Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17h, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 11  13 20
Brukers alder    46 48  46 49
Jordbruksareal daa  139 162  141 142
  Leid daa  43 81  46 59
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1009,7 1168,6  950,1 1034,1
  Varelager 1000 NOK  36,1 38,5  38,4 40,1
  Buskap 1000 NOK  18,4 23,4  29,1 28,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  100,4 116,8  124,6 135,1
  Traktor 1000 NOK  59,4 58,1  105,9 104,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  536,2 644,3  422,4 477,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  259,2 287,5  229,5 249,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2977 2977  3290 3191
  Familien timer  2330 2240  2670 2535
Arealbruk:        
  Poteter daa  0,4 0,5  0,2 0,3
  Grovfôr og beite daa  138,4 161,3  140,9 141,9
  Annet daa  0,1 0,1  0,1 0,1
Avlinger pr daa:        
  Poteter kg  933 1360  933 1360
  Grovfôr og beite FEm  200 190  224 224
  I alt FEm  199 190  224 224
Geitehold:        
  Årsgeiter stk  76,0 87,3  81,3 86,8
Geiter i status (gj.sn.):        
  Geiter fra inngående balanse stk  72 81  76 84
  Geiter under 9 mnd stk  42 47  34 33
  Melk/årsgeit l  769 784  713 728
  Omsatt melk l  52765 62556  51620 57029
  Melkekvote l  67890 70179  60601 62433
  Grovfôr/årsgeit daa  1,8 1,9  1,7 1,6
Variable kostnader/årsgeit NOK  2484 2576  2244 2314
  Fôrkjøp NOK  1601 1605  1420 1448
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  5,19 4,95  5,03 4,92
  Tilskudd NOK/l  3,97 3,83  3,63 3,60
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  273,6 310,0  259,7 280,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  65,6 65,6  65,6 65,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  209,5 239,7  187,2 205,1
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK  8,9 8,1  7,4 7,5
Tilskudd til kjøtt 1000 NOK  9,3 9,9  7,4 8,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,5 3,7  16,1 12,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,8  0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  4,4 4,2  4,4 4,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 204,1 222,0  197,6 209,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 184,5 201,3  180,4 189,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  167,6 190,8  161,7 171,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 236,4 254,5  225,7 239,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015