Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17f, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    4 32  47 27 12 123
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  374,3 562,9  925,8 1229,9 1873,7 969,2
  Planteprodukter 1000 NOK  4,6 11,1  23,1 16,7 55,8 21,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  105,4 189,9  309,5 444,7 719,8 340,6
  Tilskudd 1000 NOK  256,5 346,4  541,6 727,0 1033,8 568,1
  Andre inntekter 1000 NOK  7,7 15,6  51,6 41,5 64,3 39,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  91,3 121,4  208,5 298,3 419,7 221,7
  Såvarer 1000 NOK  1,4 2,0  4,2 6,1 7,2 4,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  12,6 23,0  41,2 57,3 84,5 42,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,9 0,7  0,5 0,5 3,9 0,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK   1,0  2,6 3,7 6,3 2,7
  Fôrmidler 1000 NOK  44,0 52,9  91,4 138,3 183,8 99,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  11,7 19,9  28,4 40,6 53,1 30,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  4,9 5,6  6,7 12,2 17,6 8,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  15,9 16,4  33,5 39,5 63,3 32,7
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  30,0 43,6  66,2 67,7 138,3 66,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,1 19,9  33,7 43,9 57,0 34,0
  Traktor 1000 NOK  9,8 11,8  15,9 19,2 32,0 16,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  15,2 22,4  24,1 38,8 56,7 29,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  17,6 3,6  6,6 11,9 9,5 7,7
  Drivstoff 1000 NOK  7,2 15,1  26,7 25,6 49,2 24,9
  Maskinleie 1000 NOK  11,1 35,4  53,9 53,0 144,3 55,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   4,0  7,5 14,7 38,6 10,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  44,7 80,6  103,4 131,9 156,4 106,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  241,0 357,8  546,5 705,0 1101,4 574,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  133,3 205,2  379,3 524,9 772,2 394,2
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,4 25,3  42,1 49,1 63,2 40,7
  Traktor 1000 NOK  28,3 21,5  37,7 34,7 39,0 32,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  47,6 49,5  48,4 85,7 100,2 61,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,2 1,4  1,0 3,3 1,2 1,8
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  31,3 28,9  36,5 52,1 80,8 42,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  23,8 107,6  250,1 352,0 568,6 257,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -10,0 11,5  24,4 20,2 -1,4 16,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  -18,0 29,3  43,6 79,2 112,5 52,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   2,9  62,5 35,8 38,8 36,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  1,9 4,5  8,5 11,4 29,1 10,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  872,7 662,0  598,8 572,9 403,0 601,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  170,0 46,3  58,3 50,5 46,7 55,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,4 1,9  1,6 0,8 14,0 2,7
+Renteinntekter 1000 NOK  2,0 4,0  6,7 2,5 3,0 4,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  30,0 34,6  59,3 69,4 83,6 56,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  1014,7 835,2  995,2 1056,0 1130,7 980,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  110,0 113,9  353,1 363,0 615,8 311,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1763,5 1288,8  1529,2 1122,5 1487,8 1357,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -101,2 -96,5  -2,8 -18,9 -40,4 -37,4
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  1528,0 1439,9  1855,4 2643,5 4133,2 2132,5
  Skogbruk 1000 NOK  269,0 144,5  167,1 186,1 91,9 161,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1333,3 340,8  643,4 541,9 731,0 571,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1750,6 1311,7  1174,3 1098,5 1192,0 1227,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  1236,8 1175,7  1273,8 964,0 1011,7 1144,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  6117,8 4412,6  5114,0 5434,1 7159,7 5237,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  49,1 224,7  186,4 185,2 419,5 228,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  934,0 866,1  1651,4 2029,3 2147,0 1541,6
  Egenkapital 1000 NOK  5134,7 3321,8  3276,2 3219,6 4593,1 3466,8