Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    6 13  13 23
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  921,7 955,5  912,5 909,3
  Planteprodukter 1000 NOK  10,7 7,3  10,7 8,0
  Husdyrprodukter 1000 NOK  320,8 332,4  326,8 321,2
  Tilskudd 1000 NOK  589,6 611,1  564,8 570,3
  Andre inntekter 1000 NOK  0,6 4,6  10,2 9,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  198,6 213,4  195,7 201,0
  Såvarer 1000 NOK  1,2 1,1  1,3 1,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  19,8 23,1  19,4 20,4
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,2   0,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,9 3,7  5,7 4,7
  Fôrmidler 1000 NOK  142,1 150,6  135,3 139,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  9,3 10,7  11,6 11,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,5 2,1  3,0 2,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  20,7 21,9  19,4 20,0
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  119,2 101,6  97,7 89,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  30,2 26,5  30,9 28,1
  Traktor 1000 NOK  4,0 8,1  8,7 9,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  32,0 22,3  29,6 24,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,6 2,4  2,7 3,6
  Drivstoff 1000 NOK  8,7 14,6  15,0 16,3
  Maskinleie 1000 NOK  58,7 62,1  33,8 41,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK   0,4  2,0 1,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  81,1 83,6  73,5 75,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  533,2 535,1  489,7 490,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  388,5 420,4  422,7 419,2
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  17,0 13,1  18,2 15,4
  Traktor 1000 NOK  5,0 7,7  14,4 13,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  36,6 35,4  34,2 33,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 0,5  1,3 1,1
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  27,6 34,5  32,2 33,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  329,0 363,6  354,6 356,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  32,8 15,1  16,5 9,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  6,9 2,0  44,3 26,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -0,6 2,0  3,1 3,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK      0,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  253,3 236,7  290,9 243,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  76,1 60,0  39,1 36,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  3,5 10,9  2,9 6,9
+Renteinntekter 1000 NOK  5,0 5,2  12,9 9,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  50,8 77,3  53,2 63,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  655,1 618,2  711,3 629,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  152,3 128,0  105,4 119,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  344,8 255,4  644,1 507,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  28,6 216,9  20,4 126,2
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  908,0 1208,0  1054,5 1159,0
  Skogbruk 1000 NOK  22,4 44,6  26,9 42,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  228,9 168,3  281,3 309,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  621,7 560,9  664,7 584,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  433,7 388,3  628,6 536,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2214,8 2370,2  2656,0 2631,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  150,0 185,6  171,2 174,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1050,7 1397,9  995,5 1131,0
  Egenkapital 1000 NOK  1014,1 786,7  1489,3 1326,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015