Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  Alle  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    13 8 22  12 19 7 5 13 8  9 20
Brukers alder år  44 48 46  47 47 45 46 46 48  46 47
Jordbruksareal daa  83 145 112  73 81 144 229 195 86  142 139
  Leid daa  12 36 24  8 15 16 48 33 29  55 46
Eiendeler i jordbruket NOK  456247 418916 434901  457288 405622 727807 581120 664463 327156  540406 511246
  Varelager NOK  24000 36211 28393  24915 25015 71836 66965 69584 21759  41497 34733
  Buskap NOK  44023 75498 56631  49005 48991 120085 106904 116642 38552  79769 72500
  Maskiner og redskap NOK  20089 28697 23749  27973 25982 50161 47198 53636 32885  64414 52921
  Traktor NOK  53348 87981 66244  41889 39380 146667 88065 120317 54990  70118 62962
  Driftsbygninger NOK  249354 119649 194218  213778 172555 227998 176798 206177 131708  192294 211319
  Jord, veg, osv. NOK  65433 70881 65665  99727 93699 111060 95190 98105 47261  92314 76812
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1787 2163 1959  1633 1787 2470 2814 2649 1772  2104 2143
  Familien timer  1616 1876 1745  1431 1395 2065 2428 2230 1519  1728 1724
Arealbruk:                
  Korn daa         8,4 3,2    0,5
  Poteter daa  0,2 0,1 0,1   0,1    0,5  0,7 0,6
  Grovfôr og beite daa  82,3 143,7 111,0  72,2 80,6 143,9 219,6 191,8 85,6  140,7 137,9
  Annet daa  0,8 1,3 0,9  0,4 0,4  1,0 0,4   0,6 0,3
Avlinger pr daa:                
  Korn FEm         113 113    258
  Poteter kg  1225 2000 1380  2000 2000    725  655 692
  Grovfôr og beite FEm  264 305 275  353 317 396 269 305 234  276 243
  I alt FEm  261 303 273  352 317 396 262 301 233  275 243
Sauehold:                
  Vinterfôra sauer stk  65 123 88  72 75 170 162 169 58  120 106
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  25,4 44,4 33,6  27,9 28,7 81,2 62,1 71,3 22,0  37,2 34,9
  Gagnslam/vfs stk  1,3 1,3 1,3  1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3  1,3 1,2
  Kjøtt/vfs kg  25 25 26  22 23 26 23 24 25  26 24
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1660 3105 2294  1562 1731 4323 3594 4071 1316  2970 2353
  Omsatt ull kg  360,6 599,4 473,4  308,1 321,2 835,6 673,2 772,2 248,3  603,5 505,7
  Grovfôr/vfs daa  1,3 1,2 1,3  1,0 1,1 0,9 1,4 1,1 1,5  1,2 1,3
Variable kostnader/vfs NOK  621 667 646  443 489 465 544 490 578  758 628
  Fôrkjøp NOK  243 321 292  172 195 214 250 220 252  389 306
Priser:                
  Saue- og lammekjøtt NOK/kg  39,65 39,64 39,72  37,25 37,29 39,76 39,10 39,54 42,59  43,82 42,96
  Ull NOK/kg  31,33 30,97 31,58  32,35 32,43 30,13 30,08 30,54 35,72  36,62 36,54
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt NOK  66942 124703 92245  59162 64882 196191 166987 188943 59063  146178 113041
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  9325 18876 13579  6562 7159 23288 16317 21179 16054  36358 28954
Produksjonsinntekt livdyr sau NOK  1420 4620 3155  796 2812 4489 7036 6346 1629  2835 2318
Produksjonsinntekt ull NOK  10572 17884 14272  10435 11197 25090 18349 22805 10086  22360 18866
Annet husdyrhold NOK  2046 16368 7161  148 1151 2734 943 3556   1556 700
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  466 353 389  420 370 486 303 359 435  510 423
Dekningsbidrag/daa NOK  1778 1769 1734  2092 1943 2362 1370 1748 1706  1882 1652
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 53289 115631 83686  74085 78894 132140 103000 126209 62224  121638 92733
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 38856 101376 69443  57825 65272 112510 81074 107510 39531  105888 66567
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  13427 82126 47028  28338 35078 84642 61730 82536 20519  72193 41891

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015