Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatbygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    6 8 12  30 5 11 11 14 15  47
Brukers alder år  49 48 51  50 45 49 50 46 49  49
Jordbruksareal daa  146 252 373  332 232 257 149 246 360  295
  Leid daa  17 19 95  73 5 61 25 13 85  64
Eiendeler i jordbruket NOK  1315271 2168649 2096733  1920821 1546258 1500175 1323760 1943571 2166870  1846870
  Varelager NOK  73485 103468 214437  157215 88109 86957 59478 92824 195526  125828
  Buskap NOK  233191 230272 293346  243932 279621 284363 256300 237196 290282  253369
  Maskiner og redskap NOK  53713 84979 117155  100313 55346 56004 60468 71433 112284  88392
  Skurtresker NOK  4705 72259 27169  50786 73520 33782 2930 67548 24468  41238
  Traktor NOK  13837 93778 77266  78119 135758 92158 26351 125001 79363  83968
  Driftsbygninger NOK  753064 1243812 1127480  1001955 755941 798844 778839 1063537 1207501  1006541
  Jord, veg, osv. NOK  183274 340082 239880  288502 157963 148067 139395 286034 257445  247535
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2500 2606 3126  2844 2729 3100 2724 2731 3163  2924
  Familien timer  1942 1927 2501  2192 2160 2516 2246 2136 2524  2326
Arealbruk:               
  Bygg daa  64,2 137,4 118,7  136,8 222,4 195,3 87,4 165,1 136,8  144,2
  Havre daa  37,2 64,1 88,8  82,4  26,2 29,8 43,8 77,7  64,0
  Hvete daa  35,7 33,3 131,5  87,6  6,2 19,5 19,0 111,1  60,7
  Poteter daa  1,2 0,1 0,1  1,6  0,2 0,8 0,1 0,1  1,1
  Annet daa  7,5 17,4 33,6  23,6 9,6 29,2 11,4 18,4 34,4  24,8
Avlinger pr daa:               
  Bygg kg  397 402 450  421 382 372 357 392 416  395
  Havre kg  476 377 480  451  365 461 365 473  438
  Hvete kg  641 468 476  515  306 641 468 470  503
  Poteter kg  2571 2000 1500  1663  2000 2444 2000 1500  1676
  I alt FEm  453 376 435  421 377 357 399 369 416  398
Avlsgriser (gj.sn.) stk  24,7 35,1 33,9  30,3 39,3 37,9 30,6 34,8 34,0  32,4
Smågriskull stk  45 66 59  56 69 78 55 63 62  62
Salgbare smågriser stk  423 573 577  531 609 715 499 552 607  577
Omsatt slaktesvin stk  510 406 453  460 426 413 467 385 454  421
Innkjøp av svin NOK  187138 31011 136844  114563 23426 24761 102609 32646 120242  84676
  Bygg NOK/kg  1,99 1,93 1,91  1,88 1,79 1,80 1,90 1,86 1,87  1,84
  Havre NOK/kg  1,84 1,52 1,90  1,76  1,54 1,76 1,54 1,90  1,74
  Hvete NOK/kg  2,22 2,11 2,38  2,25  1,81 2,22 2,11 2,37  2,25
  Slaktesvin NOK/kg  19,04 18,86 18,61  18,82 18,26 18,19 18,98 18,61 18,51  18,70
  Smågris, salg NOK/stk  690 626 622  635 643 627 707 631 624  638
Variable kostnader NOK/daa  4546 2073 1752  1872 2321 2205 4032 2055 1794  1997
Produksjonsinntekt bygg NOK  48542 104024 83188  99286 139743 120872 55777 114146 90276  97172
Produksjonsinntekt havre NOK  29534 28651 67034  56915  14457 21340 19900 56722  42270
Produksjonsinntekt hvete NOK  54382 36157 141597  100874  3465 29663 20661 116771  67746
Produksjonsinntekt oljefrø NOK    8692  3477     6972  2225
Produksjonsinntekt smågris NOK  98800 125985 143089  118619 91388 146707 90304 107667 124687  127864
Produksjonsinntekt slaktesvin NOK  726610 516982 624175  614926 607223 567096 660776 514188 623024  571823
Produksjonsinntekt avlsgriser NOK  34622 31344 134399  73331 48991 79325 61602 38997 156219  84343
Annet husdyrhold NOK    2859  1144 1317 9489 3363 470 2287  2951
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  565 450 337  381 393 333 516 431 341  382
Dekningsbidrag/daa NOK  2809 1958 2058  1886 2236 2166 2851 1957 2051  1965
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 103759 74661 223557  166341 159997 149452 109915 96800 204208  148889
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 93395 19175 226808  153516 143548 130700 95057 60015 201813  131374
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  39533 -23791 164175  97007 85081 87635 50441 6233 138072  76108

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015