Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17f, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    32 42  29 9 118
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  478,5 800,4  1076,3 1488,5 809,4
  Planteprodukter 1000 NOK  4,9 10,3  17,1 91,8 16,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  142,6 282,7  374,6 535,0 277,0
  Tilskudd 1000 NOK  319,1 487,9  636,8 813,0 490,2
  Andre inntekter 1000 NOK  11,8 19,5  47,9 48,7 25,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  111,6 189,9  296,0 433,9 208,3
  Såvarer 1000 NOK  1,7 3,2  6,6 22,3 5,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  23,9 39,2  63,6 75,6 42,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,4 0,7  1,0 8,3 1,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  1,6 2,5  4,1 2,9 2,6
  Fôrmidler 1000 NOK  51,1 87,2  137,7 197,8 96,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  16,0 24,6  35,9 42,9 25,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  4,3 6,3  7,5 26,2 7,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  12,5 26,2  39,5 57,9 27,6
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  44,4 71,7  96,0 124,7 71,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  23,7 30,7  40,0 50,8 31,8
  Traktor 1000 NOK  8,2 16,9  17,1 35,0 15,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  19,0 35,8  42,2 38,9 32,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,0 3,2  8,6 11,1 4,7
  Drivstoff 1000 NOK  9,7 19,9  25,7 34,2 19,1
  Maskinleie 1000 NOK  33,3 55,2  69,6 88,5 53,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  2,2 6,8  11,3 39,4 8,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  64,1 86,7  105,6 114,7 85,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  318,3 516,9  712,1 971,2 530,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  160,2 283,5  364,1 517,3 279,0
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,3 30,0  38,4 52,3 30,2
  Traktor 1000 NOK  19,0 27,0  25,0 34,7 24,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  32,8 46,0  60,1 114,4 50,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,1 1,3  1,5 0,5 1,4
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  21,7 31,3  45,5 86,4 35,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  87,9 179,1  239,1 315,4 172,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  6,0 3,8  -0,2 83,2 9,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  46,0 45,9  99,3 61,3 57,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  22,3 54,6  50,9 17,5 51,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  4,7 21,5  7,9 4,3 11,4
+Lønnsinntekter 1000 NOK  473,4 463,9  464,3 367,1 462,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  71,6 55,8  30,6 22,9 52,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,3 1,8  2,3  1,8
+Renteinntekter 1000 NOK  11,2 8,2  5,6 3,3 8,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  39,6 48,7  74,7 135,8 58,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  685,8 786,0  825,1 739,3 769,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  39,3 141,3  114,0 102,4 133,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1255,4 1183,2  802,5 838,9 1085,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -38,5 -36,6  -69,1 -76,9 -50,7
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1071,2 1596,7  2252,2 4346,3 1793,8
  Skogbruk 1000 NOK  121,6 156,7  149,6 176,1 141,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  439,9 648,7  705,8 262,5 582,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  881,9 857,0  1045,0 1243,2 976,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  1064,6 966,0  601,7 790,2 909,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3579,2 4225,0  4754,3 6818,2 4403,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  134,6 162,1  225,3 282,0 180,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1061,4 1347,6  1855,2 3417,5 1522,8
  Egenkapital 1000 NOK  2383,1 2715,3  2673,8 3118,7 2699,7