  2250,8 4583,2 2386,3 1218,6 1389,2 1630,2
  Skogbruk 1000 NOK  165,9 367,4  494,7 431,5 367,3 1033,1 97,3 148,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  367,0 853,6  1886,7 1090,7 1119,2 762,9 368,9 653,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1253,7 1074,8  1529,0 1818,1 1429,4 1350,3 1195,4 1456,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  815,4 1183,0  695,1 1427,6 996,9 1224,6 995,5 778,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3646,3 4933,6  6856,5 9351,0 6299,2 5589,5 4046,2 4666,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  261,2 191,5  196,2 565,8 300,1 223,5 119,5 271,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1640,9 1131,2  2166,9 3060,6 2028,7 1596,6 1822,8 1595,0
  Egenkapital 1000 NOK  1744,2 3610,9  4493,4 5724,6 3970,4 3769,3 2104,0 2799,6