Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    6 7  15 8 13 24
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  473,6 713,9  617,2 515,2 710,8 638,6
  Planteprodukter 1000 NOK  1,7 7,1  4,7 5,5 5,0 5,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  148,5 267,6  212,0 165,8 265,4 224,2
  Tilskudd 1000 NOK  321,2 438,1  398,0 332,6 436,2 401,7
  Andre inntekter 1000 NOK  2,1 1,1  2,5 11,3 4,2 7,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  107,0 177,7  145,5 113,6 177,8 151,2
  Såvarer 1000 NOK  1,0 5,1  3,1 0,8 3,0 2,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  9,1 16,8  12,8 9,8 14,8 12,5
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,4  0,2 0,5 0,2 0,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  2,8 3,2  3,3 3,2 3,1 3,3
  Fôrmidler 1000 NOK  76,7 128,9  103,8 80,0 122,7 104,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  4,1 8,8  6,8 4,8 8,8 7,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,8 2,1  2,9 0,6 10,6 7,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  12,6 12,6  12,7 13,9 14,7 14,1
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  48,7 60,1  62,1 48,0 61,0 59,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  5,2 24,8  17,3 6,9 20,7 16,2
  Traktor 1000 NOK  2,0 8,7  5,8 4,1 7,7 6,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  7,9 18,9  14,6 11,1 19,7 16,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,1 1,3  1,0 2,8 2,5 2,6
  Drivstoff 1000 NOK  7,9 11,5  10,9 10,2 13,0 12,2
  Maskinleie 1000 NOK  15,7 46,0  38,4 18,4 27,6 28,1
  Jordleie 1000 NOK  0,4 1,4  1,2 0,3 0,8 0,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  53,3 61,1  59,6 52,6 56,5 55,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  249,2 411,4  356,5 267,8 387,3 350,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  224,4 302,5  260,7 247,4 323,6 288,6
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  3,6 17,5  12,0 7,3 16,5 13,0
  Traktor 1000 NOK  6,8 7,2  7,3 5,1 12,0 9,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  20,2 33,2  28,4 21,8 25,9 24,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 0,8  0,7 1,3 1,4 1,3
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  18,8 38,5  29,6 22,3 35,5 30,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  193,0 243,8  212,2 212,0 267,7 239,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -0,2 -0,5  -0,5 -0,2 -0,6 -0,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  7,7 -1,2  1,9 2,5 8,7 5,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  35,6 11,0  22,8 45,3 26,5 31,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK       0,4 0,4
+Lønnsinntekter 1000 NOK  237,9 141,1  194,6 221,7 134,9 172,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  40,0 66,9  51,9 33,5 36,2 33,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  20,3   8,1 15,2 4,5 7,5
+Renteinntekter 1000 NOK  1,2 2,5  1,8 4,4 4,0 3,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  25,4 43,8  34,2 30,2 40,3 34,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  510,1 419,8  458,6 504,2 441,9 459,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  35,5 -18,3  8,3 185,8 68,6 101,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  90,1 246,9  163,6 300,2 501,6 396,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -4,3 29,8  16,5 -11,5 54,3 27,7
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  458,4 956,6  728,8 544,7 892,6 750,9
  Skogbruk 1000 NOK  16,9 21,2  29,1 29,3 28,0 35,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  8,0 91,1  54,6 298,6 155,7 195,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  539,4 470,8  482,7 568,3 528,2 521,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  138,4 332,7  242,0 333,6 501,8 414,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1161,1 1872,4  1537,3 1774,5 2106,3 1917,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  78,9 137,5  120,5 74,4 118,3 106,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  532,4 1052,7  774,1 656,6 872,8 735,4
  Egenkapital 1000 NOK  549,8 682,2  642,7 1043,5 1115,3 1075,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015