Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17h, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    6 7  15 7 12 22
Brukers alder    52 52  51 54 48 50
Jordbruksareal daa  82 131  123 79 132 119
  Leid daa  26 42  47 23 43 42
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  522,8 831,1  704,1 478,0 823,6 701,3
  Varelager 1000 NOK  28,8 31,3  29,4 28,1 38,0 33,0
  Buskap 1000 NOK  18,1 25,4  22,7 19,2 32,9 27,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  31,5 95,7  67,5 27,5 87,0 63,4
  Traktor 1000 NOK  58,0 35,2  46,1 49,7 81,5 73,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  286,5 419,3  369,3 250,5 379,3 335,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  100,0 224,1  169,0 103,0 204,9 167,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2661 2997  2928 2603 3092 2960
  Familien timer  2114 2427  2393 2088 2477 2415
Arealbruk:          
  Korn daa        
  Poteter daa  0,3 0,9  0,5 0,2 0,5 0,3
  Grovfôr og beite daa  81,9 127,1  121,4 78,8 129,7 117,9
  Annet daa   2,6  1,2  1,5 0,8
Avlinger pr daa:          
  Korn kg        
  Poteter kg  867 1042  1007 867 1042 1007
  Grovfôr og beite FEm  226 209  199 243 230 223
  I alt FEm  226 205  197 243 227 222
Geitehold:          
  Årsgeiter stk  62,1 83,5  76,2 65,0 84,2 78,6
Geiter i status (gj.sn.):          
  Geiter fra inngående balanse stk  40 56  51 45 67 60
  Geiter tilført i året stk  23 25  24 23 21 22
  Geiter under 9 mnd stk  18 31  25 15 21 19
  Melk/årsgeit l  674 716  679 641 677 655
  Omsatt melk l  38634 54372  47424 38386 52184 47219
  Melkekvote l  40340 55303  48705 39819 52217 47799
  Grovfôr/årsgeit daa  1,3 1,5  1,6 1,2 1,5 1,5
Variable kostnader/årsgeit NOK  1877 1946  1809 1811 1763 1705
  Fôrkjøp NOK  1233 1365  1253 1202 1214 1176
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  4,20 4,42  4,31 4,14 4,27 4,29
  Tilskudd NOK/l  2,99 3,34  3,15 2,91 3,07 2,90
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  162,3 240,2  204,3 159,1 223,1 202,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  58,6 58,6  58,6 58,6 58,6 58,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  115,5 181,7  149,5 111,8 160,2 137,1
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK  1,6 8,3  4,8 1,4 8,7 6,2
Tilskudd til kjøtt 1000 NOK  8,6 7,7  7,9 7,9 5,9 6,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,3 0,3  1,1 2,0 7,3 4,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,6  0,6 0,5 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  4,8 4,1  3,9 4,9 3,9 4,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 169,9 187,1  172,9 173,2 184,2 176,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 155,8 169,5  156,1 160,2 169,3 161,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  151,5 162,1  150,0 155,8 161,5 154,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015