Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 11  19 9 15 26
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  500,9 657,6  600,4 481,0 637,8 579,0
  Planteprodukter 1000 NOK  4,3 4,0  4,4 3,3 4,2 3,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  156,8 213,6  192,3 145,6 205,1 183,2
  Tilskudd 1000 NOK  333,7 437,2  399,7 327,2 424,2 387,3
  Andre inntekter 1000 NOK  6,1 2,8  3,9 4,8 4,3 4,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  106,3 154,3  136,4 108,1 145,5 131,4
  Såvarer 1000 NOK  0,3 0,7  0,5 0,2 2,2 1,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  10,7 9,8  10,5 9,2 11,0 10,5
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,4  0,2 0,4 0,3 0,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  2,7 2,8  2,9 3,1 2,8 3,1
  Fôrmidler 1000 NOK  78,3 109,7  97,9 81,2 102,5 94,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  4,2 6,3  5,4 4,2 6,2 5,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   11,7  7,0  9,0 5,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  10,2 12,9  12,0 9,9 11,5 11,1
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  44,1 78,1  63,6 45,3 70,2 59,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  15,9 24,7  21,8 14,9 22,6 19,6
  Traktor 1000 NOK  5,2 11,9  9,2 4,5 10,4 8,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  7,7 17,4  13,6 8,0 21,1 16,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 2,8  2,0 1,0 7,3 4,6
  Drivstoff 1000 NOK  8,2 9,0  8,6 6,9 9,9 8,5
  Maskinleie 1000 NOK  12,4 12,6  15,1 10,5 10,0 11,8
  Jordleie 1000 NOK  0,6 1,0  0,9 0,5 1,0 0,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  46,6 61,5  55,4 45,2 55,9 51,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  248,0 373,2  326,4 244,6 354,0 311,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  252,8 284,3  274,0 236,4 283,8 267,0
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  6,5 20,3  15,2 5,4 18,9 13,6
  Traktor 1000 NOK  9,0 18,8  14,2 7,6 19,2 14,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  22,7 27,5  26,5 19,8 25,1 23,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,3 0,5  0,8 1,1 1,0 1,1
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  21,9 33,3  29,4 20,2 33,0 28,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  213,3 217,1  217,3 202,5 219,7 214,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,3 -0,8  -0,4 0,3 -0,3 
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  3,3 4,0  3,5 6,6 12,9 10,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  16,5 43,5  31,2 12,8 38,3 27,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK   1,0  0,6  1,0 1,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  195,8 174,2  182,5 152,3 165,2 159,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   43,5  25,2  31,9 18,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   1,6  0,9  1,2 0,7
+Renteinntekter 1000 NOK  1,3 3,9  2,8 1,2 3,7 2,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  21,9 25,0  24,3 24,0 29,4 26,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  408,6 463,1  439,4 351,7 444,1 407,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -12,4 42,3  23,1 -3,9 36,7 22,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  31,1 110,3  74,6 23,2 146,4 104,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  7,1 -17,0  -6,3 3,7 -39,7 -10,9
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  543,5 841,1  740,0 499,5 826,6 712,5
  Skogbruk 1000 NOK  9,4 36,7  25,5 7,5 41,3 27,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  5,2 141,4  83,8 4,1 192,1 117,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  407,6 303,4  346,6 407,9 353,1 374,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  91,3 216,9  164,9 78,3 221,2 167,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1057,1 1539,5  1360,8 997,2 1634,3 1399,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  92,8 160,0  134,2 84,3 174,4 137,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  458,6 650,3  587,2 481,8 712,0 608,1
  Egenkapital 1000 NOK  505,7 729,2  639,4 431,2 747,9 653,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015