Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17f, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 32  44 26 14 123
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  307,4 502,2  850,5 1068,9 1643,1 865,5
  Planteprodukter 1000 NOK  4,4 9,8  17,8 25,0 60,1 21,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  86,1 144,8  263,5 348,6 568,1 274,9
  Tilskudd 1000 NOK  210,2 332,2  536,4 680,7 955,8 543,5
  Andre inntekter 1000 NOK  6,8 15,4  32,8 14,5 59,1 25,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  83,2 124,4  218,6 297,4 428,4 226,7
  Såvarer 1000 NOK  0,8 2,6  5,2 6,0 10,3 5,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  12,2 22,6  40,8 55,6 81,4 42,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,1 0,5  1,1 0,9 1,8 0,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK   1,5  2,4 3,2 4,9 2,5
  Fôrmidler 1000 NOK  42,3 51,7  96,4 131,1 201,0 100,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  12,4 18,6  27,3 39,7 51,0 29,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  2,8 5,6  13,8 20,8 18,0 13,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  12,6 21,2  31,4 40,3 59,9 32,8
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  24,3 48,3  60,4 71,9 162,0 69,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  23,8 23,7  38,6 41,4 50,2 35,7
  Traktor 1000 NOK  3,2 10,2  19,3 11,3 26,4 15,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  25,0 27,7  34,5 43,7 50,2 36,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,1 2,7  7,6 9,0 8,5 6,5
  Drivstoff 1000 NOK  11,8 11,5  24,6 21,7 44,4 22,1
  Maskinleie 1000 NOK  13,0 32,4  54,9 61,9 135,8 57,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   3,9  7,0 15,8 39,5 11,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  60,5 72,4  96,8 113,1 131,4 95,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  250,0 357,3  562,3 687,3 1076,8 576,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  57,4 144,9  288,2 381,5 566,3 289,5
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  31,5 26,0  39,5 41,1 58,6 38,0
  Traktor 1000 NOK  28,3 21,8  34,9 26,2 36,5 29,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  55,5 47,4  48,5 82,5 94,9 61,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,1 1,3  1,4 3,5 0,4 1,8
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  35,9 27,6  35,7 47,4 74,9 40,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  -61,9 48,4  163,9 228,3 375,8 159,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  4,9 9,2  4,6 20,5 1,7 8,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  -24,3 24,5  78,2 106,0 96,8 66,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -0,3 23,4  52,8 31,2 41,6 36,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,0 7,8  -6,4 7,5 11,1 2,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  1028,8 677,6  515,0 563,6 342,4 578,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  109,4 52,6  43,0 26,6 51,3 45,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,6 0,6  2,5 11,0 14,1 5,5
+Renteinntekter 1000 NOK  3,8 6,4  8,4 6,3 5,8 6,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  35,9 49,5  64,5 75,0 91,4 64,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  1033,2 801,0  797,3 926,0 849,2 845,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  210,5 13,5  115,8 74,1 192,9 95,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1172,0 1117,5  1253,4 823,9 1365,9 1112,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -315,5 -11,3  -62,4 33,2 90,7 -22,1
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  1767,0 1390,4  1802,5 2393,6 3786,8 2045,4
  Skogbruk 1000 NOK  254,8 156,8  140,2 195,8 87,5 156,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1337,7 420,4  758,4 515,3 550,1 618,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1718,4 1284,2  1007,0 1080,2 1156,8 1159,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  1073,4 914,7  977,1 723,2 1026,8 911,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  6151,4 4166,4  4685,2 4908,1 6608,0 4890,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  358,7 137,0  254,9 204,1 303,8 238,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1182,9 1202,3  1563,5 2073,5 2417,7 1643,3
  Egenkapital 1000 NOK  4609,8 2827,1  2866,8 2630,5 3886,5 3009,5