Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17d, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  300-500  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    11 17  18 17 65 5 16 5  15
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  302,8 353,8  519,9 1320,1 636,8 484,1 542,4 427,6  529,6
  Planteprodukter 1000 NOK  125,4 174,6  251,2 641,2 304,8 266,5 264,3 244,5  310,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2,0   1,7 1,6 1,2  1,8   
  Tilskudd 1000 NOK  111,9 144,7  246,1 533,6 265,6 201,4 244,2 114,6  167,9
  Andre inntekter 1000 NOK  63,5 34,5  20,8 143,8 65,1 16,3 32,0 68,5  51,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  71,3 121,4  160,2 396,6 192,6 161,6 175,4 107,3  124,5
  Såvarer 1000 NOK  24,1 37,7  58,2 141,5 67,5 54,0 58,5 20,6  31,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  33,9 62,0  75,7 169,1 87,3 76,4 79,6 74,6  71,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  6,2 15,8  15,2 73,0 28,5 20,9 24,3 8,2  15,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK            
  Fôrmidler 1000 NOK  1,9   0,5 2,7 1,2  3,6   1,5
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  1,1 0,1   0,4 0,3  0,3   
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,2  0,8  0,3     
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  4,1 5,6  9,8 10,0 7,5 10,3 9,0 3,8  5,3
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  0,8 4,3  4,1 69,9 20,7  0,1   2,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  13,6 19,7  24,4 60,1 30,0 18,7 28,0 19,3  21,6
  Traktor 1000 NOK  13,8 13,4  13,2 34,0 18,4 19,0 21,2 8,3  12,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  9,8 12,3  17,2 31,6 17,9 6,0 24,4 8,1  10,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,3 4,5  16,4 31,6 15,4 0,1 5,5 4,1  3,8
  Drivstoff 1000 NOK  12,5 21,3  26,4 57,3 30,3 39,2 31,0 20,7  20,6
  Maskinleie 1000 NOK  24,9 28,4  48,2 166,8 68,9 23,5 68,2 68,3  106,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   11,6  26,6 144,5 48,2 20,5 33,6 7,4  14,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  59,5 72,5  81,2 128,2 85,7 83,2 76,5 64,5  80,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  214,6 309,3  418,0 1120,5 528,1 371,8 463,7 307,8  397,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  88,2 44,5  101,8 199,6 108,7 112,3 78,7 119,8  132,4
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  25,5 30,8  27,8 88,1 43,2 46,7 43,5 29,0  42,3
  Traktor 1000 NOK  17,4 20,1  30,1 39,0 27,4 32,2 32,7 28,0  29,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  58,6 41,5  52,7 78,4 56,0 52,8 43,0 24,9  37,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,6 1,1  1,5 10,9 3,7  1,9 0,7  3,4
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  45,9 36,0  43,5 95,5 54,4 52,8 47,9 26,6  34,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -13,8 -49,1  -10,3 -16,8 -21,6 -19,4 -42,4 37,3  19,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  12,7 -3,9  2,5 61,1 17,8 744,7 310,4 -1,7  16,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  27,5 245,6  85,8 170,6 137,6 106,5 69,4 62,5  130,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  26,5 83,8  15,3 54,0 44,7 3,3 72,7 2,1  39,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,2 23,6  11,2 19,8 15,5 67,8 60,9 6,6  16,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  772,5 776,2  654,0 772,8 749,5 809,3 768,6 1013,3  883,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  125,6 62,4  72,8 11,3 66,6  65,2 148,3  128,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     3,4  0,9 19,7 6,2   0,7
+Renteinntekter 1000 NOK  4,5 11,0  4,5 8,4 7,5 12,5 12,8 7,9  6,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  84,0 85,9  92,7 111,6 92,0 90,4 86,9 74,3  85,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  876,7 1063,8  746,6 969,6 926,5 1654,0 1236,8 1202,1  1156,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  0,2 599,1  -85,0 229,8 158,9 273,7 86,2 61,5  -21,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  538,0 2454,6  1063,9 2919,2 1834,7 862,4 1931,9 1754,7  1411,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -12,5 -20,2  -77,8 -200,7 -81,2 -1201,5 -435,2 3,6  49,6
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  2223,3 1874,1  2239,7 4808,5 2752,4 3088,7 2532,5 1356,8  1740,2
  Skogbruk 1000 NOK  251,4 308,8  355,9 777,6 428,3 1841,5 1345,4 107,9  106,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  378,2 1457,7  941,8 2709,1 1414,7 329,7 1006,9 783,3  932,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  2057,7 2527,5  1381,9 2353,1 2033,7 4629,0 2225,1 1516,4  2187,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  528,9 1763,7  692,6 1333,4 1134,8 1620,4 1614,5 1120,6  1081,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5439,6 7931,8  5611,9 11981,7 7763,9 11509,4 8724,3 4885,0  6047,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  171,8 361,2  217,4 481,8 309,9 1155,7 596,9 131,4  249,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2917,9 2285,4  2675,2 3694,9 2803,1 3975,1 3006,6 1933,8  2139,9
  Egenkapital 1000 NOK  2350,0 5285,1  2719,3 7805,1 4650,9 6378,7 5120,9 2819,8  3657,3