Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17h, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet   Agd. og  Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

  Norge 

 

   Flatb.   A. bygd.   A. bygd.       Flatb.   A. bygd.  

 

     
  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     
Størrelsesgrupper  daa  >500   Alle   100-200   300-500   Alle   300-500   Alle   Alle   Alle   300-500   Alle   Alle   100-200   200-300   300-500   >500   Alle  

 

Antall bruk    7 16  3 8 19 6 11 13  12 8 14 6 10 18  38 25 92
Brukers alder år  42 48  53 52 51 48 47 49  53 57 52 48 49 47  53 48 50
Jordbruksareal daa  739 499  176 430 461 370 400 339  561 401 426 397 169 255  407 759 444
  Leid daa  556 320  77 167 237 289 314 199  269 247 262 266 58 104  235 511 263
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  6668,9 4454,3  1717,6 4119,7 3811,3 2818,9 3370,0 4168,0  5078,3 3338,6 3416,9 2442,8 2419,9 2777,3  3762,9 5862,3 3967,5
  Varelager 1000 NOK  315,2 201,9  89,1 178,4 187,3 142,5 127,3 158,2  266,9 153,3 149,4 135,9 97,5 105,8  180,4 271,2 179,8
  Buskap 1000 NOK  1027,5 711,9  349,1 729,0 733,8 541,6 532,7 737,1  1038,0 646,6 651,9 448,0 320,4 362,1  752,1 1088,4 713,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  1261,6 712,2  157,3 556,9 546,1 491,9 519,9 298,6  367,5 473,1 486,6 617,4 214,3 324,1  471,5 828,1 508,2
  Traktor 1000 NOK  511,6 368,6  144,9 306,7 275,8 197,2 280,0 263,8  269,4 348,3 328,9 193,5 256,5 243,2  309,6 322,0 292,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  2989,8 2053,5  679,5 1605,0 1521,9 1080,3 1528,9 2319,2  2620,6 1380,7 1488,0 684,8 1074,2 1357,2  1635,6 2830,2 1831,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  563,2 406,1  297,7 743,7 546,3 365,4 381,2 391,2  515,9 336,5 312,0 363,2 457,1 385,1  413,7 522,4 442,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2370 2053  1178 1949 1993 1801 1868 2202  2100 1915 1915 1916 1466 1523  2060 2586 2029
  Familien timer  1702 1632  1025 1514 1443 1536 1542 1585  1412 1363 1472 1501 1259 1158  1559 1866 1530
Arealbruk:                       
  Korn daa  140,0 65,0  5,7  39,7     117,5 22,1 12,6  1,7 18,4  12,2 102,9 36,8
  Poteter daa               0,2      
  Grovfôr og beite daa  592,9 430,2  170,7 428,0 420,6 369,8 399,7 336,2  443,2 371,3 408,9 390,2 164,5 236,6  392,2 653,0 404,6
  Annet daa  6,1 3,6   2,3 1,0   2,6   7,9 4,5 6,2 2,8 0,4  2,7 2,9 2,3
Avlinger pr daa:                       
  Korn FEm  326 345  352  553     383 368 368  352 498  401 399 408
  Poteter kg               2708     2708 2708
  Grovfôr og beite FEm  277 271  249 247 241 277 262 325  331 331 279 210 342 260  300 255 277
  I alt FEm  288 282  252 246 267 277 262 322  344 326 279 207 336 277  302 275 288
Storfehold:                       
  Antall kalvinger (gj.sn.) stk  34,0 28,6  11,0 29,5 27,8 25,3 29,5 20,6  39,4 24,6 28,3 19,0 14,9 19,4  28,5 40,3 28,2
  Antall kyr (gj.sn.) stk  33,2 26,6  13,5 26,4 26,6 24,3 27,4 20,2  35,9 22,3 24,2 20,6 13,5 15,4  26,3 39,5 26,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  50,1 36,1  14,0 40,1 39,1 26,8 26,1 45,2  50,8 38,6 37,4 27,4 16,6 16,1  42,5 57,9 38,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  8,2 4,8  0,5 5,6 4,6 6,2 5,8 13,2  8,9 6,1 4,6 3,3 2,1 1,8  8,8 8,6 6,6
  Kg kukjøtt omsatt kg  1709 1405  553 1569 1935 1087 1558 1387  3662 1903 2474 1897 711 1056  1816 3638 2022
  Kg annet storfekjøtt omsatt kg  7723 4717  2327 8910 6752 2539 2582 9194  7888 5895 5024 5034 1795 1553  7838 8355 6010
  Kg kjøtt prod. per kalving kg  277,4 213,9  261,8 355,2 312,6 143,1 140,6 513,3  293,0 316,7 265,1 364,8 168,2 134,6  338,7 297,7 285,3
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  52,4 51,0  46,0 53,9 51,9 45,7 49,1 50,1  46,7 46,5 48,4 44,6 47,6 47,2  49,0 49,5 49,0
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  61,2 60,4  59,7 57,9 58,1 53,7 57,3 56,0  58,4 54,2 55,9 52,6 58,1 54,4  56,1 59,6 57,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  173,6 120,6  50,7 143,7 146,9 81,9 89,7 111,2  213,0 107,7 122,3 118,7 70,9 66,9  128,8 219,8 133,5
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  577,5 333,1  158,2 507,9 416,1 154,6 192,8 520,5  415,7 311,6 276,7 245,8 105,6 95,5  441,6 534,1 357,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  89,7 57,2  32,5 130,7 106,5 32,5 37,5 115,1  84,8 77,7 73,4 105,1 20,0 23,9  103,0 120,7 82,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  101,6 82,9  58,0 114,7 101,0 100,7 102,2 74,6  104,0 104,7 107,8 103,7 50,0 57,7  105,7 127,3 95,5
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  91,5 144,3  26,5 112,4 118,0 148,0 175,5 93,1  156,5 130,3 119,9 1,5 77,3 114,5  134,8 131,1 122,7
Annet husdyrhold 1000 NOK   0,2    0,2 1,2 10,7 14,1     11,9 2,0 9,7  2,0 4,6 4,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7  0,7 0,7 0,8 0,7 1,0 0,7  0,8 0,7 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 1,8 1,9  2,7 2,6 2,3 2,1 2,1 2,2  2,1 2,3 2,1 2,2 2,4 1,9  2,4 1,9 2,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 164,3 164,2  146,1 380,8 325,0 168,7 228,9 143,2  188,8 270,2 206,7 260,1 45,8 81,1  272,3 237,1 212,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 129,5 130,8  113,5 380,3 314,6 140,8 202,0 88,9  124,2 243,2 168,8 233,1 6,4 44,4  247,8 199,2 174,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  112,8 103,7  63,8 336,2 286,7 118,1 174,1 71,1  104,3 205,7 152,1 241,1 -25,4 23,1  217,2 195,4 153,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 191,2 198,6  218,0 430,5 368,1 210,8 277,1 171,3  225,3 305,8 239,1 304,6 90,7 121,8  311,5 268,7 248,9