Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17f, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 32  46 29 11 125
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  353,7 488,1  795,2 1059,1 1568,2 821,2
  Planteprodukter 1000 NOK  12,1 15,2  20,5 31,8 42,1 23,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  85,2 136,9  231,7 331,9 521,0 247,8
  Tilskudd 1000 NOK  244,5 318,9  506,5 685,3 914,3 521,5
  Andre inntekter 1000 NOK  12,0 17,1  36,5 10,1 90,8 28,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  108,1 111,0  189,4 276,8 414,1 204,3
  Såvarer 1000 NOK  2,0 3,0  3,1 7,0 11,4 4,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  14,8 24,5  41,9 53,2 68,2 40,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,2 0,4  0,6 1,1 0,6 0,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK   0,3  2,1 5,1 1,2 2,1
  Fôrmidler 1000 NOK  57,0 45,8  82,6 124,9 211,8 92,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  16,6 16,0  23,8 36,3 48,7 26,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  3,5 3,4  4,2 11,9 22,5 7,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  13,1 17,6  31,1 37,3 49,7 29,6
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  25,0 41,0  61,7 68,0 215,3 69,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  23,1 23,8  30,6 40,9 51,0 32,6
  Traktor 1000 NOK  6,3 14,0  20,7 23,0 20,3 18,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  12,1 24,3  26,3 31,3 39,5 27,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,9 4,3  5,1 6,7 9,0 5,5
  Drivstoff 1000 NOK  16,1 13,4  24,3 28,7 65,6 25,6
  Maskinleie 1000 NOK  41,5 39,8  45,8 55,0 154,7 55,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   3,6  7,7 17,4 34,7 10,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  62,5 71,3  87,4 116,1 139,7 92,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  298,5 346,5  499,0 663,8 1143,9 542,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  55,2 141,6  296,1 395,2 424,2 278,7
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  31,9 22,1  35,5 47,9 53,7 36,3
  Traktor 1000 NOK  26,1 17,2  32,7 28,6 36,4 27,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  59,1 44,3  50,0 74,3 90,3 58,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,5 1,6  1,2 2,5 0,7 1,7
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  40,0 25,1  35,6 44,6 71,0 38,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -65,4 56,4  176,8 241,9 243,1 154,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,1 7,5  6,3 5,4 32,0 8,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  59,8 43,2  47,4 98,7 144,7 67,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  24,6 57,3  100,6 57,7 -0,6 66,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK  3,7 12,3  5,8 13,0 58,7 13,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  732,6 603,8  510,2 455,2 344,3 520,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  111,2 68,6  62,5 20,3 61,7 56,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,1   2,7 18,4 16,5 6,9
+Renteinntekter 1000 NOK  5,3 14,6  8,2 4,5 6,8 8,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  60,3 47,1  72,7 77,5 101,3 69,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  816,6 816,5  847,9 837,6 805,8 832,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  97,1 322,7  199,9 271,2 117,4 234,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  974,8 1403,5  1163,9 1037,0 1371,3 1182,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -24,2 -21,5  -23,5 -21,6 -226,2 -35,5
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  1998,8 1271,7  1813,5 2268,2 3776,2 1961,3
  Skogbruk 1000 NOK  274,9 175,3  174,5 174,7 100,0 173,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  806,9 440,9  616,8 597,4 686,9 578,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1877,4 1157,2  1086,4 1235,7 1353,2 1212,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  790,9 1254,7  944,6 831,2 1276,9 1014,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5748,9 4299,7  4635,8 5107,1 7193,0 4939,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  111,0 159,4  182,3 247,6 574,7 237,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1869,8 1051,3  1675,3 1843,3 2780,9 1647,8
  Egenkapital 1000 NOK  3768,1 3089,0  2778,2 3016,2 3837,5 3053,4