Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17f, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 34  43 25 9 117
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  384,2 460,0  763,5 994,2 1406,9 754,6
  Planteprodukter 1000 NOK  1,9 8,5  12,7 17,9 24,1 12,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  81,2 108,4  203,9 276,4 440,1 203,5
  Tilskudd 1000 NOK  280,7 331,3  519,3 678,1 898,9 515,6
  Andre inntekter 1000 NOK  20,4 11,8  27,6 21,9 43,7 22,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  114,9 116,4  197,6 288,2 463,9 209,6
  Såvarer 1000 NOK  0,8 2,3  5,2 5,9 13,8 4,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  13,5 20,5  36,0 46,2 56,5 34,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,6 0,4  0,5 1,4 1,0 0,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  0,5 1,7  1,4 3,8 4,6 2,2
  Fôrmidler 1000 NOK  56,9 56,5  93,4 136,0 253,7 102,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  17,1 16,9  25,3 38,5 47,0 26,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  9,5 2,9  7,7 13,2 34,5 9,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  16,0 15,2  28,0 43,3 52,9 28,9
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  17,9 42,4  74,7 81,5 173,9 71,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,2 20,3  31,6 39,0 44,1 30,4
  Traktor 1000 NOK  10,8 8,7  18,1 14,9 26,8 15,0
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  21,6 15,9  29,9 32,5 45,6 27,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,8 4,7  5,1 12,5 12,0 7,0
  Drivstoff 1000 NOK  10,7 9,6  21,9 25,8 46,6 20,5
  Maskinleie 1000 NOK  19,6 32,6  56,3 71,3 121,1 55,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   3,9  7,9 14,8 30,7 9,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  57,3 71,1  83,2 106,2 124,9 86,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  278,6 325,7  526,5 686,9 1089,7 533,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  105,6 134,2  237,0 307,3 317,2 221,6
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  23,6 23,1  32,0 40,0 55,0 32,5
  Traktor 1000 NOK  17,5 20,3  26,9 28,6 31,5 25,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  33,5 39,7  47,8 65,5 110,9 53,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,2 0,9  1,4 0,6 0,9 1,2
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  26,8 24,6  31,5 47,0 76,3 36,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  26,8 50,3  128,9 172,6 119,0 109,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,5 3,7  2,0 3,6 1,3 2,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  48,7 63,1  42,9 108,9 47,9 63,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  175,7 56,2  32,9 40,1 13,9 47,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,9 8,5  -4,7 8,8 33,9 5,4
+Lønnsinntekter 1000 NOK  571,0 536,2  523,5 409,0 332,4 490,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  41,5 39,2  45,1 20,7 16,9 35,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  9,7 2,0  1,1 6,3  2,8
+Renteinntekter 1000 NOK  1,4 9,1  8,4 6,3 2,2 7,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  43,8 49,2  55,9 77,5 112,7 62,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  834,4 719,1  724,2 698,6 454,9 702,2
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  42,0 -5,3  48,3 -3,1 -49,4 13,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  278,2 1286,1  1179,7 730,0 906,3 1047,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  75,1 -26,8  5,2 -45,9 -37,5 -14,7
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  1415,4 1198,3  1544,7 2325,8 3736,1 1772,9
  Skogbruk 1000 NOK  82,8 118,3  167,8 152,6 118,2 142,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  958,9 449,7  650,6 472,4 667,8 571,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1748,1 1095,1  851,4 1108,6 1153,5 1046,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  328,1 1091,6  916,2 690,6 616,0 865,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4533,3 3952,9  4130,7 4750,1 6291,5 4398,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  131,1 120,1  124,7 244,4 300,0 162,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  964,0 1147,3  1338,6 2049,9 2920,4 1537,5
  Egenkapital 1000 NOK  3438,1 2685,5  2667,4 2455,9 3071,1 2698,0