Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    8 12  21 12 15 28
Produksjonsinntekter i alt NOK  444424 543328  491844 452633 550159 497763
  Planteprodukter NOK  3682 3634  3492 3161 4277 3656
  Husdyrprodukter NOK  116602 154190  134334 126106 158267 140186
  Tilskudd NOK  318654 382519  350186 318820 381877 348873
  Andre inntekter NOK  5487 2986  3832 4547 5737 5049
Variable kostnader i alt NOK  89325 116965  102456 94419 114830 103174
  Såvarer NOK  421 1312  910 486 1249 877
  Handelsgjødsel og kalk NOK  9896 7846  8562 10013 8913 9298
  Plantevernmidler NOK  360 181  241 440 145 266
  Konserveringsmidler NOK  2594 3698  3166 2766 3383 3046
  Fôrmidler NOK  62365 86861  74431 67471 85332 75408
  Diverse til husdyrholdet NOK  2969 5703  4413 3287 5178 4200
  Innkjøp av dyr NOK  831 518  613 904 414 609
  Andre forbruksartikler NOK  9890 10845  10121 9054 10216 9470
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid NOK  64015 65100  63088 67317 62001 63191
  Maskiner og redskaper NOK  8922 18492  14053 11298 17275 14162
  Traktor NOK  5649 7015  6331 5817 6070 5873
  Driftsbygninger NOK  10118 19358  15338 11636 17166 14499
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2962 1228  1830 2995 2202 2463
  Drivstoff NOK  4921 10882  8450 4362 10759 7901
  Maskinleie NOK  4467 4128  4165 4338 5052 4644
  Jordleie NOK  263 713  507 175 723 463
  Andre faste kostnader NOK  39181 55588  48866 38305 53266 46584
Registrerte kostnader i alt NOK  229822 299469  265085 240662 289345 262954
Resultat før avskrivning NOK  214602 243860  226759 211971 260814 234810
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper NOK  3775 16396  10898 5562 16097 11075
  Traktor NOK  10592 19341  15982 12690 18440 15988
  Driftsbygninger NOK  19603 21053  19636 20234 19342 19137
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1271 356  778 1598 619 1084
Kalkulert rente 7,0 % NOK  33436 47168  40689 36751 47652 42027
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  179362 186714  179466 171887 206316 187525
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  946 2877  1926 1260 2781 1972
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  4380 10447  7638 4630 6953 5709
+Driftsoverskudd annen næring NOK  54382 10475  26917 56352 8380 28801
+Aksjeutbytte NOK  6 -1722  -982 1412 -1138 -4
+Lønnsinntekter NOK  149408 134974  144732 138023 124887 134071
+Pensjoner/sykepenger NOK  37786 30477  31810 25726 24382 24087
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK   3373  1927 720 8628 4931
+Renteinntekter NOK  4093 5485  4806 5632 6349 5899
-Gjeldsrenter og kår NOK  45632 52527  48610 44150 52438 47921
=Nettoinntekt NOK  384730 330572  349630 361492 335100 345069
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -31575 22639  6605 -3804 37903 22947
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  -1283 95240  57786 138176 77299 103518
  Endring i arbeidskapital NOK  -8741 -3514  -4949 37838 -2058 15406
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk NOK  462294 698317  593485 512907 706949 612291
  Skogbruk NOK  5647 38754  24535 6132 34533 21306
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  62779 130291  102701 206674 137951 165727
  Hovedbygning og privat NOK  380543 286800  321531 496570 281318 373029
  Krav og kontanter NOK  71033 179658  133205 202294 167060 178807
  Eiendeler i alt NOK  982296 1333821  1175457 1424577 1327810 1351159
  Kortsiktig gjeld NOK  97686 138519  116583 112809 139706 123350
  Langsiktig gjeld NOK  523104 613124  567290 612390 614025 604637
  Egenkapital NOK  361506 582178  491584 699379 574079 623172

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015