Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17f, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    35 41  27 9 118
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  525,9 798,4  1073,8 1543,6 812,9
  Planteprodukter 1000 NOK  6,1 11,0  19,4 151,6 21,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  170,9 303,1  425,3 574,4 302,3
  Tilskudd 1000 NOK  330,1 466,6  617,6 801,3 473,1
  Andre inntekter 1000 NOK  18,9 17,7  11,5 16,3 15,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  130,2 184,4  292,2 417,0 205,5
  Såvarer 1000 NOK  2,5 3,2  8,1 11,6 4,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  22,5 38,0  64,5 76,8 41,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,4 0,1  1,6 7,4 1,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  1,3 1,6  3,5 6,4 2,3
  Fôrmidler 1000 NOK  67,3 89,3  135,2 207,5 100,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  17,8 20,7  30,9 41,3 23,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  3,6 7,2  13,5 25,0 8,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  14,6 24,3  34,8 41,1 24,4
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  44,2 72,4  90,3 84,3 66,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  20,2 30,6  38,6 53,0 30,2
  Traktor 1000 NOK  9,3 13,6  15,5 24,8 13,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  17,2 25,9  36,1 38,7 25,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,3 5,9  9,1 3,5 5,9
  Drivstoff 1000 NOK  11,5 23,1  24,8 42,2 20,8
  Maskinleie 1000 NOK  30,3 54,0  78,1 58,9 50,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  4,3 5,1  8,5 42,8 8,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  66,4 81,4  94,6 116,5 80,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  337,8 496,4  687,8 881,8 507,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  188,1 301,9  386,0 661,8 305,6
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,4 26,9  33,5 45,4 27,1
  Traktor 1000 NOK  18,6 26,0  23,0 33,6 23,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  35,4 44,5  54,4 107,4 48,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,1 1,5  1,6 0,5 1,5
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  23,4 31,5  40,7 80,4 34,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  113,7 203,0  273,4 474,9 206,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -1,2 1,4  12,7 -0,4 2,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  53,7 44,5  114,0 69,2 65,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  28,4 33,3  39,4 20,0 45,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  8,6 24,1  -6,1 6,1 10,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  417,6 452,4  483,2 339,7 443,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  78,4 67,9  22,8 11,1 57,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  9,3 4,3  4,2  5,5
+Renteinntekter 1000 NOK  13,9 13,9  6,4 3,9 10,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  53,5 60,9  78,2 115,4 65,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  668,9 783,7  872,0 809,2 782,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  100,8 315,5  147,6 351,7 211,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1090,0 1291,0  657,9 855,4 1011,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  7,6 -6,3  -79,6 -68,8 -23,2
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1232,6 1601,0  2131,3 4259,7 1786,4
  Skogbruk 1000 NOK  140,8 174,0  184,8 163,9 159,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  629,3 486,5  500,5 214,5 525,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  896,5 940,7  1047,8 1158,0 1002,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  955,7 1040,7  537,7 755,5 852,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3855,0 4242,9  4402,1 6551,5 4326,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  145,5 144,5  232,9 232,6 170,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1478,8 1427,8  1782,8 3308,7 1635,9
  Egenkapital 1000 NOK  2230,7 2670,7  2386,4 3010,2 2520,2