Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatbygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    5 9 11  27 5 11 8 14 15  41
Brukers alder år  51 47 49  49 49 53 54 48 49  50
Jordbruksareal daa  139 251 360  307 236 243 144 245 353  280
  Leid daa  9 33 91  68 5 45 25 23 92  58
Eiendeler i jordbruket NOK  1267331 2007010 2038512  1844272 1313231 1244419 1145495 1759232 2019573  1694874
  Varelager NOK  76666 99600 193980  139788 90918 74308 68867 96499 164204  115977
  Buskap NOK  217384 259021 234701  234693 240948 218232 200850 252567 230472  222872
  Maskiner og redskap NOK  35301 83579 102904  82215 31483 44695 46142 64974 98069  72613
  Skurtresker NOK  6609 80849 36715  59561 9300 25601 20957 55296 36958  47482
  Traktor NOK  15528 71164 94233  71762 112068 89821 47098 85773 86540  75990
  Driftsbygninger NOK  730272 1093561 1130195  990549 704502 670901 622891 954611 1161239  938218
  Jord, veg, osv. NOK  185571 319235 245784  265704 124013 120862 138691 249513 242092  221722
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2439 2882 3084  2860 2835 3041 2698 2865 3048  2856
  Familien timer  1940 2004 2435  2164 2379 2518 2156 2138 2439  2235
Arealbruk:               
  Bygg daa  57,2 146,4 145,4  138,1 214,4 196,2 85,1 170,7 158,1  147,7
  Havre daa  23,2 44,5 73,2  63,3 10,0 21,5 17,0 32,2 69,1  50,4
  Hvete daa  42,0 43,8 105,7  83,3   26,3 28,1 83,1  57,6
  Poteter daa  2,2 0,1 0,1  0,5   1,4 0,1 0,1  0,3
  Annet daa  14,2 15,8 35,2  22,2 11,6 25,4 14,6 14,3 43,0  23,5
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  371 325 422  365 341 301 351 332 360  341
  Havre kg  502 346 432  400 280 389 472 339 430  395
  Hvete kg  454 408 482  451   454 408 485  453
  Poteter kg  2182  2000  2167   2182  1900  2148
  I alt FEm  402 341 422  383 331 301 364 337 389  362
Avlsgriser (gj.sn.) stk  22,4 35,2 25,6  27,1 32,7 31,9 24,6 34,3 27,5  28,0
Smågriskull stk  46 72 51  55 63 65 48 69 57  57
Salgbare smågriser stk  480 659 506  530 577 598 491 630 540  535
Omsatt slaktesvin stk  403 311 396  373 478 420 430 371 358  367
Innkjøp av svin NOK  126620 54818 110551  98103 43360 47263 96016 50726 98747  81058
  Bygg NOK/kg  2,10 2,02 1,96  1,99 1,92 1,93 2,03 1,98 1,96  1,97
  Havre NOK/kg  1,79 1,73 1,82  1,80 1,83 1,76 1,81 1,75 1,80  1,79
  Hvete NOK/kg  2,48 2,21 2,25  2,26   2,48 2,21 2,25  2,26
  Slaktesvin NOK/kg  20,26 20,07 19,93  20,05 19,62 19,54 20,02 19,85 19,78  19,87
  Smågris, salg NOK/stk  679 674 666  672 688 692 677 676 679  679
Variable kostnader NOK/daa  4120 2074 1701  1884 2483 2393 3883 2214 1702  2002
Produksjonsinntekt bygg NOK  45611 100297 117905  100704 139269 112805 61416 114216 107906  98960
Produksjonsinntekt havre NOK  24103 20068 58563  44274 5830 15638 18204 14983 54091  35105
Produksjonsinntekt hvete NOK  50676 35843 118242  84833   31673 23042 93311  59064
Produksjonsinntekt oljefrø NOK    8065  3286     8519  3117
Produksjonsinntekt smågris NOK  104218 204103 109355  131388 69494 117284 100494 156029 125216  127431
Produksjonsinntekt slaktesvin NOK  621324 422190 612553  550918 671301 563435 614435 511158 537844  526862
Produksjonsinntekt avlsgriser NOK  63869 64082 40071  49755 86363 128633 50278 72039 105467  74437
Annet husdyrhold NOK   2456 3551  2265 1850 8334 3075 2239 6458  3727
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  390 440 337  356 299 325 456 392 328  354
Dekningsbidrag/daa NOK  3127 1867 1846  1793 2299 2170 2998 2015 1804  1885
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 172584 86763 164692  138420 195665 170611 161164 125432 156475  143702
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 171965 39742 154861  119941 194143 160947 151968 101354 144173  128048
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  123305 -12341 97603  64712 148062 118380 107959 51405 88122  74725

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015