Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17h, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    8 12  21 12 15 28
Brukers alder NOK  51 48  49 50 47 48
Jordbruksareal daa  84 121  103 79 119 99
  Leid daa  27 38  32 20 36 28
Eiendeler i jordbruket NOK  462294 698317  593485 512907 706949 612291
  Varelager NOK  18942 30229  25025 20110 30669 25450
  Buskap NOK  22399 29187  25869 25921 31259 28349
  Maskiner og redskap NOK  19823 92725  61180 23412 97049 62507
  Traktor NOK  47311 100946  88242 60026 113303 95825
  Driftsbygninger NOK  267366 325481  288943 280488 305447 284667
  Jord, veg, osv. NOK  86455 119750  104226 102949 129220 115493
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2703 3024  2865 2755 3029 2884
  Familien timer  2173 2494  2347 2215 2525 2373
Arealbruk:          
  Korn daa        
  Poteter daa  0,8 0,4  0,6 0,5 0,3 0,4
  Grovfôr og beite daa  82,8 120,3  102,4 75,3 118,4 97,3
  Annet daa  0,5   0,2 2,9  1,2
Avlinger pr daa:          
  Korn kg        
  Poteter kg  1738 870  1307 1698 870 1293
  Grovfôr og beite FEm  220 211  214 252 216 228
  I alt FEm  220 211  214 244 216 226
Geitehold:          
  Årsgeiter stk  61,4 79,9  71,4 67,4 82,5 74,9
Geiter i status (gj.sn.):          
  Geiter fra inngående balanse stk  43 55  49 53 60 56
  Geiter tilført i året stk  18 24  21 20 26 23
  Geiter under 9 mnd stk  20 27  24 18 23 21
  Melk/årsgeit l  556 561  551 532 546 535
  Omsatt melk l  31460 40951  36034 32945 41131 36640
  Grovfôr/årsgeit daa  1,4 1,5  1,4 1,1 1,4 1,3
Variable kostnader/årsgeit NOK  1455 1464  1436 1400 1391 1378
  Fôrkjøp NOK  972 1067  1014 965 1013 980
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  3,58 3,62  3,59 3,66 3,66 3,65
  Tilskudd NOK/l  2,73 2,79  2,76 2,57 2,73 2,66
Produksjonsinntekt melk NOK  112628 148388  129508 120664 150726 133816
  Driftstilskudd NOK  59813 60500  60212 59583 61567 60659
  Andre tilskudd melk NOK  85819 114093  99591 84531 112265 97646
Produksjonsinntekt livdyr og slakt NOK  1610 4114  2961 2797 5958 4388
Tilskudd til kjøtt NOK  4040 7933  6215 4347 6794 5610
Annet husdyrhold NOK  2364 1687  1865 2646 1583 1982
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  452 706  634 578 681 652
Dekningsbidrag/daa NOK  4227 3531  3775 4554 3666 3989
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 152674 137986  141543 150777 147636 147716
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 135175 118748  122754 131005 131410 129966
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  124936 104080  109960 113490 116874 114045

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015