Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17h, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet   Agd. og  Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

  Norge 

 

   Flatb.   A. bygd.   A. bygd.       Flatb.   A. bygd.  

 

     
  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     
Størrelsesgrupper  daa  Alle   200-300   300-500   >500   Alle   Alle   Alle   Alle   300-500   Alle   Alle   100-200   200-300   300-500   >500   Alle  

 

Antall bruk    3 14  9 6 22 10 12 10  7 12 5 13 16 35  20 86
Brukers alder år  53 50  48 52 50 46 50 52  55 53 53 53 47 51  49 50
Jordbruksareal daa  251 424  406 762 433 324 307 573  425 397 398 164 253 395  744 408
  Leid daa  18 247  165 425 217 230 174 283  281 227 249 55 125 215  458 226
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2038,3 3647,4  3144,3 4569,4 3121,8 2568,7 3157,2 4769,3  3413,3 3317,2 1988,3 2009,4 1804,1 3378,6  5610,2 3342,0
  Varelager 1000 NOK  75,1 112,2  116,5 262,8 137,4 73,1 123,1 258,6  254,2 181,6 88,3 60,0 69,0 161,0  222,4 141,0
  Buskap 1000 NOK  357,6 557,5  558,5 929,2 591,1 414,6 698,3 1074,5  758,5 658,6 370,2 290,6 329,7 682,3  1045,7 630,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  153,4 729,5  479,1 691,1 519,1 371,0 302,7 318,9  488,4 383,9 553,9 288,9 288,8 416,1  847,5 465,1
  Traktor 1000 NOK  540,7 434,3  308,5 239,8 282,7 219,1 225,7 126,8  398,5 269,3 137,3 222,9 246,6 290,5  276,3 264,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  469,2 1398,9  1066,7 1899,1 1139,9 1076,7 1496,4 2474,3  1217,3 1515,2 527,5 814,1 590,7 1397,4  2649,0 1425,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  442,3 415,1  614,9 547,3 451,5 414,3 311,2 516,2  296,5 308,6 311,1 333,0 279,2 431,2  569,2 416,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1464 2240  1854 2778 1985 1844 2204 2558  2130 1891 1544 1502 1577 2147  2716 2068
  Familien timer  1320 1775  1501 1662 1383 1406 1649 1803  1445 1382 1219 1175 1219 1617  1848 1528
Arealbruk:                      
  Korn daa   54,2   99,2 27,1   100,3  20,4 11,9    12,1  103,9 29,1
  Poteter daa      10,8 3,0            3,3 0,8
  Grovfôr og beite daa  249,0 367,6  406,4 651,5 403,0 324,3 305,3 472,7  396,0 380,3 394,2 163,9 252,3 380,7  635,0 376,5
  Annet daa  2,0 2,2      2,1   8,6 5,0 3,8  0,8 2,1  2,4 1,6
Avlinger pr daa:                      
  Korn FEm   216   370 370   486  435 435    463  355 373
  Poteter kg      2991 2991            2991 2991
  Grovfôr og beite FEm  234 209  181 239 209 243 324 330  374 320 187 286 226 280  241 259
  I alt FEm  233 209  181 262 222 243 322 357  369 319 185 286 225 284  258 267
Storfehold:                      
  Antall kalvinger (gj.sn.) stk  16,7 29,0  27,1 37,5 26,1 24,0 18,8 44,7  28,6 27,2 15,4 14,3 16,3 27,9  43,6 27,0
  Antall kyr (gj.sn.) stk  14,8 26,7  21,8 36,3 23,8 22,3 19,0 37,8  27,2 24,4 17,5 13,4 14,1 26,2  39,6 24,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  20,0 32,1  33,4 55,3 35,1 27,3 42,9 55,7  45,2 38,4 20,9 17,7 18,5 41,1  58,0 36,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  0,7 6,4  4,2 7,4 4,4 4,5 16,3 9,7  7,5 7,0 3,7 7,6 2,4 9,1  9,5 7,5
  Kg kukjøtt omsatt kg  1811 2506  2566 3319 2552 665 1200 3672  2029 1732 976 1425 1003 2107  3068 2052
  Kg annet storfekjøtt omsatt kg  2861 6650  6302 9296 5896 2679 10139 7162  6223 5558 3127 4868 2508 7760  8386 6324
  Kg kjøtt prod. per kalving kg  280,3 315,7  327,1 336,4 323,2 139,3 602,0 242,4  288,8 268,3 266,4 439,8 215,2 354,2  262,7 310,5
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  40,2 51,2  46,0 44,9 47,2 46,5 45,9 46,9  43,3 43,4 41,1 51,5 44,6 46,5  48,2 47,3
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  56,3 59,2  57,2 59,2 58,6 56,6 54,4 59,3  54,4 54,2 52,3 56,1 55,4 56,3  58,7 57,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  84,6 86,6  124,9 115,6 113,9 63,5 99,9 205,2  130,6 128,1 45,1 69,5 85,5 107,5  170,8 110,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  111,5 296,6  343,1 570,6 334,4 150,1 554,7 421,7  317,2 269,2 175,9 223,1 111,7 395,5  496,8 333,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  22,3 62,8  94,2 144,3 92,7 34,8 112,8 81,4  75,4 66,1 69,0 56,6 34,3 92,1  106,1 77,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  57,4 89,1  85,7 118,4 85,6 75,5 66,1 114,9  91,8 79,0 73,7 56,7 46,1 90,2  124,0 83,7
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK   133,3  61,7 129,6 81,8 127,7 34,4 153,6  160,4 122,0  39,8 43,7 118,7  145,6 97,2
Annet husdyrhold 1000 NOK   3,1  1,4 7,8 2,7 1,4 11,2 0,7  1,8 1,1 6,3 5,1 6,1 3,9  2,3 4,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,8  0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8  0,6 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,2 2,8  2,4 2,0 2,2 1,9 2,0 2,0  2,2 2,0 1,5 2,6 1,9 2,4  1,9 2,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 330,2 397,6  355,2 324,7 313,5 96,2 76,7 130,2  302,6 202,3 91,6 110,7 137,7 276,7  219,6 219,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 322,7 398,3  343,1 323,4 301,8 49,2 6,6 43,3  294,3 155,1 22,9 71,0 112,5 251,2  158,6 178,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  278,1 368,6  315,6 328,1 276,0 40,2 -10,1 30,6  242,7 119,9 0,2 35,6 93,8 222,3  157,9 155,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 392,9 441,8  404,0 367,0 360,6 133,4 103,1 159,2  335,0 235,7 131,5 151,2 176,8 315,8  253,7 256,5