Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17h, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet   Agd. og  Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

  Norge 

 

   Flatb.   A. bygd.   A. bygd.       Flatb.   A. bygd.  

 

     
  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     
Størrelsesgrupper  daa  >500   Alle   100-200   300-500   Alle   300-500   Alle   Alle   Alle   300-500   Alle   Alle   100-200   200-300   300-500   >500   Alle  

 

Antall bruk    8 16  2 7 19 5 11 13  11 6 13 6 8 19  32 30 90
Brukers alder år  42 49  52 49 48 48 48 51  53 55 52 45 50 47  52 48 49
Jordbruksareal daa  746 528  169 406 435 381 335 364  575 377 439 412 163 256  395 698 443
  Leid daa  538 333  40 159 238 323 264 225  287 193 265 277 57 98  233 473 266
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  6560,0 4649,9  1895,3 2933,3 4149,6 3381,8 3371,3 4176,6  4793,4 3394,0 3510,8 2760,1 2092,6 3046,9  3359,2 6099,6 4068,5
  Varelager 1000 NOK  311,9 226,9  116,0 134,0 205,4 173,4 135,3 174,1  245,4 154,7 177,1 168,7 95,4 120,4  175,1 292,1 194,9
  Buskap 1000 NOK  1032,4 765,5  392,5 640,7 752,3 696,0 504,5 826,9  1056,9 648,6 725,9 500,8 302,4 422,3  713,2 1129,2 752,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  1248,8 754,2  174,0 511,5 607,1 643,3 466,5 362,1  328,5 511,6 488,0 509,6 194,2 334,7  451,9 816,0 520,6
  Traktor 1000 NOK  360,5 287,2  116,7 173,4 240,0 167,3 222,5 310,9  170,7 467,9 360,6 325,5 277,6 219,7  233,9 348,9 270,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  2998,0 2171,2  661,4 807,1 1762,3 1223,7 1622,8 2123,6  2529,7 1262,2 1443,5 781,8 881,3 1407,7  1390,9 2986,9 1868,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  608,6 445,0  434,6 666,7 582,4 478,0 419,7 379,1  462,2 349,1 315,7 473,7 341,8 542,2  394,1 526,4 461,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2221 2018  1292 1873 2137 2081 1808 2319  2040 1767 1964 2007 1374 1724  1999 2551 2070
  Familien timer  1594 1567  1207 1569 1701 1738 1445 1570  1415 1572 1620 1446 1169 1285  1621 1829 1579
Arealbruk:                       
  Korn daa  130,9 69,2  16,0  20,4     134,0 17,2 20,9  4,0 16,2  4,9 91,4 36,0
  Poteter daa                     
  Grovfôr og beite daa  605,4 452,8  152,5 403,0 413,7 381,4 334,8 362,7  440,6 358,8 417,9 407,5 158,6 240,0  388,8 602,8 404,9
  Annet daa  9,5 5,6   2,9 1,1  0,3 0,9   0,5 0,2 4,5  0,2  1,5 3,4 1,7
Avlinger pr daa:                       
  Korn FEm  311 319  210  458     483 490 425  210 468  451 415 420
  Poteter kg                     
  Grovfôr og beite FEm  213 232  345 243 278 312 287 330  347 278 270 245 356 274  300 268 284
  I alt FEm  228 241  332 241 286 312 287 329  379 288 277 242 352 286  301 286 294
Storfehold:                       
  Antall kalvinger (gj.sn.) stk  36,5 32,7  16,0 24,6 27,0 28,0 23,7 20,2  41,9 20,3 28,8 20,3 14,0 17,0  27,5 41,2 28,3
  Antall kyr (gj.sn.) stk  34,9 28,6  15,3 24,6 26,8 28,5 22,0 21,5  35,6 18,3 23,9 23,6 13,9 16,3  25,7 37,2 26,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  48,3 36,7  15,0 25,3 35,1 31,4 24,1 46,9  46,5 37,3 38,7 22,2 13,8 17,7  34,1 57,8 36,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  9,9 6,3  1,3 1,1 3,2 7,6 7,7 14,3  8,0 5,6 4,5 5,4 1,2 3,3  6,2 10,7 7,0
  Kg kukjøtt omsatt kg  3290 2294  2344 1532 2706 1130 1134 1476  3251 1711 2107 902 1123 863  1609 3801 2121
  Kg annet storfekjøtt omsatt kg  11207 6749  2763 4238 5766 2811 3135 9458  6344 4712 5013 3056 1568 1641  5342 10421 5988
  Kg kjøtt prod. per kalving kg  397,2 276,6  319,2 234,8 313,8 140,8 179,9 540,5  228,9 315,8 247,5 194,6 192,2 147,3  253,1 345,5 286,3
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  57,0 56,3  54,9 55,1 52,9 51,4 49,9 51,2  55,1 50,1 54,4 52,1 53,0 54,8  52,5 54,9 54,1
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  64,4 64,4  59,3 64,1 59,5 60,1 59,0 61,7  62,8 61,3 62,5 58,6 59,1 59,4  62,3 61,7 61,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  219,9 163,0  97,0 138,0 178,2 63,6 50,3 97,2  223,8 63,7 112,6 92,8 56,8 64,0  117,8 236,7 139,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  763,4 466,3  181,2 311,3 369,4 249,8 233,0 665,9  426,7 385,2 381,2 182,8 106,5 132,3  385,5 691,7 413,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  127,9 78,1  48,2 67,0 98,1 38,6 38,1 118,9  68,0 64,1 75,5 64,7 22,4 19,2  70,9 145,4 80,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  113,9 92,7  61,7 100,8 108,5 130,2 95,1 79,6  110,8 92,8 106,3 87,5 56,0 61,6  101,7 132,0 98,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  95,2 161,8  11,3 96,7 144,4 161,1 178,1 60,9  189,5 121,9 109,0 72,7 51,1 127,3  141,2 155,8 133,6
Annet husdyrhold 1000 NOK  13,7 8,6   3,9 3,5 9,8 12,5 14,4  4,9 0,1 2,9 14,8 2,3 11,6  7,2 9,5 8,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  1,1 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7  0,8 0,8 0,8 0,5 0,9 0,7  0,8 0,7 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 1,9 2,0  3,6 2,3 2,4 2,3 2,3 2,5  2,4 2,2 2,1 2,2 2,5 2,2  2,4 2,2 2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 152,8 194,9  170,9 362,9 243,1 141,2 207,7 231,3  351,4 249,8 212,5 324,8 26,1 126,9  280,4 286,8 240,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 115,9 165,6  158,2 357,0 221,6 106,6 176,5 201,9  320,5 233,0 191,6 304,3 -8,9 100,6  257,2 264,3 213,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  69,9 121,3  115,1 316,8 198,7 89,0 147,7 167,0  300,3 189,1 165,4 295,4 -43,6 63,1  229,7 243,9 184,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 190,5 239,9  236,1 406,7 280,3 184,9 257,8 262,0  385,2 296,3 251,5 363,8 67,0 160,7  323,4 323,1 279,5