Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    28 22 31  10 93
Brukers alder år  50 50 49  48 49
Jordbruksareal daa  152 239 375  641 298
  Leid daa  12 27 43  113 36
Eiendeler i jordbruket NOK  444534 526825 1086711  1654935 801227
  Varelager NOK  49954 69914 146902  335048 116638
  Maskiner og redskap NOK  24347 37404 106988  177429 71039
  Skurtresker NOK  14675 15761 55455  77745 34991
  Traktor NOK  63979 51923 113799  182212 89232
  Driftsbygninger NOK  170722 189663 295678  396877 239187
  Jord, veg, osv. NOK  120856 162160 367889  485625 250140
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  716 1002 1147  1995 1056
  Familien timer  638 962 1047  1685 956
Arealbruk:         
  Bygg daa  66,1 113,2 165,0  239,7 128,1
  Havre daa  52,4 92,6 101,5  201,8 93,9
  Hvete daa  18,7 25,5 74,8  114,4 48,9
  Poteter daa  0,1 0,7   7,3 1,0
  Grovfôr og beite daa  3,6 2,9 2,2  0,6 2,6
  Annet daa  11,6 4,4 31,2  77,3 23,2
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  345 385 363  406 374
  Havre kg  408 387 397  454 410
  Hvete kg  427 402 450  493 452
  Poteter kg  1800 2454   2712 2644
  Grovfôr og beite FEm  272 326 269  249 285
  I alt FEm  344 355 357  398 365
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  1,99 2,01 1,99  1,98 1,99
  Havre NOK/kg  1,79 1,75 1,79  1,78 1,78
  Hvete NOK/kg  2,21 2,14 2,26  2,33 2,25
Variable kostnader NOK/daa  254 228 256  237 246
Produksjonsinntekt bygg NOK  45808 81377 116152  193809 93185
Produksjonsinntekt havre NOK  38305 61928 73159  180800 70530
Produksjonsinntekt hvete NOK  18004 29917 71065  142384 51496
Produksjonsinntekt oljefrø NOK  795 2564 11719  36708 8699
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  281 221 258  317 269
Dekningsbidrag/daa NOK  945 889 861  981 907
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 105775 152729 197251  227099 173630
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 97402 151876 198091  240162 173702
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  25524 102312 93021  143330 90483

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015