Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    9 8 14 9 25
Produksjonsinntekter i alt NOK  435796 492309 423481 488418 438193
  Planteprodukter NOK  2398 5495 1602 7234 3826
  Husdyrprodukter NOK  284382 308792 275196 304108 279576
  Produksjonstillegg o.l. NOK  142816 173990 142337 173125 150790
  Andre inntekter NOK  6199 4033 4346 3951 4001
Variable kostnader i alt NOK  106092 108608 110044 109058 105751
  Såvarer NOK  726 348 809 947 865
  Handelsgjødsel og kalk NOK  10137 12666 10939 13436 11690
  Plantevernmidler NOK  249 39 298 123 230
  Konserveringsmidler NOK  1994 3429 2637 3048 2656
  Fôrmidler NOK  80486 78218 78129 77530 75007
  Diverse til husdyrholdet NOK  4138 5055 5051 5084 4869
  Innkjøp av dyr NOK  94 1299 4990 1321 3270
  Andre forbruksartikler NOK  8267 7555 7192 7569 7162
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid NOK  49836 53360 48742 51928 48502
  Maskiner og redskaper NOK  13215 10284 13869 11296 12787
  Traktor NOK  4955 10951 5159 9822 6644
  Driftsbygninger NOK  13598 17056 14540 17815 14937
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  800 702 1208 627 981
  Drivstoff NOK  6865 8076 5957 7977 6539
  Maskinleie NOK  2106 2665 2212 2693 2327
  Jordleie NOK  504 158 324 140 232
  Andre faste kostnader NOK  36132 39445 35319 39512 36421
Registrerte kostnader i alt NOK  234103 251304 237374 250868 235121
Resultat før avskrivning NOK  201693 241005 186107 237550 203072
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper NOK  10966 8682 9897 8724 8940
  Traktor NOK  8972 16356 12804 14538 13031
  Driftsbygninger NOK  23438 12833 21015 12782 17541
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1867 620 2064 826 1713
Kalkulert rente 6,0 % NOK 39837 28388 38461 28133 33202
  Driftsoverskott jordbruk NOK  156450 202514 140328 200680 161848
+Driftsoverskott skogbruk NOK  208 1063 984 1019 1523
+Driftsoverskott tilleggsnæring NOK  8343 11281 5342 7784 5778
+Driftsoverskott annen næring NOK  52930 34854 61715 30981 51863
+Aksjeutbytte NOK  1397 1007 2323 1120 3073
+Lønnsinntekter NOK  106308 70411 123562 66462 101168
+Pensjoner/sykepenger NOK  12401 2390 9875 2124 6734
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK   3840  3413 1229
+Renteinntekter NOK  2554 1319 2594 1434 2107
-Gjeldsrenter og kår NOK  30277 42670 28450 41260 31899
=Nettoinntekt NOK  310315 286007 318273 273756 303423
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -12773 21787 -4036 8958 354
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  10701 -84653 45414 -61544 15755
  Endring i arbeidskapital NOK  4439 -6421 -18002 -974 -9512
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk NOK  659648 491164 633016 487622 557595
  Skogbruk NOK  33349 16568 28001 15283 22325
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  90921 195073 81791 206986 127891
  Hovedbygning og privat NOK  197635 283212 256115 298989 274948
  Krav og kontanter NOK  112137 61037 158174 66252 121498
  Eiendeler i alt NOK  1093691 1047054 1157098 1075131 1104257
  Kortsiktig gjeld NOK  126947 180570 141361 163433 139887
  Langsiktig gjeld NOK  497974 610698 441590 595073 476731
  Egenkapital NOK  468770 255787 574146 316624 487639

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015