Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    24 22 30  10 90
Brukers alder år  47 52 48  47 49
Jordbruksareal daa  156 241 379  684 306
  Leid daa  13 26 50  161 45
Eiendeler i jordbruket NOK  519261 610078 1141970  1885275 893746
  Varelager NOK  56215 100068 181287  431612 148241
  Maskiner og redskap NOK  27937 51231 97140  200356 75165
  Skurtresker NOK  13943 19458 59451  95583 38913
  Traktor NOK  66158 71512 136339  233801 109054
  Driftsbygninger NOK  206661 213263 292596  434385 260357
  Jord, veg, osv. NOK  148346 154546 375156  489537 262018
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  690 1128 1135  2054 1081
  Familien timer  536 1043 1040  1745 953
Arealbruk:         
  Bygg daa  64,3 101,5 151,1  185,7 114,2
  Havre daa  53,9 92,7 105,3  180,7 93,2
  Hvete daa  26,2 31,5 87,7  196,2 65,7
  Poteter daa   2,8 0,6  19,6 3,1
  Grovfôr og beite daa  3,5 1,9 1,5  13,5 3,4
  Annet daa  7,9 10,9 33,1  88,4 26,3
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  355 406 400  466 406
  Havre kg  425 434 456  460 446
  Hvete kg  427 497 489  495 485
  Poteter kg  2000 2533 2500  3092 2916
  Grovfôr og beite FEm  243 309 249  360 299
  I alt FEm  346 386 398  419 393
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  1,81 1,88 1,87  2,18 1,93
  Havre NOK/kg  1,65 1,64 1,68  1,78 1,69
  Hvete NOK/kg  2,30 2,26 2,30  2,24 2,28
Variable kostnader NOK/daa  228 213 208  211 213
Produksjonsinntekt bygg NOK  35841 72744 105266  171057 82271
Produksjonsinntekt havre NOK  34591 63493 75607  135967 65719
Produksjonsinntekt hvete NOK  23656 30694 96102  236946 72173
Produksjonsinntekt oljefrø NOK  596 3913 7883  40088 8553
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  339 278 287  378 317
Dekningsbidrag/daa NOK  839 909 965  1084 967
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 29703 122333 241498  262650 175717
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK -24060 116439 245731  276086 172445
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  -108125 61887 131979  176346 82530

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015