Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17d, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 17  22 20 71 6 17 6  13
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  332,3 490,8  767,5 1834,2 922,8 665,8 673,5 684,6  656,7
  Planteprodukter 1000 NOK  239,9 345,2  527,9 1270,5 640,5 394,4 394,1 441,9  416,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2,7 5,6  0,4 20,9 7,7 1,6 0,6   0,9
  Tilskudd 1000 NOK  74,2 105,7  192,1 428,2 216,7 232,7 229,4 228,5  225,4
  Andre inntekter 1000 NOK  15,5 34,3  47,0 114,7 57,8 37,1 49,4 14,3  14,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  92,7 123,6  179,4 446,8 225,3 198,0 207,7 182,3  167,9
  Såvarer 1000 NOK  28,6 36,1  51,0 141,7 68,9 54,3 58,0 60,7  50,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  41,4 59,7  85,2 222,4 109,7 85,2 100,9 88,3  87,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  14,5 19,8  30,2 85,7 40,3 37,6 38,4 18,3  18,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK            
  Fôrmidler 1000 NOK  2,3 0,9  1,5 0,6 1,2 0,2 0,2   
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,9 0,6    0,3 0,2 0,1   
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,3    0,1 3,4 1,2   
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  5,0 6,3  11,5 -3,7 4,8 17,2 8,9 14,9  11,3
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  2,6   4,4 54,1 17,0 3,5 8,4 20,6  9,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  17,9 29,2  42,5 72,2 43,4 55,2 36,7 38,4  37,2
  Traktor 1000 NOK  19,0 14,0  16,2 34,1 21,6 15,2 24,8 31,7  23,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  23,3 13,7  22,8 53,3 28,8 26,5 15,1 25,0  21,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,1 12,7  11,1 23,4 14,2 11,3 7,6 6,0  5,6
  Drivstoff 1000 NOK  17,6 20,2  33,4 69,1 37,3 37,3 33,3 23,3  23,3
  Maskinleie 1000 NOK  20,7 10,9  61,1 161,1 70,5 63,2 38,5 224,8  138,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   9,6  26,1 145,7 51,4 27,7 72,5 12,3  16,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  62,9 80,1  112,9 161,9 109,9 97,9 82,1 104,4  100,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  263,8 313,9  510,0 1221,7 619,5 535,7 526,9 668,9  543,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  68,5 176,8  257,5 612,6 303,3 130,1 146,6 15,8  113,0
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,1 36,5  52,6 119,4 61,9 40,4 49,4 50,3  48,5
  Traktor 1000 NOK  17,1 17,4  27,0 38,3 26,1 30,8 37,3 16,1  30,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  37,3 50,0  74,7 121,3 74,7 42,7 43,8 46,9  40,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 1,9  2,4 14,9 5,5 0,4 1,8 4,4  3,1
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  39,0 43,2  73,9 119,5 72,6 52,6 48,9 40,1  36,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -9,1 71,0  100,7 318,7 135,0 15,8 14,4 -101,8  -9,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  42,4 10,8  78,2 187,3 85,6 121,9 84,7 -5,7  70,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  21,0 36,0  411,7 147,5 180,8 432,7 176,3 109,7  108,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  22,3 88,8  16,7 127,5 65,5 45,5 31,9 88,7  40,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  13,1 85,6  201,0 128,9 121,1 32,6 73,8 38,6  29,4
+Lønnsinntekter 1000 NOK  1060,3 866,6  869,4 872,4 905,5 940,8 913,2 977,9  1049,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  67,9 85,3  79,5 36,7 68,2 19,7 44,4 181,8  210,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,6   12,1  4,0 2,9 1,0   5,1
+Renteinntekter 1000 NOK  2,9 6,8  4,4 7,3 5,5 3,2 5,9 2,8  5,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  54,3 87,1  89,1 106,4 86,3 106,5 90,6 127,3  78,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  1168,3 1163,8  1684,7 1720,0 1484,8 1508,7 1255,1 1164,7  1431,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  198,2 28,0  2502,2 -155,0 773,3 707,4 368,8 -62,5  321,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1267,8 2029,0  4599,0 4331,6 3382,1 2028,1 2590,7 3859,1  3276,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -63,8 -132,0  -137,4 -78,1 -105,8 -134,9 -145,6 56,8  38,1
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  1918,1 2286,1  3725,3 6101,7 3698,5 2682,2 2478,3 2071,1  1852,0
  Skogbruk 1000 NOK  204,7 281,2  480,5 697,5 442,1 1765,0 1559,7 166,1  109,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  737,9 1962,0  3824,6 3421,4 2782,6 919,2 1386,1 3687,4  2496,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1833,1 2284,9  2962,2 2294,6 2392,3 3974,5 3453,0 3037,9  2426,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  883,9 1267,9  1576,2 2163,4 1537,8 1264,3 1589,3 1432,8  1548,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5577,7 8082,1  12568,8 14678,6 10853,4 10605,1 10466,3 10395,2  8432,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  140,3 390,6  270,4 797,1 421,8 144,3 272,4 456,8  291,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2156,6 3153,4  3335,7 3750,2 3157,8 3587,9 3841,3 3980,5  2329,5
  Egenkapital 1000 NOK  3280,8 4538,0  8962,7 10131,3 7273,7 6872,9 6352,6 5958,0  5812,2