Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17h, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet   Agd. og  Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

  Norge 

 

   Flatb.   A. bygd.   A. bygd.       Flatb.   A. bygd.  

 

     
  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     
Størrelsesgrupper  daa  Alle   300-500   Alle   Alle   Alle   Alle   300-500   Alle   Alle   100-200   200-300   300-500   >500   Alle  

 

Antall bruk    13 12  21 8 9 11 6 11  8 14 17 32 18 81
Brukers alder år  48 46  48 47 52 48 51 49  55 52 51 48 46 49
Jordbruksareal daa  446 398  400 352 343 521 413 415  271 162 251 393 748 402
  Leid daa  292 184  180 232 182 246 296 252  136 57 83 219 468 218
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3259,3 2764,6  2547,8 2090,4 3277,5 4759,7 2812,0 2717,4  1389,8 1376,8 1741,6 2911,5 5189,7 2907,0
  Varelager 1000 NOK  197,4 144,3  160,7 83,7 138,8 269,2 195,2 173,3  116,4 65,7 103,8 166,5 313,5 168,6
  Buskap 1000 NOK  595,2 598,1  526,2 359,6 698,9 986,4 698,2 635,1  216,6 255,3 308,1 652,0 991,5 586,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  639,2 280,1  295,1 343,6 270,1 292,6 186,2 251,4  323,8 181,8 238,7 255,8 748,4 348,9
  Traktor 1000 NOK  330,3 278,3  242,3 281,1 295,0 135,1 167,4 134,1  141,0 162,2 148,9 234,3 337,7 226,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  1123,3 942,5  855,8 577,1 1597,9 2600,3 1369,2 1272,7  361,8 494,6 641,6 1201,9 2265,5 1198,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  373,8 521,3  467,8 445,4 276,8 476,1 195,6 250,8  230,2 217,2 300,4 400,9 533,2 377,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1942 2032  1847 1618 2329 2388 1922 1976  1562 1080 1619 2050 2788 1956
  Familien timer  1425 1603  1432 1329 1505 1917 1266 1395  1329 925 1269 1548 1988 1479
Arealbruk:                   
  Korn daa  56,6   33,6   78,8 17,8 9,7    3,5 11,1 111,1 29,8
  Poteter daa     3,1       1,4  0,7  3,6 0,9
  Grovfôr og beite daa  389,1 397,5  363,0 351,9 343,3 440,6 386,8 401,2  268,9 161,6 246,2 380,1 632,4 370,3
  Annet daa  0,5 0,6  0,7 0,1  1,4 8,2 4,5  0,3 0,1 0,6 1,9 0,9 1,1
Avlinger pr daa:                   
  Korn FEm  526   565   357 360 360    589 312 494 469
  Poteter kg     2164       1455  1455  2164 2061
  Grovfôr og beite FEm  302 282  275 282 360 367 325 319  244 297 281 323 304 308
  I alt FEm  330 282  300 281 360 365 320 316  244 296 285 321 332 319
Storfehold:                   
  Antall kalvinger (gj.sn.) stk  28,1 27,2  23,2 23,4 21,0 38,3 28,7 26,6  10,0 11,8 14,4 28,2 39,6 25,0
  Antall kyr (gj.sn.) stk  27,9 25,9  21,7 20,8 17,8 34,9 25,8 25,2  10,9 10,2 14,4 25,6 38,2 23,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  36,5 36,2  30,9 26,8 46,9 52,6 36,7 36,0  19,4 15,4 17,0 41,7 58,3 35,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,0 4,5  4,5 4,3 18,9 10,6 6,4 5,6  2,5 4,5 2,7 7,8 9,9 6,6
  Kg kukjøtt omsatt kg  2491 1943  1640 1017 1110 2158 1651 1352  1349 935 710 1834 2806 1659
  Kg annet storfekjøtt omsatt kg  5797 7129  5707 2725 12954 7691 5377 5066  2689 3397 2228 7641 9194 6117
  Kg kjøtt prod. per kalving kg  295,2 333,9  316,2 160,1 669,8 257,4 245,1 241,0  403,7 367,6 203,9 336,5 303,4 311,3
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  50,1 45,7  46,5 45,5 50,3 46,2 48,2 47,5  43,9 45,9 44,5 48,1 47,8 47,5
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  62,0 57,3  57,2 54,6 53,7 58,5 54,5 54,3  51,5 52,3 53,8 55,8 59,8 56,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  125,8 98,4  95,0 85,1 118,9 154,2 110,2 88,3  43,4 41,6 43,7 112,9 192,2 103,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  375,3 442,2  359,9 135,4 738,3 518,7 307,9 305,3  134,0 211,6 156,0 448,2 574,8 374,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  38,8 74,6  61,4 27,6 119,8 57,3 52,1 47,3  56,1 42,7 24,3 72,3 76,0 57,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  77,2 74,6  61,2 57,7 42,6 90,4 73,3 70,3  43,6 30,8 41,2 71,8 101,3 64,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  141,5 75,1  61,1 133,4 25,1 135,2 52,9 74,7  87,6 72,2 78,8 67,3 162,4 91,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  8,3 4,5  2,6  13,7 0,9 2,0 2,6  15,5  6,3 7,3 6,0 5,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,7  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,2 2,1  1,9 1,8 2,2 2,1 1,9 1,9  2,2 2,2 1,8 2,1 1,9 2,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 339,1 222,5  242,8 163,3 143,2 222,5 244,6 222,0  277,5 184,8 131,8 244,3 288,0 236,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 336,2 192,7  216,0 135,0 70,7 200,2 214,6 187,9  269,3 166,9 109,6 211,1 271,0 209,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  307,2 201,1  214,7 134,2 88,9 206,1 193,6 179,2  253,8 150,0 93,5 210,0 283,2 203,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 394,2 266,1  293,7 208,3 179,4 251,6 283,5 261,9  343,9 248,4 185,0 286,1 328,0 281,2