Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    6 13  11 22
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1000,5 1079,6  920,8 1048,5
  Planteprodukter 1000 NOK  0,9 1,1  3,2 2,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  352,1 394,5  328,2 399,0
  Tilskudd 1000 NOK  646,8 681,6  586,5 639,2
  Andre inntekter 1000 NOK  0,6 2,4  2,9 7,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  250,6 264,2  214,1 248,8
  Såvarer 1000 NOK  8,0 5,0  4,9 3,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  19,8 23,0  18,5 21,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,4 0,2  0,4 0,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,9 3,8  4,0 4,6
  Fôrmidler 1000 NOK  191,4 200,7  160,5 185,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  11,8 12,8  10,4 13,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,9 0,6  2,3 2,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  13,3 18,1  13,0 17,6
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  127,3 129,7  101,7 108,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,7 28,8  27,2 28,2
  Traktor 1000 NOK  9,6 13,3  8,9 13,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  18,7 28,3  21,5 28,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 1,7  2,4 5,0
  Drivstoff 1000 NOK  10,8 14,8  14,9 18,1
  Maskinleie 1000 NOK  90,1 79,8  51,5 53,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,1 2,5  1,1 3,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  87,6 95,6  76,8 83,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  624,4 658,5  520,3 590,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  376,0 421,1  400,5 458,3
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  18,7 17,7  15,0 18,9
  Traktor 1000 NOK  5,0 8,2  15,0 15,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  39,3 51,7  30,5 52,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 0,5  1,1 1,1
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  28,2 43,1  26,2 42,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  312,0 342,9  339,0 370,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  4,1 1,3  8,3 3,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  21,7 5,6  19,0 12,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  0,2 16,1  1,6 25,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,6 0,3  1,1 1,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  276,4 277,4  250,7 243,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  78,5 64,4  42,8 44,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,9 0,4  2,6 11,6
+Renteinntekter 1000 NOK  5,0 4,0  11,2 8,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  53,3 85,7  59,6 80,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  646,0 626,8  616,9 640,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  56,6 20,9  78,9 38,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  466,4 242,9  999,8 578,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -19,7 -37,4  -19,9 -79,9
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  973,2 1432,8  895,3 1524,2
  Skogbruk 1000 NOK  30,8 43,1  29,8 45,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  230,6 195,2  330,1 339,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  640,6 563,1  641,5 632,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  557,1 423,6  915,2 687,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2432,3 2657,8  2811,9 3227,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  159,1 240,4  131,7 263,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1202,5 1696,2  1212,7 1605,3
  Egenkapital 1000 NOK  1070,7 721,1  1467,5 1359,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015