Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17d, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle

 

Antall bruk    11 16  23 17 68 6 20 6  14
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  329,2 515,9  809,1 1824,5 906,0 686,5 782,6 631,3  600,4
  Planteprodukter 1000 NOK  230,2 389,0  582,6 1326,8 658,6 468,6 538,0 359,6  309,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1,2 0,9  0,1  0,4  2,1   
  Tilskudd 1000 NOK  76,2 107,0  194,9 404,8 204,9 196,5 200,9 207,3  199,1
  Andre inntekter 1000 NOK  21,7 19,0  31,6 92,9 42,0 21,4 41,6 64,4  92,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  75,9 117,9  204,7 510,3 237,2 182,1 204,2 192,6  153,5
  Såvarer 1000 NOK  20,8 37,7  64,3 149,3 71,5 63,1 72,5 50,9  36,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  35,8 56,5  100,5 247,8 115,2 78,4 87,7 105,9  90,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  9,3 15,3  26,9 97,4 38,6 24,5 29,8 23,0  16,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK      1,8 0,5     
  Fôrmidler 1000 NOK  2,4 0,4  1,6 1,8 1,5  1,7   0,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,8 0,4    0,2  0,3   
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,2         
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  6,7 7,5  11,4 12,1 9,7 16,1 12,1 12,9  9,8
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  0,8 9,7  7,3 82,9 25,6  2,4 12,3  5,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,5 34,3  40,2 68,2 41,9 40,3 39,3 32,8  31,8
  Traktor 1000 NOK  10,6 14,4  22,5 36,1 21,8 9,1 15,9 24,2  19,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  14,8 16,6  18,3 51,5 25,3 22,0 30,8 34,2  27,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,7 7,6  17,1 23,0 13,8 20,6 13,7 16,8  11,4
  Drivstoff 1000 NOK  9,9 18,1  29,1 68,4 32,9 27,6 28,2 18,7  19,9
  Maskinleie 1000 NOK  22,9 10,0  60,3 164,5 67,9 59,2 73,1 214,6  120,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   9,8  24,9 148,9 48,0 27,7 43,9 11,3  17,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  59,9 74,9  99,0 135,5 95,0 84,1 79,6 96,5  87,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  217,1 313,2  523,5 1289,3 609,4 472,6 531,2 654,1  495,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  112,1 202,7  285,6 535,2 296,6 213,9 251,5 -22,8  105,2
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,6 38,8  52,9 106,4 56,8 40,7 48,5 55,6  49,8
  Traktor 1000 NOK  15,8 19,0  32,9 44,4 29,7 30,8 34,2 17,0  32,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  36,7 43,3  88,4 89,3 68,3 41,5 43,5 45,7  37,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 1,6  2,3 14,8 5,0 0,3 1,6 4,1  2,7
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  36,9 39,4  77,5 113,3 69,8 50,1 49,5 37,8  35,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  39,2 100,1  109,2 280,3 136,7 100,7 123,6 -145,2  -17,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  8,3 5,1  5,8 85,9 26,0 235,2 135,2 15,7  6,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  9,2 268,4  234,2 107,8 170,9 50,6 42,7 2069,6  943,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  7,5 70,0  24,9 41,3 36,5 24,2 85,9 76,5  35,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  8,0 20,6  108,2 172,5 86,0 29,1 44,0 108,3  56,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  952,6 807,3  864,0 909,7 887,6 892,7 846,3 943,9  1034,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  42,7 89,4  58,1 44,9 62,0  63,6 106,2  159,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     7,8 0,3 2,7     
+Renteinntekter 1000 NOK  4,1 6,5  7,1 10,5 7,2 8,6 8,1 4,2  6,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  65,2 100,3  124,8 87,9 98,3 117,9 114,1 103,5  74,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  1006,4 1267,1  1294,5 1565,2 1317,2 1223,1 1235,2 3075,7  2150,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  171,9 238,3  -331,2 385,7 80,1 343,3 308,6 2035,6  1088,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1056,0 2053,3  2481,3 5288,3 2875,6 1305,2 2321,1 3520,0  2603,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -17,9 38,0  -17,6 107,6 27,7 -399,3 -192,5 -61,3  -75,4
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  1848,2 1979,7  3852,3 5649,5 3481,9 2573,7 2518,1 1934,9  1799,5
  Skogbruk 1000 NOK  186,1 285,7  497,9 774,5 459,9 1719,3 1545,6 149,5  94,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  557,3 1620,0  1943,8 4410,5 2285,4 647,5 1889,2 3286,6  1941,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1673,7 2389,2  2697,3 2330,6 2345,3 4032,1 2730,1 2532,4  2321,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  815,0 1275,9  1213,7 1713,3 1277,2 902,2 1502,2 1585,0  1452,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5080,3 7550,4  10204,9 14878,4 9849,8 9874,7 10185,2 9488,4  7610,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  150,2 258,1  241,1 501,1 291,9 193,0 245,9 453,6  297,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2063,8 2909,8  3758,2 3101,6 3065,1 3485,1 4029,3 2994,4  1992,5
  Egenkapital 1000 NOK  2866,4 4382,6  6205,5 11275,6 6492,7 6196,5 5909,9 6040,4  5320,7