Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 12  20 10 14 25
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  486,8 613,7  567,9 474,1 620,0 560,2
  Planteprodukter 1000 NOK  3,6 4,9  4,5 2,8 5,8 4,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  140,3 181,0  165,3 134,6 184,9 163,4
  Tilskudd 1000 NOK  319,1 427,0  389,3 318,8 427,2 383,9
  Andre inntekter 1000 NOK  23,7 0,7  8,8 17,9 2,1 8,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  108,1 139,9  127,0 107,3 140,9 126,0
  Såvarer 1000 NOK  1,3 1,9  1,6 1,0 1,7 1,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  9,7 10,0  10,2 8,8 10,5 10,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,2 0,1  0,2 0,3 0,1 0,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  2,3 2,6  2,7 2,8 2,3 2,6
  Fôrmidler 1000 NOK  78,7 100,0  91,0 79,9 100,3 90,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  4,5 6,3  5,7 4,6 5,9 5,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  2,1 2,5  2,2 1,4 5,1 3,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  9,2 16,4  13,5 8,6 15,0 12,2
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  45,0 74,9  64,9 45,5 71,8 61,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  10,1 20,6  16,8 11,1 21,1 17,0
  Traktor 1000 NOK  5,2 8,6  7,2 7,7 7,7 7,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  8,7 20,1  15,8 8,9 24,5 17,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 0,8  0,8 0,6 1,6 1,2
  Drivstoff 1000 NOK  5,4 8,2  7,2 5,2 9,6 7,8
  Maskinleie 1000 NOK  9,6 6,6  9,4 8,1 6,0 8,3
  Jordleie 1000 NOK   0,7  0,5  0,6 0,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  47,0 57,0  53,6 41,8 53,8 49,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  239,9 337,5  303,3 236,3 337,6 297,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  246,9 276,2  264,5 237,8 282,4 263,2
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  5,2 17,5  13,1 4,3 17,7 12,3
  Traktor 1000 NOK  8,0 16,8  12,9 7,9 17,6 13,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  21,4 25,5  24,8 18,3 25,5 23,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,3 0,5  0,8 1,4 0,9 1,1
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  24,6 38,8  34,6 23,8 40,9 34,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  211,0 215,9  213,0 206,0 220,8 213,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -0,2 -1,3  -1,0 2,8 -1,3 0,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  5,9 2,7  3,7 7,0 10,1 8,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  11,8 29,7  21,9 8,3 25,4 17,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK   0,7  0,4 8,0 0,8 3,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  182,6 138,9  153,4 137,7 120,3 127,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  9,0 20,7  15,6 7,0 17,7 12,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   5,7  3,4  5,9 3,3
+Renteinntekter 1000 NOK  3,5 4,2  3,7 3,6 4,1 3,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  29,6 41,6  37,7 27,5 43,8 37,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  394,1 375,5  376,4 352,7 360,1 353,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -0,8 -2,5  -3,5 0,3 7,0 2,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  41,6 106,0  76,1 65,8 109,2 85,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -25,4 -23,4  -24,0 -47,1 -18,5 -30,1
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  493,6 797,0  701,2 485,6 834,8 701,9
  Skogbruk 1000 NOK  5,8 31,9  21,9 5,8 36,4 23,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  5,2 130,0  79,8 26,3 143,6 91,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  369,6 254,7  297,7 357,8 300,7 323,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  108,9 206,3  166,8 126,4 203,0 168,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  983,1 1419,9  1267,4 1001,9 1518,5 1308,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  98,0 150,7  132,7 112,2 142,9 131,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  426,0 635,1  567,2 409,7 680,0 574,3
  Egenkapital 1000 NOK  459,1 634,1  567,5 480,0 695,6 602,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015