Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17f, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 34  48 27 11 126
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  365,8 543,0  841,7 1137,1 1714,7 878,0
  Planteprodukter 1000 NOK  1,0 13,2  18,7 24,2 39,3 19,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  85,1 146,3  243,9 345,3 502,0 254,3
  Tilskudd 1000 NOK  270,3 363,9  545,1 736,9 1084,2 571,3
  Andre inntekter 1000 NOK  9,4 19,6  33,9 30,7 89,2 33,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  109,3 122,7  201,5 330,5 455,6 225,7
  Såvarer 1000 NOK  2,0 2,5  3,6 4,5 11,1 4,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  12,0 24,5  40,4 57,9 63,2 40,5
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,2  0,3 0,9 0,6 0,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK   1,5  2,0 3,7 6,0 2,5
  Fôrmidler 1000 NOK  59,0 57,8  96,3 170,5 260,2 114,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  13,4 16,9  25,3 35,7 51,0 26,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  6,4 3,1  6,0 16,7 19,7 8,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  16,5 16,2  27,6 40,6 43,7 28,2
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  20,9 41,9  66,1 76,7 190,8 70,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,2 23,2  30,4 37,9 56,7 32,0
  Traktor 1000 NOK  5,3 11,4  18,2 16,4 35,7 16,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  20,7 24,7  35,9 36,7 30,7 31,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,6 4,1  7,6 13,6 8,1 7,9
  Drivstoff 1000 NOK  15,5 14,4  25,4 27,7 62,3 25,7
  Maskinleie 1000 NOK  38,6 32,8  45,3 53,1 158,2 53,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   4,3  5,9 20,5 22,5 9,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  54,3 69,1  89,7 117,0 141,9 92,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  292,4 348,6  526,1 730,2 1162,4 566,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  73,4 194,4  315,6 406,9 552,3 311,6
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  26,4 22,7  33,6 43,9 53,1 34,2
  Traktor 1000 NOK  21,4 19,8  29,5 29,2 30,7 26,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  48,0 45,2  44,1 66,7 107,7 55,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,7 1,2  1,1 1,0 4,7 1,5
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  34,2 27,0  31,8 44,5 80,2 37,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -26,0 105,6  207,3 266,1 356,1 194,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  4,9 3,4  5,8 10,6 25,6 7,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  32,6 50,8  33,8 162,8 350,5 93,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  144,5 68,4  41,6 50,3 16,3 53,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,7 10,0  11,4 11,6 130,3 21,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  660,9 527,7  505,3 456,3 411,6 500,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  72,9 45,4  52,0 25,6 37,8 44,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  26,6 0,1  3,4 0,6 1,6 2,9
+Renteinntekter 1000 NOK  0,5 8,1  7,3 6,2 3,9 6,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  59,0 47,2  61,5 82,2 90,6 64,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  860,6 772,3  806,5 907,9 1243,2 859,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -33,4 80,2  65,4 237,2 638,7 151,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  559,8 1362,4  1066,5 950,6 1636,4 1147,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  8,8 -36,1  -24,9 8,2 9,0 -16,3
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  1837,0 1339,1  1601,2 2223,7 4030,2 1887,1
  Skogbruk 1000 NOK  116,5 124,6  183,7 154,8 138,5 154,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  849,0 438,5  522,2 433,8 655,3 507,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  2231,3 985,5  974,2 1329,3 1217,9 1134,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  611,9 1176,6  881,8 860,2 1355,2 985,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5645,6 4064,3  4163,2 5001,7 7397,1 4669,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  182,4 118,9  162,0 236,5 342,0 183,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2112,7 1205,4  1423,1 2132,1 2831,5 1672,1
  Egenkapital 1000 NOK  3350,5 2740,0  2578,1 2633,1 4223,6 2814,0