Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  Alle  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    10 11 22  13 18 7 5 13 7  10 19
Brukers alder år  45 49 48  46 46 46 47 47 49  46 48
Jordbruksareal daa  82 140 117  71 90 144 226 192 87  145 133
  Leid daa  11 34 27  12 19 17 32 29 29  61 53
Eiendeler i jordbruket NOK  415455 444699 423765  478709 539733 712387 571947 650519 331924  569654 494498
  Varelager NOK  15586 30076 23580  23753 25539 69434 68567 70557 19633  50740 37553
  Buskap NOK  43362 74690 60531  53849 55333 134718 117177 128822 38473  82917 72304
  Maskiner og redskap NOK  14110 29213 22229  33305 28732 50671 42341 50918 34395  51477 42244
  Traktor NOK  62822 42793 52156  54338 48048 126314 76835 103109 52943  95376 93031
  Driftsbygninger NOK  206138 219744 206571  196832 267442 216626 172584 197375 134140  192836 172816
  Jord, veg, osv. NOK  73438 48184 58698  116633 114638 114624 94443 99737 52340  96307 76550
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1600 2439 2061  1584 1703 2577 2855 2732 1772  2073 1997
  Familien timer  1443 2123 1822  1380 1433 2125 2534 2311 1500  1615 1610
Arealbruk:                
  Korn daa        2,9  1,5    0,5
  Poteter daa  0,1 0,2 0,1  0,1 0,1    0,4  0,6 0,5
  Grovfôr og beite daa  81,6 139,8 117,1  70,2 86,8 141,0 222,8 189,2 86,9  144,3 131,8
  Annet daa  0,1  0,1  0,3 3,0  3,2 1,2   0,3 0,1
Avlinger pr daa:                
  Korn FEm        514  514    264
  Poteter kg  800 750 767  2300 1920    640  1053 941
  Grovfôr og beite FEm  263 246 245  387 325 392 298 325 210  276 247
  I alt FEm  262 246 245  386 315 395 294 324 210  276 247
Sauehold:                
  Vinterfôra sauer stk  58 112 87  75 77 175 158 170 54  115 98
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  23,7 40,0 33,1  27,7 28,3 83,2 59,1 70,4 19,0  36,1 31,9
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,4 1,4  1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1  1,5 1,3
  Kjøtt/vfs kg  28 29 29  23 23 26 25 26 21  29 26
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1569 3105 2439  1612 1688 4188 3616 4005 1183  3208 2394
  Omsatt ull kg  360,9 680,8 522,9  303,2 318,2 697,5 791,3 751,0 260,7  546,9 455,3
  Grovfôr/vfs daa  1,4 1,3 1,3  0,9 1,1 0,8 1,4 1,1 1,6  1,3 1,3
Variable kostnader/vfs NOK  582 580 586  428 493 494 498 486 718  706 659
  Fôrkjøp NOK  208 242 240  170 193 210 211 207 291  351 303
Priser:                
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,70 32,20 31,77  30,92 31,07 31,50 31,31 31,48 29,42  28,20 28,39
  Ull NOK/kg  33,64 33,17 33,32  31,83 31,69 28,07 29,82 29,32 34,93  35,81 35,46
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt NOK  56353 118709 90893  54328 57928 177149 150705 169043 36127  111546 85636
  Tilskudd sauekjøtt NOK  16431 33360 26102  13882 14591 41865 33832 39524 19255  54529 40602
Produksjonsinntekt livdyr sau NOK  2257 6195 4574  1857 1447 6423 13753 10808   3220 2154
Produksjonsinntekt ull NOK  8966 19095 14239  11555 12752 24016 22570 24090 9831  21280 16754
Annet husdyrhold NOK  209 536 363  152 -23 946 1382 1193   130 69
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  402 338 341  538 424 509 286 360 428  494 449
Dekningsbidrag/daa NOK  2115 1938 1938  2312 1831 2680 1639 2019 1579  2028 1819
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 89893 114714 107512  78570 76685 156845 137866 153429 54471  147515 118231
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 74967 99542 92636  59661 59080 138029 124563 139082 25409  132146 96554
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  49702 76025 68854  31041 23676 108879 104721 113425 2958  95442 65886

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015