Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 7 15 11 9 22
Produksjonsinntekter i alt NOK  485305 504683 480280 477723 488355 470941
  Planteprodukter NOK  8677 6313 7190 6005 6456 6067
  Husdyrprodukter NOK  295968 299629 288117 297766 290505 288039
  Produksjonstillegg o.l. NOK  172563 193555 178724 168455 186907 172138
  Andre inntekter NOK  8096 5186 6249 5497 4487 4696
Variable kostnader i alt NOK  109048 105028 102411 112531 103317 104644
  Såvarer NOK  3654 2984 3158 2826 2461 2501
  Handelsgjødsel og kalk NOK  9998 10269 9942 10550 13535 11537
  Plantevernmidler NOK  546 113 308 577 88 336
  Konserveringsmidler NOK  1631 3076 2276 2096 2762 2425
  Fôrmidler NOK  77747 73604 72220 80962 67273 72326
  Diverse til husdyrholdet NOK  5354 5154 5050 5277 5381 5275
  Innkjøp av dyr NOK  672 152 385 2599 2450 2302
  Andre forbruksartikler NOK  9446 9677 9073 7644 9369 7943
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid NOK  49715 50867 48830 62923 47853 54314
  Maskiner og redskaper NOK  14282 12612 13090 16220 14092 14856
  Traktor NOK  9922 6117 8140 8819 6203 7595
  Driftsbygninger NOK  11372 11938 11318 12597 13661 12572
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1299 696 942 2804 633 1943
  Drivstoff NOK  7393 6548 7054 6089 6712 6285
  Maskinleie NOK  3861 2125 3014 3303 1736 2534
  Jordleie NOK  395 318 333 252 247 227
  Andre faste kostnader NOK  38942 38783 38308 36521 38271 36560
Registrerte kostnader i alt NOK  246230 235032 233440 262059 232725 241530
Resultat før avskrivning NOK  239075 269651 246840 215665 255631 229410
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper NOK  12011 7945 9313 10224 8628 8925
  Traktor NOK  16465 18594 17271 17677 15607 15936
  Driftsbygninger NOK  19673 17723 17651 19316 16466 17725
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2195 837 1548 2354 1089 1913
Kalkulert rente 6,5 % NOK 37989 41233 38054 38504 39347 37289
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  188732 224553 201057 166093 213841 184911
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  -157 -243 61 50 -177 388
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  6521 4387 5090 5752 2243 3925
+Driftsoverskudd annen næring NOK  60307 53541 57179 64886 41643 52240
+Aksjeutbytte NOK  958 847 842 618 725 872
+Lønnsinntekter NOK  116280 112266 116723 130951 98578 117735
+Pensjoner/sykepenger NOK  14836 945 7365 10219 14301 10960
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  751  351 478  239
+Renteinntekter NOK  5337 2076 3556 5873 2382 4361
-Gjeldsrenter og kår NOK  31382 41141 35141 29661 42956 33338
=Nettoinntekt NOK  362183 357230 357083 355260 330580 342293
Endring i egenkapital (sparing) NOK  33583 58930 47867 54008 34108 47324
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  37216 -30035 9982 80098 9285 66237
  Endring i arbeidskapital NOK  14412 -23905 -5050 8284 -31328 -9447
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk NOK  611489 623402 592306 602654 610601 579513
  Skogbruk NOK  38704 19938 28100 30493 19014 24488
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  106555 156674 130407 122733 193863 152335
  Hovedbygning og privat NOK  194618 274359 233923 251883 312774 279539
  Krav og kontanter NOK  114380 92500 102903 188567 116223 158063
  Eiendeler i alt NOK  1065746 1166874 1087637 1196330 1252475 1193938
  Kortsiktig gjeld NOK  110969 160977 128179 142872 152326 136674
  Langsiktig gjeld NOK  428986 615403 509052 377861 669896 477845
  Egenkapital NOK  525792 390494 450407 675597 430253 579418

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015